HOTĂRÂREA NR. 103 din data de 12.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de administrare si funcţionare al Capelei  Mortuare din  Comuna Iara

Publicat in .

  HOTĂRÂREA NR. 103

din data de 12.12.2018

privind aprobarea Regulamentului de administrare si funcţionare al Capelei  Mortuare din  Comuna Iara

            Consiliul Local Iara, Judeţul Cluj  întrunit în şedinţă ordinară în data de 12.12.2018

 Avand in vedere:

            Tinand seama de prevederile:

  -Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare

 -HG nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

 -Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

-Hotărârii Guvernului nr.955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG- nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata

 In temeiul art.36 alin.(2) lit.b si d), alin.(6 ) lit. a pct.19, si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea n.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂREŞTE :

 Art.1: Se aproba „ Regulamentul de administrare si functionare al Capelei Mortuare  din comuna Iara ”, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 Art.2: Se aproba modelul cererii pentru utilizarea capelei mortuare conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj – ,  Primarului Comunei Iara  şi se aduce la cunoștința publică prin afişare pe pagina de internet www.primariaiara.ro.           

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12 ____

Nr.voturi “pentru”:_____ 12 __

Nr. Voturi “contra”:____ . ____

Nr. Voturi atineri  ____ - _____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ

        BICA VASILE                                                          Secretarul comunei Iara  

Tipărire