HOTĂRÂREA NR. 97 din data de 29.11.2018 privind modificarea preturilor de  pornire la la licitatie a   masei  lemnoase  din  partiziile : 692P Bondureasa (rărituri)şi 693P Gabriana (rărituri)

HOTĂRÂREA NR. 97

din data de 29.11.2018

privind modificarea preturilor de  pornire la la licitatie a   masei  lemnoase  din  partiziile :

692P Bondureasa (rărituri)şi 693P Gabriana (rărituri)

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2018

              Având in vedere;

           -adresa Direcției Silvică Cluj- Ocolulului  Silvic Turda  nr. 11.254/01.10.2018 și 11.430/05.11.2018 prin care ne informează asupra partizilor neadjudecate la licitație ,

            - referatul de aprobare  a primarului nr.5684/29.11.2018

            - Avizul Comisiei de Specialitate  nr. 1 din cadrul Consiliului Local Iara

           Tinand seama de prevederile;

           - art. 4 alin.(1) si art.6 alin.(1) din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;

            - Decizia nr. 535/25.10.2017 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2018

           -art. 10 alin.(2) lit.a), art.12, art.59, art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.     

           In temeiul art.36 alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREȘTE

 Art.1: Se aproba modificarea preturile de pornire la licitatie   a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Iara din partizile:- 692 P Bondureasa (rărituri) şi  693P Gabriana (rărituri )după cum urmează:

- APV 692 P Bondureasa- 140 lei/mc;

  • APV 693P Gabriana -140 lei/mc;

Preţurile nu conţin TVA

           Art.2:  Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate   prin grija secretarului Comunei Iara .

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR                    

               POPA MIHAI VIOREL                                    Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates