PROCES-VERBAL încheiat în data de 10.02.2017 , la şedinta ordinară a  Consiliului Local Iara

Publicat in .

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CNSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

 

                                               PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 10.02.2017 , la şedinta ordinară a  Consiliului Local Iara

 

La şedinţa de astăzii sunt prezenti 11 consilieri , din cei 13 consilieri care compun Consiliul Local al comunei Iara. Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.482 din data de 06.02.2017 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă din partea primăriei comunei Iara , domunl primar Popa Ioan Dorin ,doamna Drăghiciu Petruta ,  secretar delegat al comunei Iara , domul Gaja Nicolae -administrator SC Eco 5 Ardeal ,   doamna Ciugulea Gabriela -expert contabil ,   doamna Bica Mirela Ioana - administrator  al SC La Sala Parc SRL si doamna Coman Anca  din parte Grupului de Acţiune Locala Lider Cluj

 Dl Viceprimar Ursulean Lucian propune înlocuirea  presedintelui de sedinta , dl Muresan Adrian  fiind absent  de la aceasta sedinta.Se fac propuneri si se alege  dl Pop Vasile pentru înlocuirea Dl Muresan Adrian -presedinte de sedinta

 Domnul presedinte de sedinta Pop Vasile   dă citire ordinea de zi propusa a se discuta

1. Analiza suprafeţelor de păşune rămasă nelicitată şi utilizată precum şi analiza contractelor de arendă existente.

2. Analizarea necesităţii schimbării denumirii Scolii Gimnaziale din satul Agriş.

3. Diverse

Se supune la vot ordine de zi si se aproba cu unanimitate de voturi .

Se încep lucrările şedinţei  cu punctul 3 al ordini de zi diverse iar dl presedinte de şedinta Pop Vasile invită reprezentanta Lider Cluj dna Coman Anca sa ia cuvantul.

            Dna Coman Anca prezinta o scurta informare cu privire la activitatea prezenta al Grupului de Actiune Locala  Lider Cluj , asociaţie din care face parte si comuna Iara, precum si despre deschiderea sesiunii de depunere  proiectelor  pentru luna martie 2017. Măsurile pe care se pot depune proiecte o parte sunt pentru public si alta  pentru  privat .Aceste masuri vor fi afisate pe site.ul asociatiei la sediul primariei iar înaintea de lansarea fiecarei masuri vor fi organizate întalniri cu persoanele interesate. Dl primar arată ca primaria comunei Iara intenţioneaza sa depuna  un   proiect pentru achizitionarea  unei vidanje -bugetul pentru o comuna prin GAL Lider Cluj fiind relativ mic de  aproximativ de 80000 E .

Dna Draghiciu Petruta -da citire procesului verbal de sedinta anterioara de consiliu din data de 19.01.2017 , care se aproba  cu 9 voturi „pentru” si o abtinerea  fara adăugiri sau alte observaţii.

 Dl consilier Cordis Viorel paraseste lucrarile consiliului local.

 In continuarea dl presedinte de sedinta Pop Vasile invită pe dl Gaja Nicolae administrator la SC Eco 5 Ardeal

 Dl Gaja Nicolae arată că tarifele pe gospodarie stabilite prin HCL nr.4 din data de 19.01.2017  vor fi  greu de suportat  de catre populatie si sustine modificare acestora la un tarif de 5 lei /persoana fara TVA.  Acest Tarif va include colectarea unei cantitati de , 120l fractie umeda/bilunar  si colectarea fractie uscate in cantitate nelimitata /bilunar . De asemenea dl Gaja Nicolae sustine ca personalul Sc.Eco5 Ardeal va întocmi contractele cu persoanele fizice si juridice din comuna Iara.

Dl primar susţine că si acest tarif este destul de costisitor pentru populatie acolo unde in gospodarie sunt 2 sau mai multe persoane . Se fac propuneri de tarife  pt. 1 pers, 2 pers. 3 pers, se supune la vot si se adopta urmatoarele tarife: 4 lei/1pers, 8 lei/2pers, 10lei/3 si mai multe persoane  fara TVA pentru o cantitate de pana la 0,240mc /luna . Ce trece peste aceasta cantitate tariful va creste cu   3 lei fara TVA pentru fiecare categorie de persoane . Se  adopta HOT nr. 10 pt. Modificarea art 1 din HOT nr4/19.01.2017 cu 10 voturi pentru  De asemenea se pune  in discutie si tariful aplicat  persoanele juridice , se  fac propuneri   si se adopta cu 8 voturi “pentru”tariful de 36 lei/mc/luna fara TVA  cu obligativitate incheierii contractului de prestari servicii   pentru o cantitate minima de  0,25mc/luna  . Se abroga continutul alin. 4 al art.2 din HOT4/19.01.2017 ca fiind imposibil de aplicat  şi se înlocuieste cu tariful pentru persoanele    juridice.

