HOTĂRÂREA Nr. 15 privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum comunal DC102 Masca -Iara , jud. Cluj’’

HOTĂRÂREA Nr. 15

privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiţie

„Modernizare drum comunal DC102 Masca -Iara , jud. Cluj’’

 

            Consiliul local al comunei Iara, jud. Cluj întrunit în şedinţă ordinara, în data de 21.02.2019

            Având în vedere:

  Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind necesitatea si oportunitatea investitiei„Modernizare drum comunal DC102 Masca -Iara , jud. Cluj”

 •  Raportul de avizare al Comisiei de specialitate buget-finante al Consiliului Local al Consiliului Local Iara, jud. Cluj
 • Raportul de avizare al Comisiei juridice a Consiliului Local al comunei Iara, jud. Cluj

Vazand prevederile:

 • Art. 8, alin. 3 din Normele metodologice de aplicare pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, republicat , cu modificările şi completările ulterioare,
 • OUG  Nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • prevederile art. 36, alin. (2), lit. „b” şi alin. (4), lit. (a) din    Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

            În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile şi

HOTĂREŞTE

Art. 1. Se aprobă asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL,conform prevederilor art.8 alin(3) din OMDRAP nr.1851/2013, republicat , cu modificările şi completările ulterioare,

pentru obiectivul de investiţie„Modernizare drum comunal DC102 Masca -Iara , jud. Cluj’’

 • cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 • studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 • studiile de teren,
 • studiile de specialitate,
 • expertizele tehnice şi/sau audit energetic,
 • asistenţa tehnică,
 • consultanţa,
 • taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii,
 • organizarea procedurilor de achiziţii,
 • active necorporale,
 • cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • comisioane, cote, taxe, costuri credite,
 • cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

În cuantum de  169.040,67 lei, inclusiv TVA.

Art. 2. Cofinanţarea cheltuielilor neeligibile prevăzute la art. (1) se va realiza din bugetul local al comunei Iara, jud. Cluj, prin rectificări ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Iara prin grija Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 4. Secretarul comunei Iara va aduce la cunoştinţa publică prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta Primarului comunei Iara şi Instituţiei Prefectului judeţului Cluj pentru exercitarea controlului de legalitate.

Adoptată la data de 21.02.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                         SECRETAR                    

                                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email