PROCES-VERBAL încheiat în data de 30.03.2017 , la şedinta extraordinara  a  Consiliului Local Iara

Publicat in .

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CNSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

 

 

                                               PROCES-VERBAL

 

 Încheiat astăzi 30.03.2017 , la şedinta extraordinara  a  Consiliului Local Iara

 

La şedinţa de astăzi sunt prezenti toti   cei  13 consilieri , care compun Consiliul Local al comunei Iara. Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.1146 din data de 21.03.2017 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă  din partea primăriei comunei Iara ,  domnul primar Popa Ioan Dorin , doamna Drăghiciu Petruta ,  secretar delegat al comunei Iara

 Domnul presedinte de sedinta Muresan Adrian  dă citire ordinea de zi propusa a se discuta:

1.  Proiect HCL privind implementarea proiectului Modernizare grădinită în comuna Iara , județul Cluj

2. Diverse

Se supune la vot și se adoptă ordinea de zi propusă.

Dl Mureșan Adrian dă  citire procesul -verbal al  şedinţei  extraordinare din data de 17.03.2017  care se supune  aprobări. Se aprobă  fără modificări sau adăugiri.

 Punctul 1 al ordinii de zi :   Dl primar  dă citire proiectului de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizare grădiniţă în comuna Iara , judeţul Cluj- acest proiect se va incărca pe portalul Agenţiei pt. finanţarea Investiţiilor Rurale  până în data de 31.03.2017. – proiect prin FEADR –PNDR 2014-2020. Submăsura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scara mică. Valoarea totală a investiţiei  1.893.165 lei iar cofinanţarea –cheltuielile neeligibile în cuantum de 465.418 lei (inclusiv TVA ) se realizează prin bugetul local.  Se supune la vot şi se adoptă cu 13 voturi pentru HOT. 41

 Punctul 2 al ordinii de zi:Diverse

 În continuare  Dl primar informează Consiliul Local  cu privire la cererea de chemare în judecată formulată  de către Agenţiei Naţionale de Integritate  împotriva   dl Cordiş Viorel, Primăriei Comunei Iara şi Consiliului Local al comunei Iara prin care se solicita adoptarea unei hotărâri prin care să se constate nulitatea absolută a HCL nr. 21/19.04.2012 prin care s-a păstrat modul de atribuire a păşunatului în conformitate cu prevederile contractelor aflate în derulare.  Se face referire la   contractul de arenda nr. 64/28.05.2009 încheiat între C.L. Iara şi Asociatia Crescătorilor de Animale Agriş  reprezentată de Cordiş Viorel care detine calitatea de membru fodator si presedinte . Se menţioneză  faptul că dl Cordiş Viorel în perioada exercitării mandatului de consilier local  nu a respectat preverile locale cu privire la conflictul de interese  a participat la adoptarea HCL nr. 21/19.04.2012 . Dl primar arată că revocarea HCL nr. 21/19.04.2012 implica anularea tuturor contractelor prelungite în baza  acelei hotarari , astfel este necesara depunerea contestatii pentru anularea parţiala a  HCL nr. 21/19.04.2012.

  In continuare dl primar dă citire cererea de chemare în judecată de formulata de catre dl Hideg Vasile Viorel  împotriva primăriei Comunei Iara şi Consiliului Local al comunei Iara prin care se solicita  obligarea acestora la plata unei despagubiri constand în drepturi cuvenite –indemnizatia de consilier local pt. perioada 07.05.2014-28.06.2016 realizate ca urmare a refuzului C.Local de a valida mandatul de consilier  . De asemenea prin cerere se solicita  si  plata unor dobanzi penalizatoare ,daune morale si plata cheltuielilor de judecată. Dl primar arată că si în acest caz C.L. va  depune   intampinare cu privire la motivul refuzului de validarea a mandatului de consilier localDl Hideg Vasile- Viorel  .   

 Dl Pop Vasile dă citire cererii dl Morariu Viorel prin care solicită decontarea sumei de 450 lei care a fost plătită pentru repararea cablului electric, rupt în urma scoaterii unei radacini. Cablul a fost rupt de catre utilajul primariei Buldo ,la solicitarea  dl Morariu Viorel. S-a concluzionat ca  nu se poate da curs acestei  solicitari.

 În continuare dl Pop Vasile dă citire proiectului de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii periculoase sau vătămătoare de muncă – aceasta survenind  ca urmare unor modificări privind activitatea a 4 angajati ai primariei Iara si anume:Ghisa Margareta  nou angajat la Serviciul de Contabilitate ; transferul D-nei Popa Marinela de la serviciul de contabilitate si incadrarea ca consilier personal al primarului, dna Nastasoiu Mihaela –delegata la caseria unitatii , Vicovan Vlad – cu atributii noi in fisa postului.Se supune la vot si se adopta HOT 42 cu 13 voturi pentru.

  Dl primar dă citire cererea dl Neamtu Florin prin care solicita închiriere unui spatiu din cladirea poştei din localitatea Iara ,  în vederea deschiderii unei firme cu profil frizerie. Se supune la vot si se adopta cu 13 voturi pentru HOT 43 –privind scoaterea la licitatie publica a unui spatiu din  în vederea închirierii.

Dl primar dă citire proiectului de hotărâre  pentru desemnarea unei persoane pentru a reprezenta Comuna Iara în Consiliul de administrație al SC Eco 5 Ardeal. Se propune dl Macavei Ioan si se adopta HOT 44  , cu 13 voturi pentru.

În continuare se da citire cererea dl Roșu Petru prin care solicita  anularea debitului de 150 lei taxa pt. salubrizare deoarece nu locuieste în satul Cacova –Ierii,  nu beneficiază de  acest serviciu, si nu are încheiat vreun contract cu firma de salubrizare.  Consiliul Local a luat act de cerere și arată că exista Hotarâre a Consiliului Local care reglementează astfel de situații.

Dl consilier Todor Darius dă citire Proiectului de hotarare privind schimbarea viceprimarului avand ca motive : slaba performanta manageriale a dl Ursulean Lucian concretizata prin carente în asigurarea serviciilor către cetățeni; apa , salubritate. Acest proiect de hotarare nu a fost înregistrat , nu afost însotit de expunere de motive și  nu a fost pus pe ordinea de zi motiv pentru care nu a fost supus spre dezbatere si aprobare. 

Dl Pop Vasile dă citire proiectul de hotărâre  privind stabilirea drepturilor salariale ale functionarilor publici si a personalului contractual conform Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016 si anume  acordarea indemnizatie de dispozitiv constand in  25 % la salariul de bază pentru toti angajatii primăriei Iara. Dl Bâlc Sorin părăsește sedinta Consiliului Local motivand conflictul de interese în care sar putea afla participand la dezbaterea acestui proiect de hotarare fiind ruda de gradul lV cu angajata primariei Vomir Maria . De asemenea dl Todor Darius a parasit lucrările sedintei Consiliului Local invocând un conflict de interese participand la  dezbatrea  la deliberarare acestui proiect fiind ruda cu Todor Ioan Si Todor Ana.  

 În continuare  Dl Pop Vasile arata ca pentru  proiectul  de hotarare în cauză  nu  se  prezintă  avizul   comisiei   de specialitate deoarece comisia nu a deliberat.  Astfel proiectul prezentat nu se supune spre dezbatere si aprobare.  

Intrucat alte intrebari si probleme de analizat nu mai sunt iar punctele de pe ordinea de zi au fost discutate , cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

  Presedinte de sedinta                              Intocmit,Draghiciu Petruta

       MUREȘAN IOAN ADRIAN                                Secretar delegat

 

Tipărire