PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 21.02.2019 , ora 17:00 LA ŞEDINTA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL IARA

Publicat in .

PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 21.02.2019 , ora 17,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti   13 consilieri locali  :  Baciu Alin Sebastian , Bâlc Nicolae Sorin ,  Bica Vasile, Boca Ioan Ilie, Hideg Vasile Viorel,  Popa Mihai Viorel,  Pălăcean Ovidiu   Răfăilă Luciana Ancuţa, Todor Darius Eugen ,  Mureşan Ioan Adrian, Pop Vasile , Serban Ioan ,  Ursulean Lucian Vasile.  

  Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii  consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării   nr. 754 din data de 14.02.2019 . Convocarea a fost făcută telefonic.

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă  ,   domnul primar Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța-secretar , d-na Ciugulea Gabriela- expert cooptat in comisia de cenzori al societăţii  La Sala Parc SRL și d-na Bica Mirela Ioana administrator al societatii La Sala Parc SRL .

Se  supune  aprobări procesul verbal al ședintei ordinare din data de 30.01.2019 .Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 13 voturi „Pentru”

Se dă citire ordinii de zi propusa:

1. Prezentarea raportului Comisiei  de cenzori  pe trimestrul IV și prezentarea situatiilor financiare pentru anul 2018 și a raportului comisiei  de cenzori pe anul 2018 al societătii LA  SALA PARC SRL.

2. Modalitatea de gestionare a societății LA SALA PARC PENTRU ANUL 2019,  întrucât actul adițional la contractul de mandat  a expirat la data de 31.12.2018- initiator Primar

3. Proiect HCL încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocatură-inițiator Primar

4. Proiect HCL aprobare situatiilor financiare la data de 31.12.2018- inițiator Primar

5. Proiect HCL aprobare preț de pornire la licitatie pentru materialul lemnos rezultat din partida 685P Gabriana – inițiator Primar

6.Proiect HCL aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare şi reabilitare Şcoală cu cls-I-IV din localitatea Iara , comuna Iara , judeţul Cluj- inițiator Primar

7.Proiect HCL asigurarea cofinanţării de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care sunt nu eligibile prin PNDL pentru Obiectivul de investiţii Modernizare şi reabilitare Şcoală cu cls-I-IV din localitatea Iara , comuna Iara , judeţul Cluj- inițiator Primar

8.Proiect HCL  aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”- inițiator Primar

9. Proiect HCL asigurarea cofinanţării de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care sunt nu eligibile prin PNDL pentru Obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”-inițiator Primar

10. Proiect HCL aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii Întreţinere drum pietruit prin stabilire cu lianţi hidraulici şi strat de protecţie din covor asfaltic  DC 103 ;DJ 107M-Agriş , 0+000-6+028 km  Comuna Iara județul Cluj”- inițiator Primar

11. Proiect HCL asigurarea cofinanţării de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care  nu sunt eligibile prin PNDL pentru Obiectivul de investiţii „Întreţinere drum pietruit prin stabilire cu lianţi hidraulici şi strat de protecţie din covor asfaltic  DC 103 ;DJ 107M-Agriş , 0+000-6+028 km  Comuna Iara județul Cluj”- inițiator Primar

12. Proiect HCL aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii” Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii , comuna Iara , judeţul Cluj”- Inițiator Primar

13. Proiect HCL asigurarea cofinanţării de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care  nu sunt eligibile prin PNDL pentru Obiectivul de investiţii” Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii , comuna Iara , judeţul Cluj”- Inițiator Primar

14.Proiect  HCL privind stabilirea consumului de combustibil pentru , buldoexcavatorul  din dotarea Primariei Iara -iniţiator Primar

15.Proiect HCL aprobare lucrări care se execute pe domeniul public al comunei Iara pentru obiectivul  de investiţii :“Modernizarea şi reabilitare şcoală cu Cls l-lV din localitatea Iara, Comuna Iara , jud. Cluj -iniţiator primar

16.Prezentarea  raportului de activitate- Compartiment Registru Agricol

17. Propuneri, întrebări , interpelarii

Dl primar propune scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 10, 11,  din cauza faptului că nu fost  actualizate devizul  de lucrări  de către proiectant

Dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte :

  1. Proiect HCL privind acoperirea temporară a golulului  de casă la secțiunea A funcționare și aprobarea unui împrumut la secţiunea A- dezvoltare  din excedentul anului 2018
  2.  Proiect HCL Privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative in cadrul sferei de competenta a primarului si a Consiliului local Iara

Se supune la vot ordinea de zi    în forma propusă şi  se aprobă cu 13 voturi “pentru”:

Punctul 1  Ordinii de zi : 1. Prezentarea raportului Comisiei  de cenzori  pe trimestrul IV și prezentarea situatiilor financiare pentru anul 2018 și a raportului comisiei  de cenzori pe anul 2018 al societătii LA  SALA PARC SRL.- prezintă dna Ciugulea Gabriela – expert cooptat  comisia de cenzori ai societatii La Sala Parc Srl.

 Dna Ciugulea Gabriela dă citire raportului comisiei pe trimestrul IV anul 2018 :

  - în luna octombrie societatea a realizat o pierdere de 8047 lei

- în luna noiembrie societatea a realizat profit de 6.678 lei

- în luna decembrie societatea a realizat un profit de 1472 lei

La sfarsitul trimestrului IV  anul 2018 socieattea arealizat o pierdere de 103 lei.

În continuare se da citire raportului Comisiei de cenzori pe anul 2018:

 Veniturile realizate in anul 2018 au fost in suma de 615382 lei, venituri realizate din productie si vanzarea de marfa :

 Productie in suma de 433031 lei;

 Vanzare de marfa in suma de 82758 lei.

In afara de aceste venituri ar mai fi venituri din dobanzi , discaunturi in suma de 806 lei.

 Cheltuielile aferente acestui an au fost in suma de 517511 lei.

 La sfârșitul anului 2018 s-a realizat un profit de 97.872 lei.

Punctul 4 al Ordinii de Zi .  Se dă citire proiect HCL aprobare situatiilor financiare la data de 31.12.2018- si referatul de specialitate întocmit de contabil Ghișa Margareta .  Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr.10 cu 13 voturi “pentru”

Punctul 5 al Ordinii de Zi: Se dă citire Proiect HCL   privind valorificarea materialului lemnos rezultat din partida 685P Gabriana:

Amendamente :Dl Popa Mihai Viorel  propune ca lemnul  de lucru recepționat din partida Gabriana să fie valorificat către familiile din comuna Iara la pretul de 160 lei și o cantitate de 20 mc/ familie.

Dl Ursulean Lucian propune pretul de 150/mc  lei și o cantitatea de 20 mc/familie se supune la vot cele 2 propuneri si se stabileste pretul de 150lei /mc şi cantitate de20mc/familie

Dl Pop Vasile : Lemnul de foc  din speciile de foioase receptionat   sa fie utilizat pentru consum propriu  pentru primarie si institutiile din comună;

 Lemnul de foc de molid și brad care urmează să fie  receptionat  urmează să se stabilească modul de valorificare .

Se supune la vot cu modificările propuse  şi se adoptă HOT nr. 11 cu 13 voturi „pentru „.

Termenul de depunere a cererilor de vanzare  a lemnului către populație este: 30 iunie 2019

Punctul  6 al   Ordinii de zi: Proiect HCL aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare şi reabilitare Şcoală cu cls-I-IV din localitatea Iara , comuna Iara , judeţul Cluj-Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 12 cu 13 voturi „pentru”

Punctul 7 al Ordinii de zi: Proiect HCL asigurarea cofinanţării de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care sunt nu eligibile prin PNDL pentru Obiectivul de investiţii Modernizare şi reabilitare Şcoală cu cls-I-IV din localitatea Iara , comuna Iara , judeţul Cluj-

Se supune la vot şi se adoptă HOT nr. 13 cu  voturi “pentru “

Punctul 8 al Ordinii de zi : Proiect HCL  aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”

Se supune la vot şi se adoptă HOTnr.14 cu 13 voturi “pentru “

Punctul 9 Ordinii de Zi  Proiect HCL aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii” Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii , comuna Iara , judeţul Cluj”- Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 15 cu un nr. de 13 voturi “pentru “

