HOTĂRÂREA Nr. 42 privind valorificarea materialului lemnos rezultat din partida 685P Gabriana

 HOTĂRÂREA Nr. 42

privind valorificarea materialului lemnos rezultat din partida 685P Gabriana

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.04.2019

              Având in vedere;

            - adresa nr. 10138/04.02.2019 al Ocolului Silvic Turada prin care s-au înaintat notele de receptie ,  pentru materialul lemnos rezultat din partida 685P Gabriana

            - referatul de specialitate înregistrat sub nr. 2326/12.04.2019

            -  avizul favorabil al Comisiei de specialitate  a Consiliului Local Iara

           Tinand seama de prevederile;

-  art. 6 alin (1) , alin.(3),  lit” a” şi “c” alin. (4) , art. 45 din  H.G. nr.715/05.10.2017, privind  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,   modificată si completată cu H.G. Nr. 55/2019

           -art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.     

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂREȘTE

 

 Art. 1: Se aproba ca lemnul de foc din specia molid și brat  receptionat la drum auto , exploatat din Partida 685P Gabriana să fie vândut direct  persoanelor interesate la prețul de 50  lei/ mc.

 Art. 2: Se aproba ca lemnul de foc din specia fag și și mesteacăn   receptionat la drum auto , exploatat din Partida 685P Gabriana să fie vândut direct  persoanelor interesate la prețul de 100 lei/mc.

 Art. 3.  Se aproba ca  lemnul rotund  în catarge, specia molid şi brad,cu capătul gros mai mare de  24 de cm ,   recepționat la drum auto, exploatat din Partida 685P Gabrina,iar capătul subțire de minim 10cm  , să fie valorificat direct ,  către  persoanele fizice și către unitățile de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat care nu desfășoară activitate economica în domeniul ajutorului de stat , care au domiciliul  în comuna  Iara, la preţul de 150 lei /mc cu TVA astfel :

  1. În volum de maxim 50 mc , pe baza autorizației de construire, în vigoare;
  2. În volum de maxim 10 mc /an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi proprii

Art. 4. Distribuire lemnului din Pardida 685P gabriana se face conform principiului “primul venit ,primul servit “.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Adoptată la data de 18.04.2019

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                                                                                  

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates