Stiri recente:

Proces verbal încheiat din data de 27.06.2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordionare a Consiliului Local Iara,

PROCES-VERBAL

Convocarea consilierilor locali, s-a făcut în scris, la data de 24.06.2022, în baza convocatorului nr. 5173/24.06.2022, prin Dispoziția nr. 205 din 24.06.2022, cu anexa proiectului Ordinii de zi, emisă de către Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, pe grupul Consiliul Local Iara 2020-2024, creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, precum și prin afișare la sediul primăriei comunei Iara, în conformitate cu H.C.L. nr. 73 / 2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Iara.

Încheiat azi, data de 27.06.2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordionare a Consiliului Local Iara, cu convocare de îndată, conform dispoziției primarului comunei Iara, nr. 205 din 24.06.2022.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 și 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ, se face prezența și se constată faptul că, din  cei 13 consilieri în funcție ai Consiliului Local Iara, sunt prezenți  10  consilieri, după cum urmează:

Prezenți online: 0.

Prezenți fizic: dl. Andrea Alin, Bâlc Nicolae-Sorin, dl. Bica Remus Radu, dl. Bica Vasile, d-na.  Bocșa Loredana Claudia, dl. Luca Axente, dl. Mureșan Adrian Ioan, dl. Popa Adrian, dl. Popa Adrian, și dl. Popa Mihai Viorel.

Absenți: dl. Boca Ioan Ilie, și dl. Pocol Rareș-Cristian

La ședința Consiliului Local, participa dl. primar – Popa Ioan Dorin.

Participă ca invitați: nu există invitați.

Dl secretar general, Bica Ciprian Ovidiu, arată că ședința a fost convocată conform DISPOZIȚIEI Primarului nr. 205 din 24.06.2022, și este legal constituită, fiind prezenți 11 consilieri, din totalul de 13 consilieri locali.

Pentru buna desfășurare a ședinței, dl Secretar General, arată faptul că, în conformitate cu art. 123, alin. 1, din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, președinte de ședință ales, este dl. consilier Mureșan Adrian Ioan.

Înainte de începerea ședinței, dl. primar – Popa Ioan Dorin, prezintă situația privind valorificarea materialului lemnos, de către Primăria Iara, lemn valorificat din pădurea comunală.

Dl. președinte de ședință: Stimați colegi, declar deschisă ședința extraordibară de azi, 27.06.2022, și supun la vot procesul verbal, al ultimei ședințe de C.L.

Înainte de a se proceda cu privire la supunerea la vot, a procesului verbal al ședinței anterioare, dl. Consilier - Popa Adrian, face o mențione cu privire la detaliile menționate în cadrul ședinței anterioare, la punctul diverse, trecute în procesul verbal al ultimei ședinte, solicitând în acest sens, ca pe viitor să fie trecute mai multe detalii, detalii dezbătute, la punctul diverse.

Se supune la vot procesul verbal, al ultimei ședințe de C.L., acesta fiind aprobat în unanimitate.

Dl. președinte de ședință, supune la vot, ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

 

Ordinea de zi

1. Proiect HCL nr. 53, privind aprobarea repoziționarii unor cămine de vane, repoziționării unei stații de pompare și poziționării rețelei de distribuție apă, pe tronsoanele H3-CL10 și CR3-CL18, elemente aferente lucrării “Extindere alimentare cu apă Cacova-Ierii, Comuna Iara, județul Cluj”.

2. Proiect HCL nr. 54, privind  aprobarea proiectului Reabilitare moderată a sediului primăriei comunei Iara, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

3. Proiect HCL nr. 55, privind  aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție încheiat la data de 28.07.2010, de catre membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj, pentru stabilirea modului de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.

Se adoptă Hotărârea nr. 52/27.06.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 1, de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 53, privind aprobarea repoziționarii unor cămine de vane, repoziționării unei stații de pompare și poziționării rețelei de distribuție apă, pe tronsoanele H3-CL10 și CR3-CL18, elemente aferente lucrării “Extindere alimentare cu apă Cacova-Ierii, Comuna Iara, județul Cluj”.

Dl. Consilier - Popa Adrian, cere detalii cu privire la modificarea bugetului pe proiect, întrebând dacă respectivele modificări, modifică și devizul financiar pe proiect, aducând astfel costuri suplimentare, bugetului primăriei.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, explică faptul că aceste modificări nu aduc atingere bugetului pe proiect, deoarece în speță este vorba de o modificare de soluție, respectiv a unor  repoziționări, fără a fi necesare lucrări suplimentare.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 53, privind aprobarea repoziționării unor cămine de vane, repoziționării unei stații de pompare și poziționării rețelei de distribuție apă, pe tronsoanele H3-CL10 și CR3-CL18, elemente aferente lucrării “Extindere alimentare cu apă Cacova-Ierii, Comuna Iara, județul Cluj”.

 

În urma votului rezultă:

  • voturi pentru: 10
  • voturi împotrivă: 0
  • abțineri: 0

Se adoptă Hotărârea nr. 54/27.06.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 54, privind aprobarea proiectului Reabilitare moderată a sediului primăriei comunei Iara, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 52, privind aprobarea proiectului Reabilitare moderată a sediului primăriei comunei Iara, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 52, privind  aprobarea proiectului Reabilitare moderată a sediului primăriei comunei Iara, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

În urma votului rezultă:

  • voturi pentru: 10
  • voturi împotrivă: 0
  • abțineri: 0

Se adoptă Hotărârea nr. 53/27.06.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 55, privind  aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție încheiat la data de 28.07.2010, de către membrii Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, pentru stabilirea modului de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.  

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 55, privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție încheiat la data de 28.07.2010, de către membrii Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, pentru stabilirea modului de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.

            Dl. Consilier Popa Mihai Viorel, precizează faptul că actuala firmă de salubrizare (Supercom), moștenește aceeași incapacitate cu privire la gestionarea deșeurilor, ca vechea firmă de salubrizare Eco 5 Ardeal, menționând totodată faptul, că în momentul de față încasarea pe deșeurile menajere și selective se face în lei/kg, și nu în lei/persoană, așa cum era prevăzut inițial în contract.

Dl. Secretar General – Ciprian Bica, intervine în discuție, menționând faptul că noile reglementări legale ale U.E, impun implementarea unor strategii, conform căruia plătești cât arunci, întrucât, implementând strategia plăteşti pentru cât arunci, aceasta are drept scop, creşterea ratei de reutilizare, reciclare şi reducere a cantităţii de deşeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deşeurilor.  

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre nr. 55, privind  aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție încheiat la data de 28.07.2010, de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, pentru stabilirea modului de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.  

În urma votului rezultă:

  • voturi pentru: 10
  • voturi împotrivă: 0
  • abțineri: 0

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, dl. președinte de ședință, declară ședința ordinară de astăzi închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

        Presedinte de ședință                                                      Secretar General

              MUREȘAN ADRIAN IOAN                                         BICA CIPRIAN OVIDIU

                    

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL