PROCES-VERBAL  încheiat în data de 11.07.2017 , ora 19,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

Publicat in .

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

 

                                               PROCES-VERBAL

 

 Încheiat astăzi 11.07.2017 , ora 19,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti  11 consilieri -1 consilier absent - Dl Serban Ioan . Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.3477   din data de 05.07.2017 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă  din partea primăriei comunei Iara ,  domnul primar Popa Ioan Dorin , doamna Drăghiciu Petruta ,  secretar delegat al comunei Iara.

Se fac propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni : Dl Consilier  Baciu Alin Sebastian şi Dl consilier  Balc Nicolae Sorin . Se supune la vot şi adoptă HOT nr. 73 cu 10 voturi pentru şi o abţinere dl Baciu Alin Sebastin,  preşedinte de şedinta pentru urmatoarele 3 luni

Domnul presedinte de sedinta   dă citire procesului verbal din data de 30.06.2017, care se supune  aprobări. Se aprobă  fără modificări sau adăugiri.

Se dă citire ordinii de zi propusa:

1.  Proiect HCL alegere  presedinte de sedinta pe urmatoarele 3 luni

2  Proiect HCL aprobare indicatori tehnico-economici  pentru Obiectivul de investiții :Refacere drum comunal DC102A și un Podet , comuna Iara , judetul Cluj

3.   Proiect   HCL aprobare indicatori tehnico-economici  pentru Obiectivul de investiții  Refacere drum comunal DC104, comuna Iara , judetul Cluj  

4. Proiect HCL aprobare indicatori tehnico-economici  pentru Obiectivul  : Realizare parcari , acces și dispozitive de scurgere  a apelor pe strada mica

5 . Proiect HCL aprobare indicatori tehnico- economici pentru Obiectivul :  Reabilitare  și Dotare Camin Cultural loc. Iara , com. Iara , jud. Cluj 

6  Proiect  HCL aprobare decontare abonamente cadre didactice pentru   luna iunie  2017  

7. Proiect HCL aprobare alocare sume pentru unitati de cult : Parohia Ortodoxă Ocolișel

8. Proiect HCL revocare functie administrator SC Eco 5 Ardeal  a domnului Gaja Nicolae și numirea noului manager –administrator  dna Mic Corina Andreia

9  . Diverse    

Se supune la vot și se adoptă ordinea de zi propusă.

 Domnul Primar propune suplimentarea ordinei de zi cu următoarel proiect de hotărâre :

            - Proiect HCL privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al comunei Iara şi aprobare rectificarii Listei de Investitii a comunei Iara pe anul 2017-se aprobă intrarea pe ordine a de zi cu 11 voturi;

Dl primar dă citire   proiectului  HCL aprobare indicatori tehnico-economici  pentru Obiectivul de investiții :Refacere drum comunal DC102A și un Podet , comuna Iara , judetul Cluj –Valoarea  Totala a investitiei 92.294 lei -se supune la vot si se adoptă cu 11voturi pentru HOT. nr.74.  

 Punctul 3 al ordinii de Zi:  Proiect HCL  aprobare indicatori tehnico-economici  pentru Obiectivul de investiții  Refacere drum comunal DC104, comuna Iara , judetul Cluj- Valoarea Totala a investitiei -621.194 lei - se supune la vot şi se adoptă cu 11voturi pentru  HOT nr. 75.

 Punctul 4 al ordinii de zi:  Proiect HCL aprobare indicatori tehnico-economici  pentru Obiectivul  : Realizare parcari , acces și dispozitive de scurgere  a apelor pe strada mica – Valoarea Totala  ainvestiţiei :181.333 lei se supune la vot si se adoptă HOT. nr.76 cu 11 voturi pentru .

Punctul 5 al ordinii de zi:  se da citire Proiect HCL aprobare indicatori tehnico- economici pentru Obiectivul :  Reabilitare  și Dotare Camin Cultural loc. Iara , com. Iar , jud. Cluj- Valoarea totala a investitiei -1.805.486 mii lei   Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 77 cu 11 voturi pentru.

Punctul 6 al ordinii de zi .  Proiect  HCL aprobare decontare abonamente cadre didactice pentru   luna iunie  2017   in suma de 977 lei . Se supune la vot şi se adoptă HOT nr.  78 cu 11 voturi pentru

Punctul 7 al ordinii de zi: Proiect HCL aprobare alocare sume  pentru unitati de cult : Parohia Ortodoxă Ocolișel. Se  aloca  suma de 2000 lei prin  adoptarea HOT nr.79 cu 11 voturi pentru.

Punctul 8 al ordinii de zi:   Proiect HCL revocare functie administrator SC Eco 5 Ardeal  a domnului Gaja Nicolae și numirea noului manager –administrator  dna Mic Corina Andreia- Se supune la vot si se adoptă HOT nr. 80 cu 11 voturi pentru

Se da citire Proiect HCL privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al comunei Iara şi aprobare rectificarii Listei de Investitii a comunei Iara pe anul 2017- Rectificarea consta în :

  1.  Se trec 5000 de la Cap.” Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” la Cap. „Maşini echipamente şi mijloace de transport”
  2. Se trec 220.000 de la „ Reparatii curente „ la Contul de investiţii –„Constructii „

Se supune la vot şi se adopta HOT nr. 81 cu 11 voturi pentru.

Cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

 

            Presedinte de sedinta                              Secretar UAT ,

                       Baciu Alin Sebastian                          

 

Tipărire