PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 30.01.2019 , ora 18:00 LA ŞEDINTA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL IARA

 

 

                                               PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 30.01.2019 , ora 18,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti   12 consilieri locali  : , Baciu Alin Sebastian , Bâlc Nicolae Sorin ,  Bica Vasile, Boca Ioan Ilie,  Popa Mihai Viorel,  Pălăcean Ovidiu   Răfăilă Luciana Ancuţa, Todor Darius Eugen ,  Mureşan Ioan Adrian, Pop Vasile , Serban Ioan  Ursulean Lucian Vasile Absenti : Andrea Alin.  A fost convocat să participe la şedinţă dl  Hideg Vasile Viorel.

Participă la şedinţă dl consilier judeţean Mătuşan Vladimir .

  Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii  consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării   nr. 358 din data de 23.01.2019 . Convocarea a fost făcută telefonic.

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă  ,   domnul primar Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța-secretar şi dl Mătuşan Vladimir- consilier judeţean.

Se  supune  aprobări procesul verbal al ședintei ordinare din data de 07.01.2019 .Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 12 voturi „Pentru”

Se dă citire ordinii de zi propusa:

Se dă citire ordinii de zi

ORDINE DE ZI :

1. Proiect HCL alegerea presedintelui de sedinta

2.Proiect HCL prin care se ia act de demisa  consilierului  local  Dl Andrea Alin ,încetarea de drept a mandatului de consilier local a dlui Andrea Alin  şi vacantarea  mandatului de consilier local

3.Proiect HCL validarea mandatului de consilier local a d-lui Hideg Vasile -Viorel

4.Proiect HCL aprobarea reţelei de învătământ pentru anul 2019-2020

5.Proiect HCL aprobare abonamente cadre didactice

6.Proiect HCL aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare şi reabilitare Şcoală cu cls-I-IV din localitatea Iara , comuna Iara , judeţul Cluj

7.Proiect HCL asigurarea cofinanţării de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care sunt eligibile prin PNDL pentru Obiectivul de investiţii Modernizare şi reabilitare Şcoală cu cls-I-IV din localitatea Iara , comuna Iara , judeţul Cluj

8.Proiect HCL  aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”

9. Proiect HCL asigurarea cofinanţării de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care sunt eligibile prin PNDL pentru Obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”

10. Proiect HCL aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii Întreţinere drum pietruit prin stabilire cu lianţi hidraulici şi strat de protecţie din covor asfaltic  DC 103 ;DJ 107M-Agriş , 0+000-6+028 km  Comuna Iara județul Cluj”

11. Proiect HCL asigurarea cofinanţării de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care sunt eligibile prin PNDL pentru Obiectivul de investiţii „Întreţinere drum pietruit prin stabilire cu lianţi hidraulici şi strat de protecţie din covor asfaltic  DC 103 ;DJ 107M-Agriş , 0+000-6+028 km  Comuna Iara județul Cluj”

12. Proiect HCL aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii” Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii , comuna Iara , judeţul Cluj”

13. Proiect HCL asigurarea cofinanţării de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care sunt eligibile prin PNDL pentru Obiectivul de investiţii” Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii , comuna Iara , judeţul Cluj”

14. Proiect HCL modificare HCL nr. 107 privind stabilirea taxelor de salubritate pentru persoane fizice si juridice la nivelul comunei  Iara , județul  Cluj, începând cu 1 Ianuarie 2019

15. Proiect HCL modificare HCL nr. 108 privind aprobarea plăţii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara , judeţul Cluj,  de la stația de sortare a operatorului de salubritate la depozitele finale prin intermediul transportatorului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL,  la pretul de 82,80 lei / mc, fara TVA, la care se adaugă 30 lei/tonă fără TVA, în funcție de cantitatea generată, conform OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu începând cu luna Ianuarie 2019

16. Propuneri, întrebări , interpelarii

Dl primar propune scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 6,7,8, 9,10, 11, 12, 13, din cauza faptului că nu fost  actualizate devizele  de lucrări  de către proiectanţi şi executanţi

Se supune la vot ordinea de zi    în forma propusă şi  se aprobă cu 12 voturi “pentru” .

Punctul 1  Ordinii de zi : 1.Alegerea preşedintelui de şedinţă .   se fac propuneri: Dl Bâlc Nicolae Sorin propune pe d-na Răfăilă Luciana Ancuţa;

Dl Todor Darius Eugen  propune pe dl Bâlc Nicolae Sorin ;

 Se supune la vot  prima propunere -pt. dna consilier Răfăilă Luciana Ancuţa si se adoptă HOT nr.3 cu 7 voturi  “pentru “şi 5 abţineri: Todor Darius Eugen ; Bica Vasile; Baciu Alin Sebastian ; Popa Mihai Viorel ; Răfăilă Luciana Ancuţa.

 Punctul 2 al Ordinii de Zi : 2.Proiect HCL prin care se ia act de demisa  consilierului  local  Dl Andrea Alin ,încetarea de drept a mandatului de consilier local a dlui Andrea Alin  şi vacantarea  mandatului de consilier local .Se dă citire demisia din funcţia de consilier local al  dl Andrea Alin .

Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr.4 cu 12 voturi “pentru”

Punctul 3 al Ordinii de Zi: 3.Proiect HCL validarea mandatului de consilier local a d-lui Hideg Vasile -Viorel

Dl Şerban Ioan  dă citire  procesului verbal  al Comisie de validare a mandatelor consilierilor  aleşi  la 5 iunie 2016 .

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă HOT nr. 5 cu 12 voturi „pentru „.

În continuare Dl Hideg Vasile Viorel depune Jurământul.

După depunere jurământului , dlui consilier  Hideg Vasile  Viorel   i s-a înmanat 1 exemplar din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local şi i s-a adus la cunoştiinţă obligativitatea depunerii declaraţiei de avere şi a declaratiei de interese.

Punctul 4 al    Ordinii de zi: Proiect HCL aprobarea reţelei de învătământ pentru anul 2019-2020. Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 6 cu 13 voturi „pentru”

Punctul 14 al Ordinii de zi: Dna consilier  Răfăilă Luciana Ancuţa nu participa la vot şi deliberări  

Prezintă dl primar :Proiect HCL modificare HCL nr. 107 /2017privind stabilirea taxelor de salubritate pentru persoane fizice si juridice la nivelul comunei  Iara , județul  Cluj, începând cu 1 Ianuarie 2019

Dl Bâlc Sorin :  asa cum am susţinut si in luna decembrie nu se justifică  majoarea taxei de salubrizare pentru persoanele juridice

Se supune la vot şi se adoptă HOT nr. 7 cu 10 voturi “pentru “şi 2 abţineri (Bâlc N. Sorin şi Popa Mihai Viorel )

Punctul 15 al Ordinii de zi : Dna consilier  Răfăilă Luciana Ancuţa nu participa la vot şi deliberări  

Prezintă dl Primar : Proiect HCL modificare HCL nr. 108/2018 privind aprobarea plăţii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara , judeţul Cluj,  de la stația de sortare a operatorului de salubritate la depozitele finale prin intermediul transportatorului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL,  la pretul de 82,80 lei / mc, fara TVA, la care se adaugă 30 lei/tonă fără TVA, în funcție de cantitatea generată, conform OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu începând cu luna Ianuarie 2019.

  Dl consilier Bâlc Nicolae Sorin :Cum se justifică cererea  Societatii Eco 5 Ardeal când  luna decembrie a solicitat  majorarea tarifului  la transportul si depozitării deseurilor iar acum revin şi solicită reaprobarea  la pretul din anul 2018? ;

Dl Primar: Pentru anul 2019 transportatorul nu aprezentat ofertă de preţ

Se supune la vot şi se adoptă HOTnr.8 cu 10 voturi “pentru “şi 2 abţineri (Bâlc N. Sorin şi Popa Mihai Viorel )

Punctul 5 Ordinii de Zi : Proiect HCL aprobare abonamente cadre didactice .  Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 9 cu un nr. de 13 voturi „pentru”;

Punctul 16 Ordinii de Zi:

Dl primar: Tinând cont de faptul că se află printre noi dl Consilier judeţean Matuşan Vladimir ,  vreau să semnalez cateva din  problemele  comunitatii noastre:

  • Situatia Drumului judetean DJ 107M Luna de Sus -Băişoara care în momentul de faţă este  aproape impracticabil

Dl Mătusan Vladimir :  Am circulat  pe traseul respectiv  iar drumul este într-o stare jalnică – am să semnalez starea  a acestui drum ,  preşedintelui Consiliul Judeţean în următoarea sedintă de consiliu;

Dl primar: Avem cladirile fostelor şcoli din satele componente comunei noastre care în prezent se află într- o continuă degradare. Au fost solicitări din partea unor asociatii , fundaţii  pentru a le schimba destinaţia acestor scoli  şi a le transforma în centre pentru vârsnici  dar  nu se poate schimba destinatia fără avizul  Ministerul Educaţiei Naţionale . Un exemplu :Pt. Scoala  din satul Măgura Ierii ministerul  a emis aviz pe 4 ani, ori nimeni nu va investii intr-o cladire  care are aviz doar pe 4 ani .

Dl Matusan Vladimir : întocmiti documentatiile pentru schimbarea destinatiei  acestor scoli şi cereti  din nou avizul Ministerului Educatiei si Invatamantului  

Tinând cont că s-au încheiat  analizarea  punctele de pe ordinea de zi, precum si cele suplimentare  cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

 

 

        Presedinte de sedinta                                        Secretar ,

              Răfăilă Luciana Ancuţa                                   Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates