• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA Nr. 84 din data de 27.09.2018 privind alocarea a cantităţii de 5 mc malerial lemnos,  pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Făgetu Ierii

HOTĂRÂREA NR. 99 din data de 29.11.2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltarea şi valorificare în anul 2019, din APV 709 P Valea Negrii

HOTĂRÂREA NR. 99

din data de 29.11.2018

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltarea şi valorificare în anul 2019, din APV 709 P Valea Negrii  , modalitatea de valorificare şi preţurile de vânzare a acesteia

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2018

              Având in vedere;

           -adresa Direcției Silvică Cluj -Ocolulului  Silvic Turda  nr. 3665 din  26.09.2018  în care se propune aprobarea unui volum de masa lemnoasa pentru  recoltare

            - referatul de aprobare primar nr.5688/29.11.2018;

            - avizul Comisiei de Specialitatea al Consiliului Local

           Tinand seama de prevederile;

           - art. 4 alin.(1) si art.6 alin.1 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;

            - Decizia nr. 535/25.10.2017 a Directorului General al regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2018

           -art. 10 alin.(2) lit.a ), art.12, alin. (1), art.59 alin.(1) și (2)art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat (prin Legea nr.46/2008.         

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

 Art.1: Se aprobă volumul de masă  lemnoasă, în cantitate de  1080 mc propus pentru a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Iara, conform APV 709P Valea Negrii

Art.2: Se aproba scoaterea la licitaţie masei  lemnoase în cantitate  totală de de 1080 mc, din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Iara conform  APV 709P Valea Negrii    ca   “masă lemnoasă pe picior”organizată de  Direcţia Silvică Cluj .

Art. 3. Se aprobă  pretul de pornire la licitaţie  120 lei /mc.

Preţurile nu conţin TVA

           Art.4:  Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate   prin grija secretarului Comunei Iara .

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR                    

               POPA MIHAI VIOREL                                    Drăghiciu Petruța Mariana

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates