PROCES-VERBAL  încheiat în data de 16.02.2017 , la şedinta extraordinară a  Consiliului Local Iara

Publicat in .

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CNSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

 

                                               PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 16.02.2017 , la şedinta extraordinară a  Consiliului Local Iara

 

La şedinţa de astăzi sunt prezenti 12 consilieri , din cei 13 consilieri care compun Consiliul Local al comunei Iara. Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.612 din data de 14.02.2017 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă din partea primăriei comunei Iara , domnul primar Popa Ioan Dorin ,doamna Drăghiciu Petruta  şi  domnul Nădăşan Melian.

Domnul presedinte de sedinta Muresan Adrian    dă citire ordinea de zi propusa a se discuta

1. Dezbaterea si aprobarea domeniului public al comunei, în vederea accesării de fonduri europene pentru modernizarea grădiniţei din localitatea Iara

2.  Diverse

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu unanimitate de voturi .

Dna Draghiciu Petruta dă citire procesului verbal de sedinta din data de 10.02.2017  care se aproba  cu 12 voturi fra  adăugiri sau alte observaţii.

 Dl presedinte de sedinta propune începerea lucrărilor şedinţei consiliului local cu punctul 2 al ordinii de zi Diverse  şi invită pe dl Nădăşan Melian să ia cuvantul .Dl Nădăsan Melian   prezinte proiectul de hotarare  privind asocierea comunei Iara  în calitate de membru fondator cu Asociatia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Asociatiei , aprobarea Statutului Asociatiei , numirea reprezentanţilor în Adunarea Generală şi Consiliul Director.  De asemenea Dl Nădăşan Melian  arată că Asociatia care se va infiinta  solicită folosirea Bazei Sportive Iara şi acordarea unei procent de 70% din partea Consiliului Local suma de bani pentru funcţionarea asociatiei. Dl Balc Sorin  arata că în prezent nu se poate aproba   sume  deoarece nu este aprobat bugetul pe anul 2017.  Astfel va fi  înaintata o cerere catre serviciul de contabilitate in vederea cuprinderii acestor sume  in proiectul de buget pe anul 2017Se supune la vot  proiectul  de hotarare prezentat  fara aprobarea  cotizatiei  lunară  si se adopta cu 12 voturi “pentru” HOT. Nr. 20

            Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi  si Dl primar arată că pe masura 7.2 se poate  depune proiect pentru modernizarea grădinitei Iara şi  dă citire proiectului de hotarare privind modificarea listei bunurilor apartinand domeniului public al comunei Iara  cu specificare modificarii continutului listei la punctul 18 ,  unde se afla cladirea gradinita Iara si teren aferent. Se supune la vot si se adopta  cu 12 voturi pentru HOT nr. 21.

În continuare se dă citire proiectului de hotarare privind modificarea strategiei locale la punctul Focus Grup Educatie Cultura si Sport  si la punctul Directii Strategice de Dezvoltare, modificare  necesară în cadrul aceluiasi proiect pentru modernizarea gradinitei Iara.  Se supune la vot modificarea stategiei conform anexelor si se adopta cu 12 voturi pentru HOT nr. 22 .          

 In continuare  dl primar da citire Proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizati  pentru  obiectivului de investitii ”Întreţinere drum pietruit prin stabilire cu lianţi hidraulici şi strat de protecţie din covor asfaltic  DC 103;DJ 107M-Agriş , 0+000-6+028 km  Comuna Iara județul Cluj” finantare obtinuta pe Ordonanta 28/2013. Se supune la vot si se adopta cu 12 voturi pentru HOT 23.

 Se dă citire Proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilot tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”, conform Devizului General anexat . Se supune la vot si se adopta cu 12 voturi pentru HOT 24.

 Intrucat alte intrebari, interpelari si probleme de analizat nu mai sunt iar punctele de pe ordinea de zi au fost discutate , cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

  Presedinte de sedinţă        

      Muresan Adrian                                        Intocmit,

                           Draghiciu Petruta ,

                            Secretar delegat

 

Tipărire