Invitatie publica de participare  la procedura : negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru obiectivul de investiții : REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019 DIN COMUNA IA

Publicat in .

Ataşamente:
Download-ează fișierul (deviz general (1).pdf)deviz general (1).pdf[ ]582 kB
Download-ează fișierul (liste de cantitati (1).pdf)liste de cantitati (1).pdf[ ]2530 kB

Invitatie publica de participare  la procedura

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Pentru obiectivul de investitii : REFACERE LUCRARI IN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019 DIN COMUNA IARA, JUDETUL CLUJ

 

Avem placerea de a invita pe toti cei interesati sa participe  la procedura de achizitii publice desfasurata prin: Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in baza prevederilor art. 104, alin. 1, lit. c din legea nr. 98/2016 avand ca obiect PROIECTARE, VERIFICARE PROCIECT (PT+DE), ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU - REFACERE LUCRARI IN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019 DIN COMUNA IARA, JUDETUL CLUJ.

Codul de clasificare: 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor, 71242000-6    Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

DATE DESPRE ORGANIZAREA PROCEDURII

  1. AUTORITATE CONTRACTANTA: Comuna Iara, Str. Principala, nr. 282, Cod Postal 407315, jud. Cluj
  2. TIPUL ACHIZITIEI: Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in baza prevederilor art. 104, alin. 1, lit. c din Legea nr. 98/2016
  3. VALOAREA ESTIMATA: 1.966.063,00  lei – fara TVA. Valoarea estimata nu poate fi depasita de ofertant, in cazul in care nu se respecta, oferta va fi respinsa ca inacceptabila

Detaliere financiară

  1. DOCUMENTELE CE SE SOLICITA: conform cerintelor enumerate mai jos si documentatiei anexate.
  2. OFERTA VA FI DEPUSA pana la data de 19.11.2019, ora 12:00 la secretariarul autoritatii contractante in plic inchis – in 2 exemplare (original si copie) si un exemplar electronic pe format CD sau stick.

Oferta va fi opisata si va contine:

  1. MODALITATEA DE NEGOCIERE conform Legii nr. 98/2016 si HG 395/2016

DATE DESPRE DESFASURAREA PROCEDURII

  1. PREZENTAREA OFERTEI: Aceasta trebuie depusa la sediul autoritatii contractante Comunei Iara, str. Principala, nr. 282, Cod Postal 407315  jud. Cluj
  2. EVALUAREA OFERTELOR

CERINTE:

Conditii contract: termenul de executie a lucrarii este 12 luni de la semnarea contractului de ambele parti;  Garantia lucrarii: minim 36 luni

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut - cu indeplinirea tuturor cerintelor.

Informatii suplimentare: Garantia de buna executie este 5% din valoarea fara Tva a contractului.  Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele depuse dupa data limita de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare; Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Perioada de valabilitate a ofertei va de de minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Atasat regasiti devizul general și lista de de cantități.                                                          

Tipărire