HOTĂRÂREA NR. 96 din data de 29.11.2018   privind suplimentarea  cantității cu   50 m steri a lemnului de foc ,  necesar încălzirii Centrului de Sanatate Iara

 HOTĂRÂREA NR. 96

din data de 29.11.2018

  privind suplimentarea  cantității cu   50 m steri a lemnului de foc ,  necesar încălzirii Centrului de Sanatate Iara în perioada sezonului rece 2018-2019

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2018

            Având în vedere solicitarea nr. 27/24.10.2018 formulată de către d-nul doctor Gherghel Bogdan , coordonator la Centrul de Sănătate  Iara  ,

            Referatul de specialitate al viceprimarului Comunei Iara  înregistrat sub nr. 5628/28.11.2018  

Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

  • Art. 867 din Legea 289/2009 privind Codul Civil  
  • Legea 273/2006 privind Finantele Publice

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 3 şi art. 45 (2) lit. a, si ale art. 115 (1) lit. b, din Legea nr.215/2001 cu privire la administraţia publică locale

 

HOTĂREȘTE

             Art.1.  Suplimentarea  cantităţii cu 50 m steri a lemnului de foc necesar  încălzirii Centrului de Sănătate Iara  în perioada sezonului rece 2018-2019

             Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara;

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR                    

               POPA MIHAI VIOREL                                    Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates