PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 07.01.2019 , ORA 18:00 LA ŞEDINTA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL IARA

Publicat in .

PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 07.01.2019 , ora 16,00 la şedinta extraordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti  9 consilieri locali  :   Baciu Alin Sebastian , Bâlc Nicolae Sorin ,  Bica Vasile, Boca Ioan Ilie,  Popa Mihai Viorel,  Răfăilă Luciana Ancuţa, Șerban Ioan , Todor Darius Eugen ,  Ursulean Lucian Vasile Absenti : Andrea Alin , Pălăcean Ovidiu  ,  Pop Vasile ,  Mureşan Ioan Adrian  .  Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii  consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării   nr. 20 din data de 03.01.2019 . Convocarea a fost făcută telefonic.

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă  ,   domnul primar,  Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța-secretar.

Se  supune  aprobări procesul verbal al şedintei extraordinare din data de 27.12.2018 .Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 9 voturi „Pentru”

Se dă citire ordinii de zi propusa:

ORDINE DE ZI :

1.Proiect HCL privind acoperirea deficitului Sursa A – secţiunea Dezvoltare şi Sursa  E -Sectiunea Funcţionare şi aprobarea excedentului Sursa A- Secţiunea funcţionare.  

2. Proiect HCL privind  acoperirea  golului temporar de casă la Sursa A şi Sursa E  sectiunea funcţionare              

3.  Propuneri discutii, interpelari

Se supune la vot ordinea de zi   propusă şi  se aprobă cu 9 voturi “pentru” .

Punctul 1  Ordinii de zi : 1. Se dă citirire proiect HCL  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii  A - dezvoltare și a deficitului secțiunii E -funcționare,   din excedentul  bugetar al Comunei Iara pe anul 2018. Se supune la vot si se adoptă HOT nr. 1 cu 9 voturi  “pentru “

 Punctul 2 al Ordinii de Zi : privind acoperirea temporară a golurilor de casă la secțiunea A funcționare și secțiunea E funcționare din excedentul anului 2018, până la aprobarea bugetului local pe anul 2019   Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 2 cu 9 voturi “pentru”

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

3.  Propuneri discutii, interpelari  Dl Popa Mihai Viorel propune o mai buna colaborae între Consiliuzl Local Iara şi Primăria Comunei Iara

Tinând cont că s-au încheiat  analizarea  punctele de pe ordinea de zi, precum si cele suplimentare  cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi

 

            Presedinte de sedinta                                        Secretar ,

                               Bica Vasile                                         Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire