PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 27.09.2018 , ora 18,00 LA ŞEDINTA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL IARA

Publicat in .

PROCES-VERBAL

 

 Încheiat astăzi 27.09.2018 , ora 18,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti   12 consilieri locali  : Andrea Alin  Baciu Alin Sebastian , Bâlc Nicolae Sorin ; Bica Vasile ,  Boca Ioan Ilie, Pălăcean Ovidiu, Pop Vasile,  Popa Mihai Viorel,  Răfăilă Luciana Ancuţa, Todor Darius Eugen  Mureşan Ioan Adrian şi  Ursulean Lucian Vasile  . Absent  Șerban Ioan .  Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii  consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării   nr. 4473 din data de 20.09.2018 . Convocarea a fost făcută telefonic.

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă  ,   domnul primar Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța, secretar delegat

Se  supune  aprobări procesul verbal al ședintei extraordinare din data de 12.09.2018 .Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 12 voturi „Pentru”

Se dă citire ordinii de zi propusa:

1.  Proiect HCL privind aprobare rectificarea bugetară

2. Proiect HCL privind revocare . HOTĂRÂREA NR. 62/ 28.06.2018

privind alocarea cantităţii de 15 metri cubi  lemn de foc,  numitului Nap Dorin , proprietarul terenului din locul numit “Lara “ în schimbul utilizării terenului pentru depozitarea lemnului exploatat din Partida 509 Valea Negrii şi Partida  698-Valea Negrii

3. Proiect HCL privind suplimentare combustibil pentru buldoexcavator

4.Proiect HCL privind reziliere contract de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunei Iara 3580/04.06.2015 încheiat  între  Comuna Iara si Ghib Ionel Laviniu

5. Propuneri, întrebări  , interpelarii

Se supune la vot și se aproba ordinea de zi propusă  şi se aprobă cu 12 voturi pentru .

 Dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele  proiecte de hotărâre :

  1. Proiect HCL alocarea a cantităţii de 5 mc malerial lemnos,  pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Făgetu Ierii  ;
  2. Proiect HCL privind numirea pentru anul scolar 2018-2019 a reprezentantului Consiliului Local Iara ca membru în Consiliul de Administraţie a Scolii Gimnaziale Iara

Se supune la vot şi se se aprobă cu 12 voturi pentru suplimentarea ordinii de zi.

Punctul 1  Ordinii de zi . 1.  Proiect HCL privind aprobare rectificarea bugetară- prezintă Dl primar popa Ioan Dorin :

            Se propune  suplimentarea sumelor in vederea efectuarii cheltuielilor astfel:

1. La  administratie, capitolul 51:

-Cheltuieli materiale  51 500 lei – arhivare si obiecte de inventar;

2. La agricultura, capitolul 83:

- Cheltuieli materiale - 137.000 lei, pentru intabularea 300 ha de pajisti din domeniul public si exploatare forestiera;

Pana in prezent s-au incasat din vanzarea lemnului rezultat din exploatarile forestiere 24. 273 lei.

3. La scoala, capitolul 65:

-Cheltuieli de dezvoltare – 22.000 lei;

Diminuarea alocarilor de sume din impozitul pe venit cu 7 000 lei  si a sumelor defalcate din TVA cu 61 000, conform OUG nr.78/05,09,2018.

Pentru cheltuielile de mai sus se vor diminua sumele din urmatoarele capitole:

-Venituri incasate in capitolul 37,01,00 din sponsorizari, in suma de 6 500 lei;

-Diminuarea sumelor cuprinse in capitolul 84, drumuri cu 250 000 lei;

-La scoala, capitolul 65 se diminuaza din cheltuieli materiale, articolul 20,  suma de 22 000 lei pentru achizitia si montarea unei centrale termice.

            Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 81 cu 12 voturi “pentru”

Punctul 2 al    Ordinii de zi . Se dă citire  . Proiect HCL privind revocare . HOTĂRÂREA NR. 62/ 28.06.2018 privind alocarea cantităţii de 15 metri cubi  lemn de foc,  numitului Nap Dorin , proprietarul terenului din locul numit “Lara “ în schimbul utilizării terenului pentru depozitarea lemnului exploatat din Partida 509 Valea Negrii şi Partida  698-Valea Negrii

Se supune la vot şi se adoptă HOT nr. 82 cu 12 voturi “pentru”

Punctul 3  Ordinii de zi:  Proiect HCL privind suplimentare combustibil pentru buldoexcavator . Dl viceprimar  propune suplimentarea cu 1000 l

Se supune la vot şi se adoptă HOT. 83 cu un nr. de 12 voturi „pentru”

Punctul 4 al Ordinii de Zi  Proiect HCL privind reziliere contract de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunei Iara 3580/04.06.2015 încheiat  între  Comuna Iara si Ghib Ionel Laviniu .

  Dl Primar:  Dl Ghib Laviniu în ultima luna a mai achita suma de 3000 lei ramânand o restanta la plata pentru anul 2017 de 474 lei .

Se supune vot  si acest proiect de hotarare . Situatia voturile :1  vot „pentru”(Bâlc Nicolae Sorin ), 9 voturi împotriva (Andrea Alin,   Baciu Alin Sebastian, Bica Vasile ,  Pălăcean Ovidiu, Pop Vasile,  Popa Mihai Viorel,  Răfăilă Luciana Ancuţa, Todor Darius Eugen ,  Mureşan Ioan Adrian); 2 abţineri: Boca Ioan  Ilie şi Ursulean Lucian.  Nu se adoptă hotarare.

Suplimentarea ordinei de zi Pct.1 Proiect HCL alocarea a cantităţii de 5 mc malerial lemnos,  pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Făgetu Ierii  . Se supune la vot şi se adoptă HOT. 84 cu un nr. de 12 voturi „pentru”;

Suplimentarea ordinei de zi Pct.2. Proiect HCL alocarea a cantităţii de 5 mc malerial lemnos,  pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Făgetu Ierii  . Dl Popa Vasile propune pe d-na Răfăilă Luciana Ancuţa . Se supune la vot şi se adoptă HOT. 85 cu un nr. de 12 voturi „pentru”

 5. Propuneri, întrebări  , interpelarii

Dl Bâlc Nicolae  Sorin: nu se pot renova pereţii degradaţii Scolii  Gimnaziale Iara? 

Dl Primar Popa Ioan Dorin :  nu se pot renova din cauza Salii de Sport care nu are aviz de la ISU.

Dl PopVasile:  1.  Conducta noua de apa care a fost montata  în localitatea Iara , dupa terminarea lucrarilor cum se va proceda ? pentru ca cetatenii inca nu sunt branşaţi la noua conducta .

Dl primar:  Se vor branşa în decurs de o saptamna maxim doua iar pâna atunci   apa  se va distribui pe ambele coloane. 

  1. În bugetul local pentru anul 2018 au fost cuprinse reabilitare a 2 poduri din localitatea Iara : Podul de la” Parc “şi podul de “Ţopi “

 Dl Primar: Se vor face documentatiile pentru reabilitarea acestora precum şi pentru Canalul de pe “Capra”

  Dl Baciu Alin : Drumurile de exploatare  cand se va începe repararea acestora?

Dl Primar : Pentru început se va face o inventariere a acestora.

Tinând cont că s-au încheiat  analizarea  punctele de pe ordinea de zi, precum si cele suplimentare  cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

 

            Presedinte de sedinta                              Secretar delegat ,

                         Boca Ioan Ilie                                       Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire