HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 29.11.2018 privind modificarea   modului de valorificare a lemnului de lucru fasonat din partiziile  509 Valea Negrii şi  698 Valea Negrii

HOTĂRÂREA NR. 98

din data de 29.11.2018

privind modificarea   modului de valorificare a lemnului de lucru fasonat din partiziile  509 Valea Negrii şi  698 Valea Negrii precum şi modificarea preţurile de vânzare  

 Consiliul Local  al Comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2018

              Având in vedere;

            -adresa  Direcţiei Silvice Cluj-Ocolul Sivic Turda 11.546/29.11.2018

            - referat de aprobare  a primarului comunei Iara nr.5686/29.11.2018. ;

            - referatul de specialitate nr. 5685/29.11.2018

            - avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local;

           Tinand seama de prevederile;

           - art. 4 lit.b) si art.6 alin.1, , art. 45 alin.(11), (12)şi (13), art. 46  din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;

           -art. 10 alin.(2) lit.a), art.12, art.59,  art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.

            - Decizia nr. 535/25.10.2017 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2018 

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

Art. 1. Se aprobă ca lemnul de lucru fasonat provenit din partizile 509 şi 698 Valea Negrii cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, scos la drum auto să fie valorificat prin vânzare directa.

Art. 2 Se stabilesc preturile de vânzare pentru lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 de cm, scos la drum auto exploatat din APV 509P- Valea Negrii şi APV698P-Valea Negrii, în funcţie de specii astfel:

Nr. Crt

Specia

Pret/ metru cub

1

MOLID ;  PALTIN DE MUNTE; ULM ; FRASIN FAG; CARPEN

260 lei

4

MESTEACĂN ;

210 lei

5

PLOP TREMURĂTOR ; TEI

180 lei

        Prețurile conțin TVA inclus.

           Art. 3. Se aprobă ca lemnul de lucru fasonat, din specia fag şi carpen provenit din partizile 509 şi 698 Valea Negrii  să se vândă către populaţia din Comuna Iara în limita a 10mc / familie.

            Art. 4. Se aprobă ca lemnul de lucru fasonat din speciile : molid; paltin de munte; ulm, frasin, mesteacan, plop tremurător şi tei  să se vândă către persoanele fizice şi  juridice şi din alte localităţi fără limită de cantitate .

           Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate   prin grija secretarului Comunei Iara .                                                                                                                                            

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

    PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ

         POPA MIHAI VIOREL                                                   SECRETAR                    

                                                                                            Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates