• Home
  • Procesele verbale ale ședințelor
  • Hotarari 2019
  •   H O T Ă R Â R E A Nr. 8 din 30.01.2019 privind modificarea  HCL 108/2018 privind  aprobarea plăţii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara

  H O T Ă R Â R E A Nr. 8 din 30.01.2019 privind modificarea  HCL 108/2018 privind  aprobarea plăţii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara

  H O T Ă R Â R E A Nr. 8

din 30.01.2019

privind modificarea  HCL 108/2018 privind  aprobarea plăţii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara , judeţul Cluj,  de la stația de sortare a operatorului de salubritate la depozitele finale prin intermediul transportatorului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL,  la pretul de 82,80 lei / mc, fara TVA, la care se adaugă 30 lei/tonă fără TVA, în funcție de cantitatea generată, conform OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu începând cu luna Ianuarie 2019

 

Consiliul Local Iara, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2019

In vederea reaprobarii plăţii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara,  judeţul Cluj, la pretul de 72  lei / mc, fara TVA, conform solicitării operatorului public regional de salubritate ECO 5 ARDEAL S.R.L.;

 Tinand cont de prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

- Legea nr. 51/2006 privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in special art. 8, al.1 si art. 43, al.3;

- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, in special art.9, al.3

Implementarea contributiei pentru economia circulara, conform prevederilor O.U.G 74/2018 privind modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a O.U.G nr.196/2005 privind Fondul Pentru Mediu

            In conformitatea cu art.36, alin. 6 punctul 9 și 14,  art. 44-45. și ale art. 115, alin.1, lit.b din Legea administratiei publice locale  nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

           Art.1 - Se aproba plata de la bugetul local al Comunei  Iara  a cheltuielilor cu privire la transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara, judeţul Cluj, de la stația de sortare a operatorului de salubritate la depozitele finale prin intermediul transportatorului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, la pretul de 72 lei / mc, fara TVA,  la care se adaugă 30 lei/tonă fără TVA, în funcție de cantitatea generată, conform OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, începând cu luna Ianuarie 2019.

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Iara .

Art.3 - Prezenta se comunica d-lui primar, societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L. si Institutiei Prefectului Judetului Cluj.

 Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12 ____

Nr.voturi “pentru”:_____10_____

Nr. Voturi “contra”:____ - _____

Nr. Voturi abtineri  ____ 2_______

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ

  RĂFĂILĂ LUCIANA-ANCUȚA                                                             SECRETAR

                                                                                          DRĂGHICIU PETRUȚA-MARIANA  

Tipărire Email