Punctul 12 Ordinii de Zi: Proiect HCL aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii” Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii , comuna Iara , judeţul Cluj”- Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 16 cu un nr. de 13 voturi “pentru “

Punctul 13 Ordinii de Zi: Proiect HCL asigurarea cofinanţării de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care  nu sunt eligibile prin PNDL pentru Obiectivul de investiţii” Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii , comuna Iara , judeţul Cluj”- Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 17 cu un nr. de 13 voturi “pentru “

Punctul 14 Ordinii de Zi .Proiect  HCL privind stabilirea consumului de combustibil pentru , buldoexcavatorul   și motouneltele din dotarea Primariei Iara – Se supune la vot si se adoptă HOT. Nr. 18  în unanimitate

Punctul 15 Ordinii de Zi :Proiect HCL aprobare lucrări care se execute pe domeniul public al comunei Iara pentru obiectivul  de investiţii :“Modernizarea şi reabilitare şcoală cu Cls l-lV din localitatea Iara, Comuna Iara , jud. Cluj –

Se supune la vot si se adoptă HOT. Nr. 19  în unanimitate

Punctul 16 al Ordinii de Zi .Prezentarea  raportului de activitate- Compartiment Registru Agricol  .Dl primar dă citire raportului de activitate al compartimentului

Dl  consilier Todor Darius Eugen părăsește lucrările Consiliului Local.

Suplimentare punctul  1 Ordinea de Zi : Proiect HCL privind acoperirea temporară a golulului  de casă la secțiunea A funcționare și aprobarea unui împrumut la secţiunea A- dezvoltare  din excedentul anului 2018. Se dă citire raportului de specialitate . Se supune la vot și se adoptă HOT. Nr. 20 cu 12 voturi „pentru”  

Suplimentare punctul  2 Ordinea de Zi: Proiect HCL Privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative in cadrul sferei de competenta a primarului si a Consiliului local Iara. Se dă citire Regulamentului;

 Se supune la vot și se adoptă HOT. Nr. 21 cu 12 voturi „pentru”  

Punctul 2  Ordinii de Zi Modalitatea de gestionare a societății LA SALA PARC PENTRU ANUL 2019,  întrucât actul adițional la contractul de mandat  a expirat la data de 31.12.2018-

Dl primar dă citire proiectului de hotărâre privind prelungirea  contractului  de mandat din data de 01.11.2015 al  societăţii  La Sala Parc SRL  şi aprobarea unui act adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorul societăţii  La Sala Parc SRL -Bica Mirela-Ioana

 Dl Boca Ilie propune încheierea unui act aditional la contractul de  mandat până la data de31 martie 2020

Dl Bălc Nicolae Sorin  propune încheierea unui act aditional la contractul de  mandat până la data de 31 decembrie 2020,

Se supune la vot cele doua propuneri si se stabileşte  încheierea  actului aditional până la data de 31 decembrie 2020;

 Dl Mureşan Adrian propune diminuare  targhetului la 110.000 lei pe an calendaristic

Dl Pop Vasile sustine targhetul hotărât pentru anul 2018- adică 120.000 lei/ an calendaristic  . Se supune la vot si se aprobă targhetul de 120.000 lei / an calendaristic si  modalitatea de  remuneraţia a administratorului  sa rămână la fel cu cea a anului 2018.

 Se supune la vot si se adoptă HOT nr. 22 cu 11 voturi “pentru “ şi o abţinere – Popa Mihai Viorel

Punctul 3  Ordinii de Zi . Proiect HCL încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocatură. Se prezintă lista cu dosarele aflate pe rolurile instantelor de judecată pentru care se va încheia contracte de asistenta juridică. Se supune la vot și se adoptă HOT. Nr. 23 cu 12 voturi „pentru”  

Tinând cont că s-au încheiat  analizarea  punctele de pe ordinea de zi, precum si cele suplimentare  cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

 

        Presedinte de sedinta                                        Secretar ,

              Răfăilă Luciana Ancuţa                                   Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire