• Home
  • Licitații
  • Hotarari 2018
  • HOTĂRÂREA Nr. 105 din data de 12.12.2018 privind aprobarea decontării c/val.  cheltuielilor de deplasare  a  cadrelor didactice şi  personalulului didactic auxiliar

HOTĂRÂREA Nr. 105 din data de 12.12.2018 privind aprobarea decontării c/val.  cheltuielilor de deplasare  a  cadrelor didactice şi  personalulului didactic auxiliar

HOTĂRÂREA Nr. 105

din data de 12.12.2018

privind aprobarea decontării c/val.  cheltuielilor de deplasare  a  cadrelor didactice şi  personalulului didactic auxiliar

    Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în şedinţă ordinara la data de  12.12.2018

Având în vedere :

  • Art. 36 alin(6) lit. a), pct 1 şi lit .b) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Art.105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
  • Instrucţiunea Ministerului Învăţământului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice

            Luând act de :

Referatul de aprobare a primarului comunei Iara comunei Iara , în calitatea sa de iniţiator ,

Avizul comisiei de Specialitate  nr. 1 din cadrul Consiliului Local Iara

Luand în dezbatere solicitarea  nr.5961 /10.12.2018 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

În temeiul art. 45 alin .(1.) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREȘTE

 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 1161  lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice  şi didactic auxiliar care navetează la Iara, aferentă  lunii NOIEMBRIE  2018.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.                                                                          

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR                    

               BICA VASILE                                                   Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates