HOTĂRÂREA NR. 2 privind acoperirea temporară a golurilor de casă la secțiunea A funcționare și secțiunea E funcționare din excedentul anului 2018,

HOTĂRÂREA NR. 2

privind acoperirea temporară a golurilor de casă la secțiunea A funcționare și secțiunea E funcționare din excedentul anului 2018, până la aprobarea bugetului local pe anul 2019 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în ședinta extraordinara la data de  08.01.2019,

Văzând expunerea de motive înregistrat sub nr. de 52/04.01.2019 , referatul de specialitate din cadrul compartimentului de contabilitate nr. 50/04.01.2019

În conformitatea cu prevederile  art. 58 alin (1) din Legea 273/2006 , privind finanţele publice locale ;

Având în vedere Ordinul 3858/2018 pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂREȘTE   :

Art. 1. Se aprobă  acoperirea temporară a golului  de casă la secțiunea A - funcționare  din excedentul anului 2018  în suma de 200.000,00 lei   până la aprobarea bugetului local pe anul 2019.

Art. 2. Se aprobă acoperirea temporară a golului de casă la Secțiunea E- funcționare ,  din excedentul existent la finele anului 2018,  în sumă de 21.000, 00 lei până la aprobarea bugetului local pe anul 2019.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara prin compartimentul de contabilitate.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului : Instituției Prefectului județului Cluj, Primarului comunei Iara, Compartimentului de contabilitate din cadrul primariei comunei Iara.     

 

Adoptată la data de 07.01.2019.

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:___9______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

            BICA VASILE                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                     Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email