• Home
  • Procesele verbale ale ședințelor
  • Hotarari 2018
  • HOTĂRÂREA NR. 72 din data de 09.08.2018 privind aprobarea documentatiei aferente procedurii de licitatie publica pentru delegarea serviciului public de colectare si transport al deseurilor în judetul Cluj

HOTĂRÂREA Nr. 73 din 09.08.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018  și  listei de investiții pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr. 73

din 09.08.2018

privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018  și  listei de investiții pe anul 2018

 

     Consiliul local al comunei Iara, judeţul Cluj; întrunit în şedinţa publică extraordinară din data de 9 august  2018;

Analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Iara nr. 3955/09.08.2018 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2018;

      Având în vedere:

    - Raportul de specialitate al Compartimentului financiar înregistrat sub nr3954. /09.08.2018

Luând în considerare:

    - Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2 /2018;

    - art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

   - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iara nr. 13/2018 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018;

      În  baza art. 45 alin. (4) lit. a) şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREȘTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2018, conform anexei 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea  Listei  de Investiţii  a comunei Iara pe anul 2018 conform anexei II care face parte parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Iara, precum şi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara.

Art.4  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului : Instituției Prefectului județului Cluj, Primarului comunei Iara, Compartimentului de contabilitate din cadrul primariei comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile                                                                          

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                        SECRETARUL DELEGAT

                                                                                               al Comunei Iara                        

Tipărire Email