HOTĂRÂREA NR.1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii  A - dezvoltare și a deficitului secțiunii E -funcționare,   din excedentul  bugetar al Comunei Iara pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.1

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii  A - dezvoltare și a deficitului secțiunii E -funcționare,   din excedentul  bugetar al Comunei Iara pe anul 2018

 

   Consiliul Local al comunei Iara întrunit în şedinţa extraordinară din data de 07.01.2019;

Analizând expunerea de motive a primarului nr. 24/05.01.2018, precum şi raportul compartimentului financiar-contabil nr. 26/05.01.2018, privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii A dezvoltare și Secțiunii F funcționare  din excedentul  bugetar al Comunei Iara  pe anul 2018;

În baza art. 58 alin.(1) lit.a) şi c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Având în vedere Ordinul 3858/2018 pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aproba acoperirea definitivă  a deficitului secțiunii A – dezvoltare  în sumă de 193.255.11 lei ,  din excedentul  bugetului local al Comunei Iara  pe anul 2018.

Art.2. Se aproba acoperirea definitivă a deficitului secțiunii E – funcționare  în sumă de31.259,47 lei, din excedentul bugetar al Secțiunii E al Comunei Iara pe anul 2018

Art.3. Primarul comunei Iara prin compartimentul de contabilitate se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărări.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului : Instituției Prefectului județului Cluj, Primarului comunei Iara, Compartimentului de contabilitate din cadrul primariei comunei Iara.           

 

Adoptată la data de 07.01.2019.

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:___9______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

            BICA VASILE                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                     Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates