PROCES-VERBAL încheiat în data de 17.03.2017 , la şedinta ordinară a Consiliului Local Iara

Publicat in .

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CNSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

 

 

                                               PROCES-VERBAL

 

 Încheiat astăzi 17.03.2017 , la şedinta ordinară a  Consiliului Local Iara

 

La şedinţa de astăzi sunt prezenti 11 consilieri , din cei 13 consilieri care compun Consiliul Local al comunei Iara. Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.1146 din data de 14.03.2017 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă din partea firmei de contabilitate d-na Ileana Chiorean ,   domnul Andrea Alin ,  iar din partea primăriei comunei Iara ,  domnul primar Popa Ioan Dorin , doamna Drăghiciu Petruta ,  secretar delegat al comunei Iara, dna Popa Marinela –consilier personal al primarului

 Domnul presedinte de sedinta Muresan Adrian  dă citire ordinea de zi propusa a se discuta:

1.  Proiect HCL vacantarea mandat consilier local

2.  Raportul comisiei de validarea a mandatelor consilierilor locali

3.  Proiect HCL validare mandate  consilier local

4. Dezbaterea si abrobarea proiectului de buget venituri si cheltuieli pe anul 2017

5. Diverse

Dl Mureșan Adrian dă  citire procesul -verbal de şedinţa extraordinară din data de 07.03.2017  care se supune aprobări fără modificări sau adăugiri.

 Punctul 1 al ordinii de zi :   Dl Pop Vasile dă citire raportului comisiei de disciplina  a consiliulului local,  comisie  întrunită în data de 08.03.2017  prin care s-a constatat   conflictul de interese in care s-a aflat dl Cordis Viorel  si a luat act de demisia acestuia din calitatea de consilier local al  Consiliul Local

 În continuare  Dl primar dă citire proiectului de hotarare prin care se ia act de demisia dl Cordis Viorel survenite in urma adresei ANI si  vacantarea mandatului de consilier  Se supune la vot si se adopta hotararea nr. 37.

 Punctul 2 al ordinii de zi :  În continuare dl Pop Vasile dă citire procesului –verbal al  comisiei de validarea  a mandatelor de consilierilor locali prin care constată legalitatea validarii mandatului de consilier local al domnului ANDREA ALIN.

Punctul 3 al ordinii de zi: Dl primar dă citire proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului ANDREA ALIN  se supune la vot și se adoptă cu 11 voturi pentru HOT. 38

Dl Andrea Alin  a luat cunoștiință de validare  mandatului si  depune jurămantul în fața Consiliului Local.

 Dl primar  propune  trecerea la punctul 4  al ordinei de zi  si invită pe doamna Ileana Chiorean să prezinte proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Iara pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020  Se prezinta anexele : Anexa 1-Veniturile bugetului local –sectiunea de functionare  cu total venituri si cheltuieli  6201   mii lei, defalcate pe capitole si articole de venituri si chelturi. Anexa 2 -Bugetul activitatiilor finantate din venituri proprii ale comunei Iara (Autofinanțate )venituri si cheltuieli 146 mii lei ,  Anexa 3 cuprinde lista de investitii cu obiectivele noi si in continuare pe anul 2017. Total investitii din excedent 4050 mii lei . De asemenea se prezinta  adresa ANAF  Cluj  cu privire la sumele  repatizate  pentru Comuna Iara pe anul 2017 (repartizate pe indicatori) si estimarile pentru anii 2018-2020.

 Se supune la vot si adopta cu 12 voturi pentru HOT 39 .

 Punctul 5 al ordinii de zi Diverse.

 Dl viceprimar dă citire referatului  privind suplimentarea cantității de motorina  cu 200 l pentru Dacia Logan CJ 13 PCI în vederea transportului functionarilor APIA de la sediul APIA Mihai Viteazu la Sediul Primariei Iara pe perioada cuprinsă între 14.03.2017 si 15.05.2017 Se supune la vot proiectul de hotărâre si se adoptă cu  11 voturi pentru  si o abtinere HOT. 40.

 În continuare Dl primar da citire proiectului privind actualizarea  Regulamentului de acordarea  sporului de condiții  periculoase sau vătămătoare de munca, acordat personalului plătit din fonduri publice. Actualizarea constă în modificarea Anexei 1 la Regulament constand în următoarele  modificari :acordarea de spor de 15% din salariul de bază pentru compartimentele :  Compartiment financiar contabil 1 post Ghisa Margareta –angajare noua  Aparatul de specialitate a primarului 1 post Popa Marinela  -transferata de la compartimentul financiar contabil , compartiment cultura 1 post bibliotecar Nastasoiu Mihaela fiind delegata la caseria unitatii si compartioment administrativ -1 post  Vicovan Vlad, completarea fisa de post cu atributii de gestionar.  Dnul Pop Vasile arată cu nu isi aminteste sa sa se fi discutat de procente pentru angajati  în sedinta de consiliu  cand sa aprobat Regulamentul  si solicita prezentarea în următoare sedinta de consiliu local a convocatorului si a procesului verbal de sedinta din data de 02.10.2014  Se supune la vot proiectul de hotarare  - se respinge 4 voturi pentru 3 impotriva 5 abtineri. În continuarea dna Draghiciu Petruta da citire referatul juridic privind stabilirea drepturilor salariale ale functionarilor publici si a personalului contractual conform Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016 si anume  acordarea indemnizatie de dispozitiv constand in  25 % la salariul de bază pentru toti angajatii primăriei Iara. Dl Pop Vasile arata ca proiectele de hotarare expuse mai sus  trebuie discutate  în comisia  de specialitate.    

 Intrucat alte intrebari si probleme de analizat nu mai sunt iar punctele de pe ordinea de zi au fost discutate , cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

  Presedinte de sedinta                              Intocmit, Draghiciu Petruta

       MUREȘAN IOAN ADRIAN                                Secretar delegat

 

Tipărire