PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 09.08.2018 , ORA 18:00 LA ŞEDINTA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL IARA

Publicat in .

PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 09.08.2018 , ora 18,00 la şedinta extraordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti   9 consilieri locali  :  Andrea Alin , Baciu Alin Sebastian , Bâlc Nicolae Sorin , Bica Vasile , Todor Darius Eugen,  Popa Mihai Viorel,  Răfăilă Luciana Ancuţa, Şerban Ioan ,  Mureşan Ioan Adrian şi  . Absenti: Boca Ioan Ilie,  Pop Vasile  , Pălăcean Ovidiu, Ursulean Lucian Vasile  .  Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii  consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării   nr. 3888din data de 06.08.2018 . Convocarea a fost făcută telefonic.

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă  domnul primar Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța, secretar delegat

 Se fac propuneri pentru  înlocuirea  preşedintelui de şedinta dl Boca Ioan Ilie acesta fiind plecat în concediu de odihnă.

 Dl consilier Andrea Alin  propune pe dl consilier Serban Ioan. Nu mai sunt alte propuneri 

Se supune la vot  aceasta propunere şi se adoptă HOT nr. 71 cu 9 voturi „pentru” –  inlocuirea preşedintelui de şedinţă .  

 Se  supune  aprobări procesul verbal al ședintei ordinare din data de 19.07.2018 .Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 9 voturi „Pentru”

Se dă citire ordinii de zi propusa:

1.Proiect HCL aprobarea  documentatiei de atribuire pentru delegarea serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj: Caiet de Sarcini , Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Cluj, Regulamentul Serviciului de salubrizare al judeţului Cluj

 2. Proiect HCL   privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018 şi a listei de investiţii a comunei Iara  pe anul 2018 

 3. Proiect HCL privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara pe domeniul public al comunei Iara  pentru lucrarea ”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E , BRANŞAMENTE  ŞI RACORDURI UTILITĂŢI  “- Bica  Ovidiu Calin

 4 .Propuneri discutii, interpelari

Se supune la vot și se aproba ordinea de zi propusă  şi se aprobă cu 9 voturi pentru .

 Punctul 1 al ordinii de zi .- Proiect HCL aprobarea  documentatiei de atribuire pentru delegarea serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj: Caiet de Sarcini , Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Cluj, Regulamentul Serviciului de salubrizare al judeţului Cluj prezintă d-na primar Popa Ioan Dorin

 Se supune la vot şi se adoptă HOT nr. 72 cu 9 voturi „pentru „.

Punctul 2  Ordinea  de zi . Proiect HCL   privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018 şi a listei de investiţii a comunei Iara  pe anul 2018 

 Se propun urmatoarele rectificari:

  1. Suma de 1 800 000 lei din capitolul 42.02.06 ,,Finantarea programului national de dezvoltare locala”,si din excedent, in capitolul 70.05., pentru obiectivul de investitie: ,,Extindere alimentare apa Cacova Ierii”;
  2. Suma de 6 000 lei se vireaza din capitolul 74.02,  de la obiectivul de investitie ,,Canalizare menajera in Comuna Iara” in capitolul 70.05.01, pentru obiectivul de investitie: ,,Extindere alimentare apa centru”
  3. Suma de 76 000 lei se vireaza din capitolul 74.02,  de la obiectivul de investitie ,,Canalizare menajera in Comuna Iara” in capitolul 70.02.06 pentru pentru obiectivul de investitie ,,Iluminat public cu led in Buru, Lungesti, Surduc;
  4. La capitolul 65 Invatamant se vireaza suma de 10 000 lei de la alineatul 20.01.03 ,,Incalzit, iluminat si forta motrice” la alineatul 20.02 ,,Reparatii curente” .

Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 73 cu 9 voturi “pentru”

Punctul 3 Ordinea de Zi: Proiect HCL privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara pe domeniul public al comunei Iara  pentru lucrarea ”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E , BRANŞAMENTE  ŞI RACORDURI UTILITĂŢI  “- Bica  Ovidiu Calin

     Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 74 cu 9 voturi “pentru”.

      Punctul 4 Ordine de Zi – nu sunt discutii

Tinând cont că s-au încheiat  analizarea  punctele de pe ordinea de zi,  cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

 

                     Presedinte de sedinta                              Secretar delegat ,

                         Şerban  Ioan                                       Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire