• Home
 • Licitatii
 • Proces-verbal preselecție aferent licitației publice intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă nr. 5470 din 07.07.2022 - UAT IARA, jud. Cluj

Invitatie publica de participare  la procedura : negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru obiectivul de investiții : REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019 DIN COMUNA IA

Ataşamente:
Download-ează fișierul (deviz general (1).pdf)deviz general (1).pdf[ ]582 kB
Download-ează fișierul (liste de cantitati (1).pdf)liste de cantitati (1).pdf[ ]2530 kB

Invitatie publica de participare  la procedura

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Pentru obiectivul de investitii : REFACERE LUCRARI IN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019 DIN COMUNA IARA, JUDETUL CLUJ

 

Avem placerea de a invita pe toti cei interesati sa participe  la procedura de achizitii publice desfasurata prin: Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in baza prevederilor art. 104, alin. 1, lit. c din legea nr. 98/2016 avand ca obiect PROIECTARE, VERIFICARE PROCIECT (PT+DE), ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU - REFACERE LUCRARI IN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019 DIN COMUNA IARA, JUDETUL CLUJ.

Codul de clasificare: 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor, 71242000-6    Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

DATE DESPRE ORGANIZAREA PROCEDURII

 1. AUTORITATE CONTRACTANTA: Comuna Iara, Str. Principala, nr. 282, Cod Postal 407315, jud. Cluj
 2. TIPUL ACHIZITIEI: Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in baza prevederilor art. 104, alin. 1, lit. c din Legea nr. 98/2016
 3. VALOAREA ESTIMATA: 1.966.063,00  lei – fara TVA. Valoarea estimata nu poate fi depasita de ofertant, in cazul in care nu se respecta, oferta va fi respinsa ca inacceptabila

Detaliere financiară

 •  proiect tehnic si detalii de executie – 73.387,00 lei
 •  verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie – 20.000,00 lei
 •  asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor – 8.303,00 lei
 • asistenta tehnica din partea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – 19.373,00 lei
 • cheltuieli pentru investitia de baza / constructii si instalatii – 1.845.000,00 lei
 1. DOCUMENTELE CE SE SOLICITA: conform cerintelor enumerate mai jos si documentatiei anexate.
 2. OFERTA VA FI DEPUSA pana la data de 19.11.2019, ora 12:00 la secretariarul autoritatii contractante in plic inchis – in 2 exemplare (original si copie) si un exemplar electronic pe format CD sau stick.

Oferta va fi opisata si va contine:

 •  Declaratie privind evitarea conflictului de interese,
 •  Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 164,165,167;
 •  Certificatul constatator ONRC,
 •  personalul de proiectare (impreuna cu diploma, autorizatii, atestate etc)
 •  verificatoul de proiect  (impreuna cu diploma, autorizatii, atestate etc)
 •  documente care sa ateste autorizarea R.T.E. autorizatie emisa de  Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.,
 •  oferta tehnica (detalierea serviciilor ce urmeaza a fi prestate) si financiara (detalierea serviciilor).
 •  dovada experienta similara din 3 contracte – lucrari de drumuri – cumulate in valoare de minim 1.845.000,00 lei
 1. MODALITATEA DE NEGOCIERE conform Legii nr. 98/2016 si HG 395/2016

DATE DESPRE DESFASURAREA PROCEDURII

 1. PREZENTAREA OFERTEI: Aceasta trebuie depusa la sediul autoritatii contractante Comunei Iara, str. Principala, nr. 282, Cod Postal 407315  jud. Cluj
 2. EVALUAREA OFERTELOR
 • Comisia de evaluare va evalua/analiza ofertele in conformitate cu prevederile legislative in vigoare si cu cerintele impuse prin invitatia de participare si va incheia Proces verbal de evaluare, dupa procesul verbal de evaluare se va proceda la desfasurarea rundei de negociere.
 • Contractul va fi semnat numai daca oferta este admisibila.

CERINTE:

Conditii contract: termenul de executie a lucrarii este 12 luni de la semnarea contractului de ambele parti;  Garantia lucrarii: minim 36 luni

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut - cu indeplinirea tuturor cerintelor.

Informatii suplimentare: Garantia de buna executie este 5% din valoarea fara Tva a contractului.  Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele depuse dupa data limita de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare; Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Perioada de valabilitate a ofertei va de de minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Atasat regasiti devizul general și lista de de cantități.                                                          

Tipărire Email