HOTĂRÂREA NR.94 din data de 29.11.2018  privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl Bica Vasile cu dl  Popa Mihai Viorel

HOTĂRÂREA NR.94

din data de 29.11.2018 

privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl Bica Vasile cu dl  Popa Mihai Viorel

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de  29.11.2018,

Având în vedere că dl preşedinte de şedinţă -Bica Vasile ,  ales pe 3 luni este absent .

 În baza - prevederilor art.45 alin.(1) , art.47 alin(3)şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se  aprobă înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl consilier Bica Vasile cu dl consilier  Popa Mihai Viorel

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10_____

Nr.voturi “pentru”:_____10______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    POPA MIHAI VIOREL                                                  Secretar  Comuna  Iara

                                                          

                                                          

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates