HOTĂRÂREA NR.110 din data de 27.12.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere  nr. 3516/03.06.2015

ROMÂNIA

                 JUDEŢUL  CLUJ

                 COMUNA IARA

                     CONSILIUL  LOCAL  IARA

                   IARA NR. 282 JUD. CLUJ

                      TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

 

 

HOTĂRÂREA NR.110

din data de 27.12.2018

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere  nr. 3516/03.06.2015 încheiat între Comuna Iara în calitate de locator și PFA Vana Marius Sebastian  , în calitate de locatar pentru suprafața de pășune de de 16,95 ha categoria de folosință „păşune”

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27.12.2018,

            Ţinând cont de :

  • expunerea de motive a primarului Comunei Iara ,  nr. 6233/21.12.2018 ,
  •  adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr.130/19.01.2017 cu privire la modificarea contractului de închiriere a păşunilor ;
  • Avizul comisiei de Specialitatea a Consiliului Local Iara

            Având în vedere solicitarea fermierului PFA Vana Marius Sebastian  înregistrată cu nr. 2310/19.04.2018  , justificată prin măsurători efectuate de către comisia de verificarea a păşunilor închiriate de la primarie ,  din care reies discrepanțe între suprafața închiriată și suprafaţa eligibilă pentru păşunat  de pe teren, procesul verbal din data de 14.08.2018 de verificare a păşunatului închiriat.

            Având în vedere  art.33  din legea nr. 18/1991, republicată ., cu modificările şi completările ulterioare , coroborat cu prevederile art. 9 alin (1) şi (4) , din OUG nr. 34/2013

            În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. c), art.45  alin. (3)din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂREŞTE

Art.l.-  Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de închiriere  nr. 3516/03.06.2015, privind închirierea suprafeţei de teren de 16,95 ha teren,  categoria de folosință „păşune” situate în B.F.1599, BF640 și BF 3176

Art.2.-  Se probă diminuarea contractului de închiriere  nr. 3516/03.06.2015, încheiat între Comuna Iara în calitate de locator și PFA Vana Marius Sebastian  , în calitate de locatar,  cu suprafaţa de 1,87 ha păşune, din BF 640,  astfel  părțile convin la  diminuarea suprafeței închiriate  de la 16,95 ha la 15,08 ha, conform situației faptice de pe teren.

 Art. 3-   Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara precum şi PFA Vana Marius Sebastian                                                                

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11 ____

Nr.voturi “pentru”:_____11__

Nr. Voturi “contra”:____ - ____

Nr. Voturi atineri  ____ - _____

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

           BICA VASILE                                                                   SECRETAR

                                                                                         DRĂGHICIU PETRUȚA-MARIANA

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates