PROCES-VERBAL încheiat în data de 02.05.2017 , ora 19,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

Publicat in .

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CNSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

                                               PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 02.05.2017 , ora 19,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti toti   cei  13 consilieri , care compun Consiliul Local al comunei Iara. Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.  2253 din data de 27.04.2017 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă  din partea primăriei comunei Iara ,  domnul primar Popa Ioan Dorin , doamna Drăghiciu Petruta ,  secretar delegat al comunei Iara, si domnii Claian Viorel si dl Cirebea Marcel fermieri din comuna Iara.

 Domnul presedinte de sedinta  dl Todor Dariu Eugen  dă citire procesului verbal din data de 27.04.2017, care se supune  aprobări. Se aprobă  fără modificări sau adăugiri.

Se dă citire ordinii de zi propusa

1.   Proiect HCL  aprobare inchiriere prin licitatie terenuri –pasuni

2.   Proiect   HCL aprobare caiet de sarcini si lotizare –pasune pentru bovine -ecvine                                

3.   Proiect HCL aprobare caiet de sarcini si lotizare –păşune pentru ovine   

4.   Proiect HCL Schimbarea viceprimar

5.   Proiect HCL  Reamplasarea pietei de cereale din comuna Iara

6 . Diverse     

 

Se supune la vot și se adoptă ordinea de zi propusă.

Dl preşedinte de şedinţă  propune începerea lucrărilor cu punctul 6 al ordinii de zi Diverse şi este invitat să ia cuvantul Claian Viorel . Dl Claian  Viorel prezintă domnilor consilieri  faptul ca în anul 2016 Consiliul Local  a adoptat o hotarare  de consiliu și anume HOT 36/26.04.2016 prin care se aprobă diminuarea suprafeţei din contractul de inchiriere pasune de la 28 ha la 21,47 , prin act aditional. Dl Claian spune că pana în prezent aceasta hotarare nu  a fost pusă în aplicare , cu toate ca actul aditional a fost întocmit de dl secretar Onaca Olimpiu Ioan  dar nu a fost semnat nici de dl secretar nici de dl primar Popa Ioan Dorin  si ca urmare acestei situatii  plateste chiria pe teren pe o suprafata pe care nu o utilizeaza.  De asemenea dl Claian susţine ca i-a fost refuzata semnarea adeverintei pentru  APIA deoarece nu a fost platita chiria pe terenul pășune  închiriat de la primarie. Dl primar sustine că situația terenul închiriat de dl Clăian este  neclară deoarece vecini terenului respectiv au ocupat abuziv  și că  exista posibilitate de remediere daca  suprafața respectivă este măsurata la fața locului . De asemenea referitor la semnarea adeverintelor Apia dl primar arată   că trebuie respectate clauzele din contract cu privire la plata chiriei  . 

Dl Todor Darius - Fermierii trebuiesc înțeleși   în demersurile lor si sa li se elibereze adeverinta pentru obtinerea subventiei APIA.

Dl primar – Consiliul Local  trebuia sa  hotarasca rezilierea contractelor acelor fermieri care nu au platit chiria  pe terenul închiriat de la primarie

Dl Pop Vasile –Dl Claian de ce acceptat închirierea terenului respectiv daca nu a existat suprafata în teren ,este necesar sa se  acționeze legal iar în cazul în care  daca s-a strecurat o greșela trebuie remediată dar numai în condițiile legii

Dl Todor Darius : Sunt fermieri care au  primit în chirie de la primarie terenuri impadurite ca si pasune iar fermieri au avut obligația  să curețe terenurile respective pentru a primi subvenții Apia

Dl primar : nu au  fost obligati fermierii sa închirieze  acele  terenuri

Dl Serban Ioan: Au fost perioade cand chiria pe terenul închiriat de la primaria a fost de 50 de lei iar subvenția de la Apia  mult mai mare, astfel terenurile au putut fi curatate cu ajutorul acelei subvenții

Se trece la formularea de propunerii pentru rezolvarea situatie terenului închiriat de  dl Claian Viorel de la primarie

Dl Muresan  Adrian-Formarea unei comisii si impreuna cu un expert autorizat sa se masoare terenul și sa se întocmească un act act adițional cu consultarea unui jurist, conform suprafeței găsite în teren

Dl Serban Ioan:-Trebuie respectata HOT 32/26.04.2016, de diminuare  iar daca terenul este intabulat sa se verifice daca există  persoane fizice au intrat cu declararea parcelele la  APIA  pe terenul primariei

Viceprimar – Propune sa se dea diferența de teren  în altă parte  

Dl Pop Vasile- Respectarea contractului încheiat

Dl. Seban Ioan – Sa se dimineaze suprafața pe baza documentului  întăbulării deținute de primării  de la 28 ha la 23 ha

Dl Todor Darius –Rezolvarea  situația în instanță

Dl Primar – ce se va întampla cu datoria pe care a acumulat-o dl Claian de la încheierea contractului şi pâna în prezent ,  și  cine o va plati ?

Dl Popa Mihai Viorel –Soluția este de trece în actul adiţional  suprafața pe care o deține primaria prin intabulare

 Dl Primar-Se poate face act aditional dar datat de acum ,  pe suprafata întabulata de primarie de 23 de ha.

 Nu se adopta hotarare cu privire la situatia dlui Claian

În continuare dl primar arata ca în sedința   Comisiei  de specialitate nr1. Buget finante agricultura , s –a propus prelungirea termenului de plată pentru fermierii restantierii la plata chiriei pentru pasune .  În acest sens Dl Popa Mihai Viorel face următoarea propunere : Prelungirea termenului de plată pentru   fermierii restanțieri în baza unor angajamente de plată  și să platească sumele restante pentru anul 2016 pana la data de 30 iunie 2017 , în caz contrar se va trece la rezilierea contractelor . Se supune la vot această propune  si se adoptă HOT. Nr. 54  cu 13 voturi pentru.

            Se face  propunerea pentru modificarea termenelor de plată pentru  contractelor de închiriere  aflate în derularea pentru data de 31.decembrie a fiecarui an calendaristic prin acte aditionale. Dl Serban Ioan și Dl Todor Darius nu participă la dezbatere și vot pentru acest  proiect de hotarare . Se supune la vot si se adoptă HOT.nr.55 cu 11 voturi pentru .

             Este învitat dl Cirebea Marcel sa ia cuvantul  si  întreabă dacă poate să primească teren pasune  în chirie pentru animalele pe care le deține.

            Dl Primar- Să intrunească condițiile de  participare și se participe la licitație .

 În continuare  se face propunere de rezilierea contractului de închiriere a dl Todoran Ioan -vanzare animalelor . Se supune la vot si se adoptă  și se adoptă HOT nr. 56  cu 11 voturi pentru și doua abțineri :dl Balc Sorin și dl Popa Mihai Viorel .

Punctul 2 si 3 ordinea de zi: Se  dă citire proiectului HCL privind aprobarea închierierii prin licitație publică  a unor terenuri proprietate publică a comunei Iara în suprafata de 125 ha situate pe raza comunei Iara pentru pășunatul bovinelor  și ecvinelor   aprobarea caietului de sarcini si anexele aferente licitării pășunatului el şi proiectului HCL privind aprobarea închierierii prin licitație publică  a unor terenuri proprietate publică a comunei Iara în suprafata de 22,30 ha situate pe raza comunei Iara pentru pășunatul ovinelor și caprinelor  aprobareacaietului de sarcini si anexele aferente licitării pășunatului

În continuare se discuta aprobarea caietului de sarcini  atat pentru licitate pt. bovine si ecvine cat si pentru ovine si caprine

Durata de închiriere a pasunatului :7 ani

Prețul minim de pornire 400 lei/ha

Plata chiriei pana 31.12.2017(an curent) cu 15 zile de penalitati

Taxa de participarea la licitatie- 250 lei

Garantia de participarea la licitatie- 500 lei

Caiet de sarcini 50 lei

Se restituie garanţia pentru toti ofertanti la cerere.

Preţul de pornire la liciatie este de 400 lei. Pasul de strigare va fi de 50 de lei.

Ofertantii interesaţi vor depune documentele  de licitatie pana la  data 08.05.2017 ora 15.00. Actele de licitaţie sunt:

1cerere de participare la licitaţie (modelul de cerere face parte integranta din caietul de sarcini).

2.copie după actul de identitate sau, dupa caz, pentru persoane juridice: certificat de identificare fiscala, statut sau act constitutiv in care sa fie detaliata componenta actuala a formelor de conducere ale persoanei juridice.

3.copii de pe documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor;

4.adeverinta eliberata de catre medicul sanitar veterinar din care sa rezulte numarul de ovine/caprine detinut in proprietate si elementele de identificare a fiecarui animal care va pasuna pe lotul solicitat spre inchiriere ( dupa caz, copii de pe paşapoarte sau numărul de crotaliu al fiecărui animal deţinut în proprietate);

5.adeverinţă de la Registrul Agricol din care să reiasă numărul de animale deţinut,

6.declaratie pe propria răspundere de asigurare a unei incărcături optime pentru suprafaţa solicitată, de bovine şi ecvine - 1 UVM/ha ( UVM reprezinta incarcatura sau numarul de animale ce revin la un hectar de pasune)si  5, 5 cap/ha pentru ovine si caprine

7.declaratie pe proprie raspundere de continuare a angajamentelor de agromediu in situatia in care se doreste participarea la licitatie pe loturi pentru care exista angajamente de agromediu in derulare;

8.certificat  fiscal care sa ateste lipsa datoriilor fata de bugetul local al Comunei Iara;

9.pentru persoanele juridice (persoane fizice autorizate, asociatii , etc.) : adeverinta eliberata de Administratia Finantelor Publice Turda care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat.

 10.xerocopie după chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie, a garanţiei şi a cumpărării caietului de sarcini;

  Componenta comisiei  de licitatie : Todor Ioan Macavei ioan, Costea Emilia , Popa Mihai – membrii , Draghii Petruta  –secretar delegat

Redactarea contractului dupa finalizare a licitatiei:  incepand cu 15.05.2017pana in data de 16.05.2017 ora 16.00 .

Calendarul proceduri:

1.  Republicare si afisare anunt publicitar  - 03.05.2017                                    

2. Punerea la dispozitia persoanelor interesate a documentatiei de participare la licitatie - incepand cu data de  04.05.2017 pana cel tarziu in data de 05.05.2017  ora 16:00

3. Termen limita pentru inregistrarea dosarelor si depunerea documentatiilor de participare la licitatie - 08.05.2017 orele 15:00

4. Verificarea si analizarea documentelor de participare ale ofertantilor 09.05.2017 

5. Afisarea ofertantilor calificati 10.05.2017

6. Desfasurarea licitatiei 14.05.2017 orele 14:00 pt. bovine si ecvine

   Desfasurarea licitatiei 14.05.2017 orele 12:00 pt. ovine si caprine

7. Afisarea la sediul institutiei a rezultatului licitatiei 14.05.2017 orele 15,00

7. Incheierea contractelor de inchiriere 15.05.2017 incepand cu orele 09:00 pana in 16.05.2017 orele 16:00.

            Lotizarea pt. ovine si caprine  1 singur lot în suprafata de 22,30 ha- Fantana Satului  Vartatau

            Lotizare  pt. bovine si caprine : 1 lot –Agriş de 60 ha , iar  suprafata de 65 de ha de la Fantana Satului – Bodiu se împarte astfel: 3 loturi de 10 ha , 1 lot de 8 ha, 3 loturi de 5 ha, 1 lot 4 ha, 1 lot 3 ha , 5 loturi de 1 ha .

            Se menţioneza ca dl Balc Sorin  a parasit sedinta consiliului local

 Se supune la vot si se adopta cu 12 voturi pentru  HOT. Nr.57 privind aprobarea închierierii prin licitație publică  a unor terenuri proprietate publică a comunei Iara în suprafata de 125 ha situate pe raza comunei Iara pentru pășunatul bovinelor  și ecvinelor   aprobarea caietului de sarcini si anexele aferente licitării pășunatului şi HOT. nr.58 privind aprobarea închierierii prin licitație publică  a unor terenuri proprietate publică a comunei Iara în suprafata de 22,30 ha situate pe raza comunei Iara pentru pășunatul ovinelor și caprinelor  aprobarea caietului de sarcini si anexele aferente licitării pășunatului.

În continuare se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect HCL schimbare viceprimar .Se propune votarea acestui proiect de hotarare prin vot deschis. Se supune propunerea şi se aproba votul deschis cu 7 voturi pentru si 5 impotriva .

            Dl Mureşan Adrian :câte plangeri cu privire la activitatea viceprimarului s-au inregistrat la primarie ?

Viceprimar : Nu sunt reclamaţii scrise dar câteva solicitari din partea unor cetatenii 

Dl Todor Darius- Viceprimarul a ameninţat cetăţeni ai comunei.

Viceprimar- Nu am ameninţat pe nimeni niciodata.

 Dl Pop Vasile susţine că proiectul  de hotarare pentru schimbarea viceprimarului   nu este însoţit de   expunere de motive ,este facut fara  temei, fara responsabilitate și fara argumente. De asemenea mai susţine că sunt consilieri locali care pana in prezent nu au avut nicio idee de proiect si nu au  scos nici un cuvant în sedintele consiliului local iar pe viitor  ar fi necesara mai multa maturitate din partea grupului PSD

Dl Todor Darius: Nu vom susţine niciodata un proiect de hotarare care deserveasca interese personale , pana in prezent nu a fost cazul.

Dl Popa Mihai : Nu cred ca se poate plange cineva de reaua credinta  a consilierilor PSD , deoarece întotdeuna am votat proiectele care au vizat  comunitatea .

Se supune la vot proiectul de hotarare pentru schimbarea viceprimarului : 2 voturi pentru – Todor Darius si Baciu Alin, 7 voturi impotriva şi 3 abţineri  – Costea Emilia , Bica Vasile şi Popa Mihai . Nu se adopta hotarare.

 Punctul 5 de pe ordinea de zi:   Reamplasarea pietei de cereale  din comuna Iara Se propune reamplasarea pietei  de cereale în zona targului de animale din cauza faptului că majoritatea comercianţilor îsi amplasează marfurile  pe carosabil , astfel se degajează circulatia în zona pietei agroalimentare . Pentru majoritatea cetatenilor  reamplasarea pietei de cereale în zona targului de animale este la o distanta prea mare de centrul comunei. 

            Se poate încerca mutarea pieţei de cereale pentru o  zi de targ (marti).  În urma discuțiilor pe marginea acestui proiect nu se adopta hotarare .

 Cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

 

  Presedinte de sedinta                              Secretar,

                 TODOR DARIUS                       ONACA OLIMPIU IOAN

 

Tipărire