• Home
  • Licitații
  • Hotarari 2018
  • HOTĂRÂREA Nr. 102 din 12.12.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018  și  listei de investiții pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr. 102 din 12.12.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018  și  listei de investiții pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr. 102

din 12.12.2018

privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018  și  listei de investiții pe anul 2018

 

     Consiliul local al comunei Iara, judeţul Cluj; întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 12 decembrie   2018;

Analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Iara nr. 5951/07.12.2018 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2018;

      Având în vedere:

    - Raportul de specialitate al Compartimentului financiar înregistrat sub nr. 5950/07.12.2018]

    - Avizul  Comisiei  de Specialitate nr. 1 al Consiliului Local

Luând în considerare:

    - Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2 /2018;

    - art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

   - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iara nr. 13/2018 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018;

      În  baza art. 45 alin. (4) lit. a) şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREȘTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2018, conform anexei 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea  Listei  de Investiţii  a comunei Iara pe anul 2018 conform anexei II care face parte parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Iara, precum şi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara.

Art.4  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului : Instituției Prefectului județului Cluj, Primarului comunei Iara, Compartimentului de contabilitate din cadrul primariei comunei Iara.                                                                       

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12 ____

Nr.voturi “pentru”:_____ 12 __

Nr. Voturi “contra”:____ . ____

Nr. Voturi atineri  ____ - _____

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ

        BICA VASILE                                                          Secretarul comunei Iara  

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates