PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 27.12.2018 , ORA 11:00 LA ŞEDINTA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL IARA

Publicat in .

PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 27.12.2018 , ora 11,00 la şedinta extraordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti   11 consilieri locali  :  Andrea Alin, Baciu Alin Sebastian , Bâlc Nicolae Sorin ,  Bica Vasile, Boca Ioan Ilie,  Popa Mihai Viorel,  Pălăcean Ovidiu   Răfăilă Luciana Ancuţa, Todor Darius Eugen ,  Mureşan Ioan Adrian, Ursulean Lucian Vasile Absenti : Pop Vasile și Șerban Ioan   .  Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii  consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării   nr. 6220 din data de 21.12.2018 . Convocarea a fost făcută telefonic.

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă  ,   domnul primar Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța-secretar.

Se  supune  aprobări procesul verbal al ședintei ordinare din data de 12.12.2018 .Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 11 voturi „Pentru”

Se dă citire ordinii de zi propusa:

Se dă citire ordinii de zi

ORDINE DE ZI :

1. Proiect HCL indexare   taxe şi impozite locale pentru anul 2019

 2. Proiect HCL   privind privind stabilirea taxelor de salubritate pentru persoane fizice si juridice la nivelul comunei Iara, jud. Cluj, începând cu 1 Ianuarie 2019

3. Proiect privind aprobarea plăţii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara , judeţul Cluj,  de la stația de sortare a operatorului de salubritate la depozitele finale prin intermediul transportatorului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL,  la pretul de 82,80 lei / mc, fara TVA, la care se adaugă 30 lei/tonă fără TVA, în funcție de cantitatea generată, conform OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu incepând cu luna Ianuarie 2019

 4. Proiect HCL modificare HCL nr. 97/14.09.2017 privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, aprobarea Actului Costitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, aprobarea Statutului Modificat și Actualizat al asociaţiei, numirea reprezentantului în Adunarea Generală şi Consiliul Director al asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către asociaţie

5. Proiect HCL privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere  nr. 3516/03.06.2015 încheiat între Comuna Iara în calitate de locator și PFA Vana Marius Sebastian  , în calitate de locatar pentru suprafața de pășune de de 16,95 ha categoria de folosință „păşune”

6. Propuneri discutii, interpelari

Se supune la vot ordinea de zi   propusă şi  se aprobă cu 11 voturi “pentru” .

Punctul 1  Ordinii de zi : 1. Proiect HCL indexare   taxe şi impozite locale pentru anul 2019. Se da citire informarea ANAF din care se reține că majorarea taxele si impozitelor locale  este opțională dar  indexarea acestora  obligatorie . Se supune la vot si se adoptă HOT nr. 106 cu 11 voturi  “pentru “

 Punctul 2 al Ordinii de Zi : Dna Răfăilă Luciana Ancuţa nu participa la vot şi deliberari .      Proiect HCL   privind privind stabilirea taxelor de salubritate pentru persoane fizice si juridice la nivelul comunei Iara, jud. Cluj, începând cu 1 Ianuarie 2019

 Dl Bâlc Sorin : nu se justifică  majoarea taxei de salubrizare pentru persoanele juridice ,

Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 107 cu 7 voturi “pentru” 3 voturi  împotrivă” (  Andrea Alin; Bâlc Nicolae  Sorin; Popa Mihai Viorel).

Punctul 3 al Ordinii de Zi: Dna Răfăilă Luciana Ancuţa nu participa la vot şi deliberari      Proiect privind aprobarea plăţii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara , judeţul Cluj,  de la stația de sortare a operatorului de salubritate la depozitele finale prin intermediul transportatorului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL,  la pretul de 82,80 lei / mc, fara TVA, la care se adaugă 30 lei/tonă fără TVA, în funcție de cantitatea generată, conform OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu incepând cu luna Ianuarie 2019 . Dna Răfăilă Luciana Ancuţa nu participa la vot şi deliberari     

Bâlc Nicolae Sorin :  Cum se justifică o asemenea majorare a transportului si depozitării deseurilor:

 Primar Popa IoanDorin : Cresterea preţului la combustibil precum şi  plata unor taxe reglementate prin  hotarâri de consiliu emise de localitatile unde se depozitează deseurile .

Popa Mihai Viorel : Se va prezenta bilantul SC. Eco5 Ardeal şi motivul real al majorării preţurilor.

 Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 108 cu 7 voturi “pentru” , 3 “împotrivă” (  Andrea Alin; Bâlc Nicolae  Sorin; Popa Mihai Viorel).

Punctul 4 al    Ordinii de zi . Proiect HCL modificare HCL nr. 97/14.09.2017 privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, aprobarea Actului Costitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, aprobarea Statutului Modificat și Actualizat al asociaţiei, numirea reprezentantului în Adunarea Generală şi Consiliul Director al asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către asociaţie Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 109 cu 11 voturi „pentru”

Punctul 5 Ordinii de Zi:. Proiect HCL privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere  nr. 3516/03.06.2015 încheiat între Comuna Iara în calitate de locator și PFA Vana Marius Sebastian  , în calitate de locatar pentru suprafața de pășune de de 16,95 ha categoria de folosință „păşune”

 Se va diminua suprafata închiriată cu 1,87ha.  Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 110 cu un nr. de 11 voturi „pentru”;

Tinând cont că s-au încheiat  analizarea  punctele de pe ordinea de zi, precum si cele suplimentare  cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

 

 

            Presedinte de sedinta                                        Secretar ,

                               Bica Vasile                                         Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire