HOTĂRÂREA Nr. 89 din 18.10.2018 privind aprobarea decontării c/val.  cheltuielilor de deplasare  a  cadrelor didactice şi  personalulului didactic auxiliar

Publicat in .

HOTĂRÂREA Nr. 89

din 18.10.2018

privind aprobarea decontării c/val.  cheltuielilor de deplasare  a  cadrelor didactice şi  personalulului didactic auxiliar

 

    Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în şedinţă ordinara la data de  18.10.2018

Având în vedere :

            Luând act de :

Referatul de aprobare a primarului comunei Iara comunei Iara , în calitatea sa de iniţiator ,

Avizul comisiei de Specialitate  nr. 1 din cadrul Consiliului Local Iara

Luand în dezbatere solicitarea  nr.563/08.10.2018 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

În temeiul art. 45 alin .(1.) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREŞTE  

 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 1054  lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice  şi didactic auxiliar care navetează la Iara, aferentă  lunilor Iulie, august , septembrie  2018.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.                                                                          

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL                     

Comunei Iara

               BICA VASILE                                                      Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire