HOTĂRÂREA Nr. 102 din 12.12.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018  și  listei de investiții pe anul 2018

Publicat in .

HOTĂRÂREA Nr. 102

din 12.12.2018

privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018  și  listei de investiții pe anul 2018

 

     Consiliul local al comunei Iara, judeţul Cluj; întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 12 decembrie   2018;

Analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Iara nr. 5951/07.12.2018 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2018;

      Având în vedere:

    - Raportul de specialitate al Compartimentului financiar înregistrat sub nr. 5950/07.12.2018]

    - Avizul  Comisiei  de Specialitate nr. 1 al Consiliului Local

Luând în considerare:

    - Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2 /2018;

    - art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

   - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iara nr. 13/2018 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018;

      În  baza art. 45 alin. (4) lit. a) şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREȘTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2018, conform anexei 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea  Listei  de Investiţii  a comunei Iara pe anul 2018 conform anexei II care face parte parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Iara, precum şi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara.

Art.4  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului : Instituției Prefectului județului Cluj, Primarului comunei Iara, Compartimentului de contabilitate din cadrul primariei comunei Iara.                                                                       

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12 ____

Nr.voturi “pentru”:_____ 12 __

Nr. Voturi “contra”:____ . ____

Nr. Voturi atineri  ____ - _____

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ

        BICA VASILE                                                          Secretarul comunei Iara  

Tipărire