 In continuare  dl primar da citire referatului privind situaţia financiara la data de 31.12.2016 a Societatii La Sala Parc si propune acordarea remuneratia aferenta anului 2016 administratorului societatii -dnei  Bica  Mirela-Ioana, conform contractului de mandat.  În acest sens Consiliul Local ,  propune şi aproba numirea a dl consilier Todor Darius şi Dl Consilier Balc Sorin ca reprezentanti ai Consiliului Local  în Comisia de Cenzori a Societati La Sala Parc. Se adopta HOT.11 .  Comisia de Cenzori  va avea în componenta şi  un expert contabil în persoana doamnei Ciugulea Gabriela –expert contabil PFA care va  analiza situatia prezentata precum si modul de  remunerare a administratorul firmei  pentru activitatea din anul 2016  si  anul 2017 si o va prezenta Consiliului Local.

Dl primar da citire informarea privind executia bugetara a Comunei Iara la data de 31.12.2016 . Se supune la vot  si se adopta cu 10 voturi “pentru” HOT. Nr. 12

 În continuare se prezinta cererile Scolii Gimnaziale Iara pentru aprobarea decontarii abonamentelor cadrelor didactice pentru luna decembrie 2016 si luna ianuarie 2017 . Se adopta HOT.13 şi HOT.14.

Se trece la pct. 2 al ordini de zi . Dl primar da citire cererea Scolii Gimnaziale Iara  pentru schimbarea denumirii Scolii primare Agris  in Scoala Primara “Ioan Arion”, precum si cererea de  stramutare a statuii  Ioan Arion din localitatea Iara in localitatea Agris.  Domni consilieri cer amanarea dezbaterii acestor solicitari si considera necesara o consultare publica a cetatenilor din satul Agris.

Dl primar da citire solicitarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 5 Ardeal SRL , pentru marirea cotizatiei conform Hotarâri  Adunarii Generale a Asociatiilor nr.4/21.09.2016 de la 500 la 2500 . Se supune lavot si se adopta HOT: nr. 15 cu 10 voturi pentru.

În continuare dl primar da citire solicitarii Asociatia de Dezvoltare  Eco -Metropolitan de a desemna reprezentantul comunei Iara în cadrul Adunarii Generale a Asociatiei . Se propune desemnarea dlui primar  si se adopta HOT.nr.16 cu un numar de 10 voturi pentru.

Dl primar da citire solicitarii dl Deas Alexandru Dinel  pentru acordarea  unui  sprijin financiar pentru transportul a 3 copii  din localitatea Borzesti la Şcoala din  localitatea  Petreştii de Jos Se propune acordare unui ajutor de urgenta  in cuantum de 1.000 de lei se supune la vot si se adopta HOT nr. 17 cu 10 voturi pentru

 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi

Dl viceprimar Ursulean Lucian da citire raportului de specialitate privind inchirierea suprafetelor de pasune ramase neatribuite, rezilierea contractelor de arenda în urma vanzarii animalelor sau cazul în care acestea nu pasuneaza pe pasunatul pentru care s-a incheiat contract-se vor informa cetateni prin anunturi ,iar acestia vor depune cereri pana in data de  3 martie 2017 dupa care  

De asemenea dl viceprimar da citire si referatului  privind modifcarea contractelor de arenda in urma diminuarii suprafetelor de pasune inchiriate- Se vor face verificari in teren . Dl consilier Boca propune pe dl Popa Mihai Viorel ca sa participe la inventarierea suprafetelor de pasune  disponibila si verificarea solicitarilor pentru diminuarea suprafetelor. Se supune la vot propunerea si se adopta cu 10voturi pentruHOT: nr. 18

Dl primar da citire Proiectului de Hotarare privind aprobarea Temei  de proiectare-Modernizarea si extinderea partiala a retelei de alimentare cu apa pe zona DC102 şi extinderea partiala a reţelei de alimentare cu apa în zona drumului DC102A, localitatea Iara  . Se supune la vot proiectul de hotarare  si se adopta  cu 10 voturi “pentru” HOT. Nr.19 .

 Intrucat alte intrebari, interpelari si probleme de analizat nu mai sunt iar punctele de pe ordinea de zi au fost discutate , cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

  Presedinte de sedinţă        

      Pop Vasile                                         Intocmit,

                Draghiciu Petruta ,

                Secretar delegat

 

Tipărire