HOTĂRÂREA NR. 28 privind suplimentarea cantitatii de combustibil  pentru AUTO CJ 75 PCI

Publicat in .

HOTĂRÂREA NR. 28

privind suplimentarea cantitatii de combustibil  pentru AUTO CJ 75 PCI

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.03.2019

            Având în vedere proiectul   de hotărâre inițiat de primarul comunei Iara ,de referatul de referatul de specialitate  întregistrat sub nr. 1388/15.03.2019

Avizul comisiei de Specialitate  din cadrul Consiliului Local Iara nr. 1  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

            Având în vedere prevederile  articolului unic alin. 1 din Legea  nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, precum şi prevederilor art. 36  alin(2) lit b)  din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

                        În temeiul art. 45 alin. (1), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂREŞTE :

             Art.1. Se aprobă suplimentarea  cantității de combustibil cu  350 l motorină pentru AUTO CJ 75 PCI ,   în vederea transportului funcționarilor APIA de la sediul APIA Mihai Viteazu la Sediul Primăriei Comunei Iara   pentru perioada cuprinsă între 18.03.2019-30.05.2019 –perioada  campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2019.

             Art.2  Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului  si Secretarul  comunei Iara;

Adoptată la data de 21.03.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                SECRETAR                    

                                                                                                            

Tipărire