PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 19.07.2018 , ORA 18:00 LA ŞEDINTA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL IARA

PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 19.07.2018 , ora 18,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti   10 consilieri locali  : Baciu Alin Sebastian , Bâlc Nicolae Sorin ; Boca Ioan Ilie, Pălăcean Ovidiu, Pop Vasile,  Popa Mihai Viorel,  Răfăilă Luciana Ancuţa, Şerban Ioan ,  Mureşan Ioan Adrian şi  Ursulean Lucian Vasile  . Absenti: Dl Andrea Alin , Bica Vasile , Todor Darius Eugen .  Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii  consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării   nr. 3.572 din data de 12.07.2018 . Convocarea a fost făcută telefonic.

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă domna Corina Mic – admnistrator al SC Eco 5 Ardeal ,  doamna Ciugulea Gabriela -cenzor al Societăţii La  Sala Parc , d-na Bica Ioana Mirela – administrator al Societăţii La Sala Parc,   domnul primar Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța, secretar delegat

 Se fac propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinta pentru lunile iulie, august , septembrie.

 Dl consilier Baciu Alin Sebastian propune pe dl consilier Boca Ioan Ilie

Dl viceprimar  Ursulean Lucian propune pe d-na consilier Răfăilă Luciana Ancuţa.

Se supune la vot prima propunere pentru dl Boca Ioan Ilie şi se adoptă HOT nr. 64 cu 9 voturi „pentru” – preşedinte de şedinţă pe lunile iulie , august, septembrie.

 Se  supune  aprobări procesul verbal al ședintei extraordinare din data de 28.06.2018 .Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 10 voturi „Pentru”

Se dă citire ordinii de zi propusa:

1.  Proiect HCL privind aprobare rectificarea bugetară

2. Proiect HCL aprobare decontare abonamente cadre didactice luna iunie 2018

3.  Prezentarea raportului comisiei de cenzori trimestrul 1 /2018 al S.C LA SALA PARC SRL

4. Propuneri, întrebări  , interpelarii

Se supune la vot și se aproba ordinea de zi propusă  şi se aprobă cu 10 voturi pentru .

 Dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele  proiecte de hotărâre :

1. Proiect HCL  privind modificare HCL nr.  142/2017 privind  aprobarea subventionarii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea , transportul , depozitarea şi eliminarea deseurilor menajere de pe raza comunei Iara , jud. Cluj la depozitul final,  de la prețul de 64 lei/mc fără TVA  la prețul de 72lei/mc fără TVA

2. Proiect HCL privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere  nr. 4436/17.06.2015 încheiat între Comuna Iara  și Asociația Fermierilor Iara 2010 și  nr.2725/15.05.2017 încheiat între Comuna Iara Asociația  și Crescătorilor de Animale Agriș pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunei Iara

3 Proiect HCL  privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Română Buru   în anul 2018

4. Proiect HCL suplimentare sume  alocate pentru organizarea  evenimentului „Sărbătoare si tradiţii la Iara”- Ediţia -3-2018.

Se supune la vot şi se se aprobă cu 10 voturi pentru suplimentarea ordinii de zi.

Dl primar propune discutarea punctul 3 al ordinii de zi .- prezintă d-na Ciugulea Gabriela- cenzor -expert cooptat al Societatii La Sala Parc

D-na Ciugulea Gabriela dă citire raportului Comisiei de Cenzori pe trimestrul 1 al SC La Sala Parc SRL : Analiza balantelor lunare trim 1:

-Ianuarie-pierdere de 7.941 lei ;

-Februarie- pierdere 4.886 lei  ;

-martie -pierdere de 2.807 lei .

 Pierderea societăţii La Sala Parc pe trim 1 este de 15.634 lei.

Dna Ciugulea arata ca lunile raportate sunt luni de iarna fara organizari de evenimente.

Punctul 1 Suplimentarea Ordinii de zi . Dna Răfăilă Luciana Ancuţa , nu participă la dezbateri si deliberari.

Proiect HCL  privind modificare HCL nr.  142/2017 privind  aprobarea subventionarii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea , transportul , depozitarea şi eliminarea deseurilor menajere de pe raza comunei Iara , jud. Cluj la depozitul final,  de la prețul de 64 lei/mc fără TVA  la prețul de 72lei/mc fără TVA . Este invitata  sa prezinte d-na Corina Mic administratorul societăţii Eco5 Ardeal

Corina Mic: Oferta financiara a FCC Environment România Srl  pentru tariful de transport , depozitare  deseurilor menajere a crescut la 72 lei/mc , în consecinţa trebuie modificat tariful de transport, depozitare şi eliminare a deseurilor.

 Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr.65 cu 9 voturi “pentru”

Punctul 1 Ordinea de Zi: privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018  și  listei de investiții pe anul 2018- prezintă dl primar Popa Ioan Dorin.  

            -S-a încasat la bugetul local Sursa A , venituri suplimentare de 43.200 lei

            -Diminuarea sumelor de la Obiectiul Canalizare menajera cu statie de epurare în comuna Iara, jud. Cluj cu suma de 90.800 lei.

            - diminuare sume la cap. 84 -tansporturi cu 24.100 lei

Redistribuire :

            -cultura cap.67 pt. organizare  Zilei Comunei Iara  – cheltuieli  cu bunuri si service -43.000

            -la alimentare cu apa – cap. 70

                        - cheluieli cu bunuri si servicii 20.100 lei – montare apometre bazine de apa;

                        -cheltuieli pentu Obiectivul – Extindere alimentare cu apa Cen Comuna Iara -95.000 lei

            Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 66 cu 10 voturi “pentru”.

    

Punctul 2 al    Ordinii de zi:  Proiect HCL aprobare decontare abonamente cadre didactice luna iunie 2018. Se supune la vot şi se adoptă HOT nr. 67 cu 10 voturi “pentru”

Punctul 2 suplimentarea  Ordinii de zi:  La acest punct dl Consilier Serban Ioan nu participă la dezbatere şi deliberări.

 Proiect HCL privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere  nr. 4436/17.06.2015 încheiat între Comuna Iara  și Asociația Fermierilor Iara 2010 și  nr.2725/15.05.2017 încheiat între Comuna Iara Asociația  și Crescătorilor de Animale Agriș pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunei Iara.

 Se supune la vot şi se adoptă HOT  NR 68 cu 9 voturi „pentru

Punctul 3  al  suplimentarii Ordinii de zi :  Proiect HCL  privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Română Buru   în anul 2018.Alocare sumelor este necesara pentru repararea pardoselii si a pereţiilor de la biserica ortodoxa din satul Lungesti , biserica care apartine de Parohia Ortodoxă Română Buru.

 Se supune la vot şi se adoptă HOT. 69 cu un nr. de 10 voturi „pentru”

Punctul 4 al Suplimentării Ordinii de ZiPrivind suplimentarea sumei alocate pentru organizarea  evenimentului„Sărbătoare si tradiţii la Iara”- Ediţia -3-2018 –

Dl consilier Pop Vasile- propune suma de 6000 lei 

Se propune suma de 6000 lei . Se supune la vot şi se adoptă HOT 70 cu 10 voturi „pentru”

4. Propuneri, întrebări  , interpelarii

 Dl  consilier Popa Mihai  Viorel ridica următoarea problema: În satul Cacova Ierii unde se desfasoara lucrarile la  obiectivul Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii – s.au executat  caminele  , care nu sunt acoperite iar in present sunt pline de apa  astfel  exista pericol de accidente  de asemeane tevile de alimentare nu au capace .

 Dl primarPopa Ioan Dorin : capacele de la camine nu au fost puse pentru că există riscul să fie furate.  

Tinând cont că s-au încheiat  analizarea  punctele de pe ordinea de zi, precum si cele suplimentare  cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

            Presedinte de sedinta                              Secretar delegat ,

                         Boca Ioan Ilie                                       Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates