• Home
  • Procesele verbale ale ședințelor
  • Hotarari 2019
  •   H O T Ă R Â R E A Nr. 8 din 30.01.2019 privind modificarea  HCL 108/2018 privind  aprobarea plăţii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara

PROCES-VERBAL încheiat în data de 27.04.2017 , ora 19,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CNSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

 

                                               PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 27.04.2017 , ora 19,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti toti   cei  13 consilieri , care compun Consiliul Local al comunei Iara. Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.2069 din data de 21.04.2014 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă  din partea primăriei comunei Iara ,  domnul primar Popa Ioan Dorin , doamna Drăghiciu Petruta ,  secretar delegat al comunei Iara

 Domnul presedinte de sedinta Muresan Adrian pune în discuție alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni . Se următoarele propuneri : Todor Darius Eugen,   Bâlc Sorin  și Popa Mihai . Se supune la vot și se adoptă HOT. 45 privind alegerea președintelui  pe următoarele 3 luni în persoana dl consilier Todor Darius Eugen.

În continuare președintele de ședință dă citire procesului verbal din data de 30.03.2017, care se supune  aprobări. Se aprobă  fără modificări sau adăugiri.

Se dă citire ordinii de zi

1.   Proiect HCL  aprobare inchiriere prin licitatie terenuri –pasuni

2.   Proiect   HCL aprobare caiet de sarcini si lotizare –pasune pentru bovine -ecvine                                

3.   Proiect HCL aprobare caiet de sarcini si lotizare –păşune pentru ovine   

4.   Proiect HCL pentru modernizare iluminat public localitatea Iara

5.   Proiect HCL  aprobare plan de ocupare a funcţiilor publice pt. anul 2017

6   Proiect HCL rectificare bugetara venituri proprii din donatii la sursa E

7   Proiect HCL aprobare c-valoarea abanomante cadre didactice  luna martie 2017

8.  Proiect HCL aviz de principiu încheiere contract instructor dansuri populare

9. Diverse      

Se supune la vot și se adoptă ordinea de zi propusă.

  Dl primar cere suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte HCL.

  1. Pr. HCL abrobare utilizării excedentului bugetar.- se supune la vot si se aprobă intarea pe ordinea de zi cu 13 voturi pentru
  2. Pr. HCL încheierea uui contract  de asistență juridica  cu un avocat specializat pe procese penale care sa reprezinte interesele comunei Iara în DOS. Penal Nr. 6386/117/2016/a1. Se supune la vot si se aprobă intrarea pe ordinea de zi cu 13 voturi pentru
  3. Proiect HCL pentru schimbarea viceprimarului  Se supune la vot și nu se aproba intrarea pe ordinea de zi -6 voturi pentru 7 impotriva
  4. Proiect HCL rezilierea contractelor  de arenda pentru suprafețele de pajisti aflate în domeniul privat al comunei Iara  Se supune la vot si se aproba intarea pe ordinea de zi cu 12 voturi pentru si o abținere (Popa Mihai)

Dl primar propune începerea lucrărilor cu punct. 10 de pe ordinea de zi  : proiect HCL aprobarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016 este voraba de un excedent de 4.131.785,24 lei sume care se pot cheltui numai pentru investiții . Se supune la vot și se adoptă HOT. Nr. 46 cu 13 voturi pentru.

În continuare se dă citire proiectului  HCL încheierea uui contract  de asistență juridica  cu un avocat specializat pe procese penale care sa reprezinte interesele comunei Iara, Consiliul Local având calitatea de parte vătămată  în DOS. Penal Nr. 6386/117/2016/a1 aflat pe rolul Tribunalului Cluj-Secția Penal ce are ca masuri si exceptii dispuse de judecătorul de camera preliminara . Dl primar prezintă obiectul dosarului amintit ca fiind întăbularea ilegală a unei suprafețe de 10 ha din domeniul public al comunei Iara . Dl Pop Vasile susține că  domeniul Public al comunei este administrat de Consiliul Local iar având o problemă penală sau  civilă Consiliul local este obligat să  reprezinte   și apere  interesele comunei . Dl Todor Darius părășeste lucrările ședinței consiliului local motivând că are oarecare implicare în DOS.P. amintit.  Tinând cont de faptul că presedintele de sedinta dl Darius Todor  a părăsit sedinta CL se propune înlocuirea acestuia pentru aceasta sedinta. Se supune la vot a doua propunere si anume  dl Bâlc Sorin  Se adoptă HOT.47 cu 12 voturi pentru înlocuire a președintelui de ședință  .   În continuare  președintele de ședință nou ales  - dl Bâlc Sorin preia conducerea lucrărilor sedintei C.L. si  supune la vot proiectului HCL încheierea uui contract  de asistență juridica   și se adoptă cu 12 voturi pentru  HOT.48

Punctul 6 al ordinii de zi :   Dl primar  dă citire proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetară  cu suma de 12.000- sursa E- venituri proprii din donații . Dl Baciu Alin sustine ca nu se fac rectificari bugetare pana in luna iunie. Dl Primar arata ca aici este vorba de  venituri proprii provenite din donatii .

 Se supune la vot și se adoptă HOT 49 cu 11 voturi pentru  și o abținere (Baciu Alin).

 Punctul 7 al ordinii de zi: Se dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea  decontării c-val. abonamentelor cadrelor didactice pentru luna martie 2017 în suma de 1241 lei . Se supune la vot si se adoptă cu 12 voturi pentru HOT.50.

Punctul 8. al ordinii de zi: Se dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării de prestării servicii în vederea organizării de dansuri populare și dansuri moderne cu copiii din Comuna Iara –aviz de principiu Contractul se va încheia în limita a 1.300 lei. Se supune la vot si se adoptă HOT.51

Punctul 4 al ordinii de zi:  Dl primar dă citire   Proiectului de  hotărâre privind întocmirii documentației , proiect tehnic aferentă obiectivului de investiții  Reabilitare și eficientizare parțială sistem de iluminat stradal în comuna Iara .Dl primar arata ca în bugetul pe anul 2017 la lucrari de întretinere și reparatii iluminat este alocata suma de 275.000 lei , si se propune ca 220.000 lei sa se aloce pt. aceasta investitie , iar restul sumei va fi folosita pt. reparatii –mentenanta   Astfel se propune montarea de aparate de iluminat LED  de putere 40W cu garanție de 10 ani cu 50.000 de ore de funcționare astfel se va reduce costul cu energiei electrice care în prezent este de 60.000 / an la 20.000 lei /an  . 

În acest moment al sedintei se ia o pauza de 5 minute , iar la revenirea în sala de sedință grupul PSD ( patru consilieri Baciu Alin, Costea Emilia, Bica Vasile și Popa Mihai )  nu se mai întorc , astfel în sala de sedinta mai sant prezenti,  8 consilieri.

 În urma acestui situatii create dl primar susține  că un  motiv pentru care grupul PSD a părasit lucrările sedintei ar putea fi : discutarea rezilierii contractelor de arenda conform clauzelor din contract si dă citire tabelul cu fermierii si datoriile pe care le înregistreaza la plata chiriilor. Dl Pop suține că acesti datornici ar trebui facuti publici pe site.ul primariei astfel încat cetățenii comunei să fie informati .  De asemenea dl primar susține că fermierii datornici vor face presiuni pt. eliberarea adeverintelor APIA.

 În continuare  președintele de ședință dl Balc Sorin supune la vot

citire   Proiectului de  hotărâre privind întocmirii documentației , proiect tehnic aferentă obiectivului de investiții  Reabilitare și eficientizare parțială sistem de iluminat stradal în comuna Iara se supune la vot si se adopta cu 8 voturi, HOT. 52.

Se da citire priectului de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a Funcțiilor Publice Pe anul 2017 . D-na  secretar delegat prezinta planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 și prezinta functiile care ar putea fi supuse promovării. Este vorba de 7 functionari publici: Todor Ana, Popa Adina, Vomir Maria, Draghiciu Petruta , Pirv Viorel, Balaj Ioan  si Vana Marius . Se supune la vot si se adopta HOT. 53 cu 8 voturi pentru.

În continuare  dl viceprimar prezinta suprafetele de teren care sunt  disponibile pentru scoaterea la licitatie si anume suprafata de 65 ha  la Fagetu Ierii Bodiu  pasune pt. bovine , 60 ha la Agriș tot pt. bovine si 22,30ha la Iara Fantana Satului pasune pt. ovine  . Tinand cont ca proiectele de hotarare care au ramas nediscutate  privesc patrimoniul ,  hotarararile trebuie  sa intruneasca 2/3 din voturile consilierilor prezenti pentru a putea fi adoptate. Astfel se ama na discutarea acestor 3 proiecte pentru sedinta urmatoare.  

Cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara suspendarea lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

  Presedinte de sedinta                              Secretar,

                BALC N. SORIN                                ONACA OLIMPIU IOAN

 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates