PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 12.12.2018 , ORA 18:00 LA ŞEDINTA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL IARA

PROCES-VERBAL

 

 Încheiat astăzi 12.12.2018 , ora 18,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti   12 consilieri locali  :  Andrea Alin, Baciu Alin Sebastian , Bâlc Nicolae Sorin ,  Bica Vasile, Boca Ioan Ilie,  Popa Mihai Viorel, Pop Vasile,  Pălăcean Ovidiu   Răfăilă Luciana Ancuţa, Todor Darius Eugen ,  Mureşan Ioan Adrian,  Șerban Ioan  Absenti : Ursulean Lucian Vasile  .  Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii  consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării   nr.5921 din data de 06.12.2018 . Convocarea a fost făcută telefonic.

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă  ,   domnul primar Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța-secretar.

Se  supune  aprobări procesul verbal al ședintei ordinare din data de 29.11.2018 .Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 12 voturi „Pentru”

Se dă citire ordinii de zi propusa:

Se dă citire ordinii de zi

ORDINE DE ZI :

1. Proiect HCL validare dispozitie primar nr. 286/04.12.2018 privind rectificare bugetului şi a listei de investitii pe anul 2018

2. Proiect HCL prelungire valabilitate Plan Urbanistic General al Comunei Iara

3. Proiect HCL rectificare buget şi a listei de investitii pe anul 2018

4. Proiect  HCL aprobare Regulament de Administrare si Functionare al Capelei Mortuare din comuna Iara

5.Proiect HCL alocarea sumei de 4100  lei  de la bugetul pe anul 2018 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia sărbătorilor de Craciun .

6. Propuneri, întrebări , interpelarii

 Dl primar solicita suplimentarea ordinii de zi cu 1 punct :

  1. Proiect HCL aprobare aprobarea decontării c/val.  cheltuielilor de deplasare  a  cadrelor didactice şi  personalulului didactic auxiliar

Se supune la vot ordinea de zi  în forma propusă propusă şi  se aprobă cu 12 voturi “pentru” .

Punctul 1  Ordinii de zi : 1. Proiect HCL validare dispozitie primar nr. 286/04.12.2018 privind rectificare bugetului şi a listei de investitii pe anul 2018. Se supune la vot si se adoptă HOT nr. 100 cu 12 voturi  “pentru “

 Punctul 2 al Ordinii de Zi :  Proiect HCL prelungire valabilitate Plan Urbanistic General al Comunei Iara. Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 101 cu 12 voturi “pentru”.

Punctul 3 al Ordinii de Zi: . Proiect HCL rectificare buget şi a listei de investitii pe anul 2018 -prezintă Dl primar Popa Ioan Dorin :

     Avand in vedere  ca s-au incasat 69 319.94 lei din vanzarea lemnului exploatat si incasarea a  219 000 lei de la Consiliul Judetean Cluj, conform hotararii nr.292/2018, propunem repartizarea acestor sume astfel:

  1. La capitolul 51 Autoritati publice si actiuni externe, alineatul 20.30.30 avem nevoie de  69900 pentru plata arhivarii (unde s-a efectuat inventarierea, legarea, compactarea, numerotarea dosarelor in vederea predarii lor la Arhivele Statului; oferta financiara este de 70 600 lei conform Receptiei de lucrari  intocmite de SC Avantaj Arhiv SRL);
  2. La capitolul 51 Autoritati publice si actiuni externe alineatul 71, investitii avem urmatoarele necesitati:
  • Achizitia unui generator in valoare de 15 000 lei, pentru a deservi unitatea in anumite situatii de urgenta sau in locuri unde este necesar curentul electric pentru efectuarea unor lucrari curente.
  • Achizitia unui calculator in valoare de 5 200 lei, pentru contabilul unitatii, intrucat  calculatorul pe care lucreaza contabilul prezinta semne de uzura fizica avansate, in ultimele 2 luni s-au defectat elemente componente din placa de baza, hard disc, punand in pericol integritatea datelor inregistrate,. In ultimele saptamani s-au pierdut date, fiind necesar reinregistrarea lor.
  1. La capitolul 65 se vor redistribui intre subalineatele alineatului 20 sumele, conform adresei nr.670/12.12.2018.
  2. La capitolul 66, alineatul 20 se vireaza 35400 lei pentru repararea canalizarii la Centru de sanatate Iara.
  3. La capitolul 70.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, alineatul 71 se repartizeaza 46400 lei la investitia: Extintedere alimentare apa Cacova Ierii;
  4. La capitolul 83 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare alineatul 20.01.09 avem nevoie de 137 500 lei pentru achitarea facturilor la Ocolul Silvic Turda 60500.51 (14669.35 facturi aferente lunii decembrie paza si licitatii si suma de 45831.16 lei datorie rezultata din anii anteriori) si 76954.25 lei la SC Balex SRL (facturi conform contract).
  5. La capitolul 84, alineatul 71 se vireaza 120000 lei pentru investitia Contructie poduri si 129000 lei pentru Modernizare drumuri in Comuna Iara.

Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 102 cu 12 voturi “pentru”

Punctul 4 al    Ordinii de zi . Proiect  HCL aprobare Regulament de Administrare si Functionare al Capelei Mortuare din comuna Iara . Se dă citire proiectului si a Regulamentului de Administrare şi  Funcţionare al Capelei Mortuare .

 Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 103 cu 12 voturi „pentru”

Punctul 5 Ordinii de Zi: Proiect HCL alocarea sumei de 4100  lei  de la bugetul pe anul 2018 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia sărbătorilor de Craciun . Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 104 cu un nr. de 12 voturi „pentru”;

 Suplimentarea  Ordinii de Zi  : Proiect HCL aprobare aprobarea decontării c/val.  cheltuielilor de deplasare  a  cadrelor didactice şi  personalulului didactic auxiliar. Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 104 cu un nr. de 12 voturi „pentru”;

Tinând cont că s-au încheiat  analizarea  punctele de pe ordinea de zi, precum si cele suplimentare  cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

 

            Presedinte de sedinta                              Secretar ,

                         Bica Vasile                             Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates