PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 29.11.2018 , ORA 18:00 LA ŞEDINTA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL IARA

Publicat in .

PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 29.11.2018 , ora 18,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti   10 consilieri locali  : Baciu Alin Sebastian , Bâlc Nicolae Sorin ,  Boca Ioan Ilie,  Popa Mihai Viorel, Pop Vasile,  Pălăcean Ovidiu   Răfăilă Luciana Ancuţa, Todor Darius Eugen ,  Mureşan Ioan Adrian,  Șerban Ioan  Absenti : Bica Vasile , Andrea Alin, Ursulean Lucian vasile  .  Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii  consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării   nr.5746 din data de 21.11.2018 . Convocarea a fost făcută telefonic.

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă  ,   domnul primar Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța, secretar delegat , dna Ciugulea Gabriela cenzor la SC La Sala Parc Srl şi doamna Bica Mirela Ioana – administratorul societăţii La Sala Parc

Se  supune  aprobări procesul verbal al ședintei ordinare din data de 18.10.2018 .Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 10 voturi „Pentru”

Se dă citire ordinii de zi propusa:

 Tinând cont de faptul că Dl Bica Vasile preşedinte de şedinţă ales absenteaza se procedează la inlocuirea acestuia. Dl Baciu Alin propune pe dl Popa Mihai Viorel . Se supune la vot şi se adoptă cu 10 voturi „pentru „ HOT nr. 94- înlocuirea preşedintelui de şedintă dl Bica Vasile cu dl Popa Mihai Viorel.

 Se dă citire ordinii de zi

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea raportului comisiei de cenzori trimestrul III /2018 al S.C LA SALA PARC SRL

2. Proiect HCL aprobare c-valoare cheltuieli naveta pentru cadrele didactice şi  personalul didactic auxiliar

3. Proiect HCL aprobarea reţelei de învăţământ pentru anul şcolar 2019-2020

4. Proiect  HCL privind suplimentare lemn pentru încălzirea Centrului de Sănătate Iara

5.Proiect HCL modificare preţuri de pornire la licitaţie pentru   partiziile  : 692P-Bondureasa-rărituri , şi 693P-Gabriana – rărituri

6.  Proiect HCL  modificarea preturilor pentru vânzarea lemnului de lucru fasonat , scos la drum auto , exploatat din APV 509P- Valea Negrii  şi APV 698P- Valea Negrii

7. Proiect HCL privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltarea şi valorificare în anul 2019, din fondul forestier proprietate publică a Comunei  IARA – APV 709P-Valea Negrii  , modalitatea de valorificare şi preţurile de vânzare a acesteia

8. Informare privind Sentinţa Civilă Nr. 524/2018

9. Propuneri, întrebări  , interpelarii

 Dl primar solicita scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 3 .

Se supune la vot ordinea de zi  în forma propusă propusă fără punctul 3  şi se aprobă cu 10 voturi “pentru” .

Punctul 1  Ordinii de zi : Prezentarea raportului comisiei de cenzori trimestrul III /2018 al S.C LA SALA PARC SRL prezintă  dna Ciugulea Gabriela :

 În urma analizei balantelor aferente lunilor iulie,august,septembrie 2018 reiese:

 Punctul 2 al Ordinii de Zi :  Proiect HCL aprobare c-valoare cheltuieli naveta pentru cadrele didactice şi  personalul didactic auxiliar. Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 95 cu 10 voturi “pentru”.

Punctul 4 al Ordinii de Zi: . Proiect  HCL privind suplimentare lemn pentru încălzirea Centrului de Sănătate Iara -prezintă Dl primar Popa Ioan Dorin :

Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 96 cu 10 voturi “pentru”

Punctul 5 al    Ordinii de zi . Proiect HCL modificare preţuri de pornire la licitaţie pentru   partiziile  : 692P-Bondureasa-rărituri , şi 693P-Gabriana – rărituri . Tinând cont de faptul că au participat la 3 licitatii si nu au fost adjudecate se propune micşorarea preturilor /mc.  Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 97 cu 10 voturi „pentru”

Punctul 6 Ordinii de Zi :     Proiect HCL  modificarea preturilor pentru vânzarea lemnului de lucru fasonat , scos la drum auto , exploatat din APV 509P- Valea Negrii  şi APV 698P- Valea Negrii.

 Tinând cont de faptul că a avut loc o licitatie şi o negociere organizată de Direcţia Silvică Cluj, iar lemnul de lucru fasonat ,  nu s-a vândut pentru a se evita deprecierea se propune vanzarea directa a lemnului de lucru cu  următoarele preturi de vanzare :

-molid, paltin de munte, ulm ,frasin , fag , carpen  260 lei /mc;

 -mesteacăn 210 lei/mc,

 -plop tremurător şi tei 180 lei /mc .

 Lemnul de fag şi carpen se va vinde către populatia din comuna Iara în cantitate de până la 10mc/ pe familie. Restul speciilor se pot vinde către persoane fizice si juridice interesate si din alte localităţi si fără limită de cantitate.  Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 98 cu un nr. de 10 voturi „pentru”;

 Dl Todor Darius Eugen părăseşte lucrările şedinţei ordinare .  

 Punctul 7 al Ordinii de Zi :  Proiect HCL privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltarea şi valorificare în anul 2019, din fondul forestier proprietate publică a Comunei  IARA – APV 709P-Valea Negrii  , modalitatea de valorificare şi preţurile de vânzare a acesteia. Se propune vânzarea ca”  masa lemnoasă pe picior “la preţul de 120lei/mc, prin licitatie organizată de Directia Silvică Cluj.

 Se supune la vot şi se adoptă HOT. 99 cu un număr de 10 voturi „pentru” Punctul 8 al Ordinii de zi . Informare privind Sentinţa Civilă Nr. 524/2018 şi a Deciziei Civilă nr.3688/2018  –  Dl primar dă citire celor doua acte Sentinţa Civilă Nr. 524/2018 şi a Deciziei Civilă nr.3688/2018  .

5. Propuneri, întrebări  , interpelarii

 Dl Popa Mihai Viorel informează Consiliul Local si dl Primar despre existenta unei ravene situată în mijlocul satului Ocolisel în imediata vecinatate a drumului DC 105 si arata necesitatea umplerii acelei ravene deoarece prezita pericol pentru cetăţeni.   

Tinând cont că s-au încheiat  analizarea  punctele de pe ordinea de zi, precum si cele suplimentare  cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

            Presedinte de sedinta                              Secretar ,

                         Popa Mihai Viorel                              Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire