PROCES-VERBAL  încheiat în data de 30.06.2017 , ora 18,00 la şedinta extraordinara  a  Consiliului Local Iara

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

                                               PROCES-VERBAL

 

 Încheiat astăzi 30.06.2017 , ora 18,00 la şedinta extraordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti  10 consilieri -2 consilieri absenţi - Dl Andrea Alin şi Dl Todor Darius Eugen  . Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.  3329 din data de 27.06.2017 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă  din partea primăriei comunei Iara ,  domnul primar Popa Ioan Dorin , doamna Drăghiciu Petruta ,  secretar delegat al comunei Iara.

Dl presedinte sedinta Todor Darius Eugen fiind absent se fac propuneri pentru înlocuire. Se propune  dl Bica Vasile , se aprobă cu 9 voturi pentru si o abţinere  HOT nr. 69 privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă .

 Domnul presedinte de sedinta   dl  consilier Bica Vasile  dă citire procesului verbal din data de 07.06.2017, care se supune  aprobări. Se aprobă  fără modificări sau adăugiri.

Se dă citire ordinii de zi propusa:

  1. Proiect HCLprivind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Iara în Adunarea Generala a Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Cluj, Înfiinţarea Sistemelor de Transport şi Distribuţie a Gazelor                     

2.    Proiect HCLprivind  emitere aviz favorabil pentru executarea de lucrări pe domeniul public și privat al comunei Iara  pentru Obiectivul de investiții: Modernizare LEA de medie tensiune din Stația de Transformare 110/20k/V, axa MihaiViteazu /TV, semiaxele și racordurile aferente, județul Cluj

3. Probleme curente ale administraţiei publice locale

 4. Probleme ridicate de consilieri        

Se supune la vot și se adoptă ordinea de zi propusă.

 Domnul Primar propune suplimentarea ordinei de zi cu următoarel proiect de hotărâre :

            - Proiect HCL priviind alocare sume achizitionarea materialului lemnos  pentru încălzirea Centrului de Sănătate Iara  pentru sezonul rece 2017-2018 -se aprobă intrarea pe ordine a de zi cu 10 voturi;

Dl preşedinte de şedinţă  propune începerea lucrărilor şedinţei Consiliului Local şi  dă citire   proiectului  HCL - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Iara în Adunarea Generala a Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Cluj, Înfiinţarea Sistemelor de Transport şi Distribuţie a Gazelor -se supune la vot si se adoptă cu 10voturi pentru HOT. nr.70.  

 Punctul 2 al ordinii de Zi: Se dă citire Proiect HCLprivind  emitere aviz favorabil pentru executarea de lucrări pe domeniul public și privat al comunei Iara  pentru Obiectivul de investiții: Modernizare LEA de medie tensiune din Stația de Transformare 110/20k/V, axa MihaiViteazu /TV, semiaxele și racordurile aferente, județul Cluj- se supune la vot şi se adoptă cu 10voturi pentru  HOT nr. 71.

În continuare se dă citire Proiectul HCL privind alocare sume pentru achiziţionarea materialului lemnos pentru încălzirea Centrului de Sănătate Iara  pentru sezonul rece 2017-2018. Dl consilier  Boca Ilie propune alocarea sumei de 6.000 lei   -se supune la vot această propunere si se adoptă HOT. nr.72 cu 10 voturi pentru .

Cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

 

            Presedinte de sedinta                              Secretar UAT ,

                             BICA VASILE                         

 

Tipărire Email