Stiri recente:

Proces verbal încheiat din data de 08.07.2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordionare a Consiliului Local Iara,

PROCES-VERBAL

Convocarea consilierilor locali, s-a făcut în scris, la data de 06.07.2022, în baza convocatorului nr. 5459/06.07.2022, prin Dispoziția nr. 221 din 06.07.2022, cu anexa proiectului Ordinii de zi, emisă de către Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, pe grupul Consiliul Local Iara 2020-2024, creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, precum și prin afișare la sediul primăriei comunei Iara, în conformitate cu H.C.L. nr. 73 / 2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Iara.

Încheiat azi, data de 08 iulie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordionare a Consiliului Local Iara, cu convocare de îndată, conform dispoziției primarului comunei Iara, nr. 221 din 06.07.2022.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 și 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ, se face prezența și se constată faptul că, din  cei 13 consilieri în funcție, ai Consiliului Local Iara, sunt prezenți  13  consilieri, după cum urmează:

Prezenți online: dl. Bica Remus Radu, dl. Boca Ioan Ilie, dl. Lung Vasile, dl. Pocol Rareș-Cristian, dl. Popa Adrian.

Prezenți fizic: dl. Andrea Alin, Bâlc Nicolae-Sorin, dl. Bica Vasile, d-na.  Bocșa Loredana Claudia, dl. Luca Axente, dl. Mureșan Adrian Ioan, dl. Popa Mihai Viorel, și dl. Ursulean Lucian Vasile.

Absenți:0.

La ședința Consiliului Local, participa dl. primar – Popa Ioan Dorin.

Participă ca invitați: nu există invitați.

Dl Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, arată că ședința a fost convocată conform DISPOZIȚIEI Primarului nr. 221 din 06.07.2022, și este legal constituită, fiind prezenți 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri locali.

Pentru buna desfășurare a ședinței, dl Secretar General, arată faptul că, în conformitate cu art. 123, alin. 1, din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ, președinte de ședință ales, este dl. consilier Mureșan Adrian Ioan.

Dl. președinte de ședință: Stimați colegi, declar deschisă ședința extraordinară de azi, 08 iulie 2022, și supun la vot procesul verbal, al ultimei ședințe de C.L.

Se supune la vot procesul verbal, al ultimei ședințe de C.L., acesta fiind aprobat în unanimitate.

Dl. președinte de ședință, supune la vot, ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

Ordinea de zi

1. Proiect HCL nr. 56, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,

aferenți obiectivului de investiție ,,Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”.

2. Proiect HCL nr. 57 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție ,,Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”.

Se adoptă Hotărârea nr. 55/08.07.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 1, de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 56, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție ,,Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 56, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție ,,Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 56, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție ,,Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”.

În urma votului rezultă:

voturi pentru: 13

voturi împotrivă: 0

abțineri: 0

Se adoptă Hotărârea nr. 56/08.07.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 57, privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție ,,Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 57 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție ,,Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”.

Dl. Consilier - Popa Adrian, cere detalii cu privire la partea de cofinanțare, întrebând dacă sumele necesare cofinanțării, care urmează a fi modificate prin Hotărârea nr. 56/08.07.2022, sunt prinse în acest moment, în bugetul local, alocat pe anul 2022.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, explică faptul că urmează a fi recuperați bani de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, urmând ca după primirea acestora, să fie făcută o rectificare bugetară, în urma căreia să fie prinse sumele necesare cofinanțării.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 57 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție ,,Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”.

În urma votului rezultă:

  • voturi pentru: 13
  • voturi împotrivă: 0
  • abțineri: 0

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, dl. președinte de ședință, declară ședința extraordinară de astăzi închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

        Presedinte de ședință                                                      Secretar General

              MUREȘAN ADRIAN IOAN                                         BICA CIPRIAN OVIDIU

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL