HOTĂRÂREA NR 18 privind  stabilirea consumului  de combustibil pentru  buldoexcavatorul și motouneltele aflate în proprietatea și uzul primăriei Iara

Publicat in .

HOTĂRÂREA NR 18

privind  stabilirea consumului  de combustibil pentru  buldoexcavatorul și motouneltele aflate în proprietatea și uzul primăriei Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.02.2019,

            Ţinând seama de referatul de aprobare  a primarul înregistrat cu nr. 775/14.02.2019 și a referatelor   de specialitatea înregistrate cu nr. 774/14.02.2019  , 769/14.02.2019,

Avizul comisiei de Specialitate  din cadrul Consiliului Local Iara nr. 1  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

            Având în vedere prevederile  articolului unic alin. 1 din Legea  nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,

            În temeiul art. 45 alin. (1), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTĂREŞTE  :

                        Art.1. Se stabilește consumul anual de  combustibil  pentru buldoexcavator aflat în proprietatea și uzul primăriei ,  implicit alocarea cantitatii de 3700 l combustibil / an.

         Art. 2 . Se stabilește consumul anual de combustibil pentru motouneltele din dotarea primăriei , implicit alocarea cantitătii de 260 l combustibil /an.

         Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

 

Adoptată la data de 21.02.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                         SECRETAR                    

                                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana

 

Tipărire