Stiri recente:

Proces verbal încheiat din data de 27.07.2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordionare a Consiliului Local Iara,

PROCES-VERBAL

Convocarea consilierilor locali, s-a făcut în scris, la data de 27.07.2022, în baza convocatorului nr. 5860/27.07.2022, prin Dispoziția nr. 238 din 27.07.2022, cu anexa proiectului Ordinii de zi, emisă de către Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, pe grupul Consiliul Local Iara 2020-2024, creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, precum și prin afișare la sediul primăriei comunei Iara, în conformitate cu H.C.L. nr. 73 / 2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Iara.

Încheiat azi, data de 29 iulie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordionare a Consiliului Local Iara, cu convocare de îndată, conform dispoziției primarului comunei Iara, nr. 238 din 27.07.2022.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 și 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ, se face prezența și se constată faptul că, din  cei 13 consilieri în funcție, ai Consiliului Local Iara, sunt prezenți  12  consilieri, după cum urmează:

Prezenți online: dl. Ursulean Lucian Vasile.

Prezenți fizic: dl. Andrea Alin, dl. Bâlc Nicolae-Sorin, dl. Boca Ioan Ilie, dl. Bica Remus Radu, d-na.  Bocșa Loredana Claudia, dl. Pocol Rareș-Cristian, dl. Luca Axente, dl. Lung Vasile, dl. Mureșan Adrian Ioan, dl. Popa Mihai Viorel, dl. Popa Adrian.

Absenți: dl. Bica Vasile.

La ședința Consiliului Local, participă dl. primar – Popa Ioan Dorin.

Participă ca invitați: Dl. Ilie Lazăr, și d-na contabil Ghișa Margareta.

Dl Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, arată că ședința a fost convocată conform DISPOZIȚIEI Primarului nr. 238 din 27.07.2022, și este legal constituită, fiind prezenți 12 consilieri, din totalul de 13 consilieri locali.

Pentru buna desfășurare a ședinței, dl. Secretar General, arată faptul că, în conformitate cu art. 123, alin. 1, din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ, președinte de ședință ales, este dl. consilier Mureșan Adrian Ioan.

Dl. președinte de ședință: Stimați colegi, declar deschisă ședința extraordinară de azi, 29 iulie 2022, și doresc pe această cale, să mulțumesc pentru prezență invitatului de azi, dl. Ilie Lazăr.

Se supune la vot procesul verbal, al ultimei ședințe de C.L., acesta fiind aprobat în unanimitate.

Dl. președinte de ședință, supune la vot, ordinea de zi, moment în care intervine în ședință dl. primar – Popa Ioan Dorin, solicitând modificarea ordinii de zi, începând cu ultimele puncte de pe proiectul ordinii de zi, respectiv Proiect HCL nr. 61 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara, și Proiect HCL nr. 62 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Iara, la data de 30.06.2022, precum și a situației financiare la data de 30.06.2022, întrucât d-na contabil Ghișa Margareta, nu va putea asista la ședință până la sfârșitul acesteia.

Dl. președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi, în forma solicitată de dl. primar – Popa Ioan Dorin, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

Ordinea de zi

  1. Proiect HCL nr. 61 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.
  1. Proiect HCL nr. 62 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Iara, la data de 30.06.2022, precum și a situației financiare la data de 30.06.2022.
  2. Proiect HCL nr. 60 privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar din patrimoniul Școlii Gimnaziale Iara.
  3. Proiect HCL nr. 59 privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Societății Eco 5 Ardeal SRL, respectiv dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Asociației De Dezvoltare Intercomunitară 5 Ardeal.
  4. Proiect HCL nr. 58 privind alocarea Bazei Sportive Minerul Iara, și a unei finanțări în cuantum de 10.000 lei, în vederea organizării evenimentului cultural sportiv ,,RECUNOȘTINȚĂ SATULUI MEU – VIAȚA CA O AMINTIRE”, și pentru comemorarea victimelor accidentelor miniere de la Exploatarea Minieră Iara.

Se adoptă Hotărârea nr. 57/29.07.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 1, de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 61 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 61 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara, menționând faptul că această rectificare este necesară, pentru demararea lucrărilor de asfaltare a străzilor din localitatea Iara, străzi care leagă zona blocurilor, fiind astfel necesară suplimentarea capitolului de investiții, pentru demararea lucrărilor de asfaltare.

Dl. consilier Popa Adrian, cere detalii cu privire la ultima sumă atribuită contractului de lucrări, ce are ca obiect asfaltarea străzilor din localitatea Iara, străzi care leagă zona blocurilor, cerând în acest sens detalii cu privire la valoare contractului de lucrări, deoarece au mai fost acordați prin hotărâre de consiliu, bani respectivului obiectiv de investiții.

D-na contabil Ghișa Margareta, luând cuvântul, explică faptul că anul trecut a fost deschisă investiția de la capitolul 84.03.01, fiind astfel încheiat un contract de cord cadru, contract ce are ca obiect demararea lucrărilor de asfaltare a străzilor din localitatea Iara, străzi care leagă zona blocurilor, și care a fost încheiat cu societatea Dacia Asfalt, fiind deschisă în acea perioadă noua investiție care a fost bugetată la 1.200.000 lei, ne fiind demarate până la acest moment, lucrări în baza acordului cadru, datorită sumelor de bani insuficiente, cuprinse în respectivul capitol.

Dl. consilier Boca Ioan Ilie, solicită informații cu privire la zonele în care drumurile au fost deteriorate, datorită demarării lucrărilor de introducere a rețelelor de canalizare, întrebând dacă respectivele străzi vor fi reabilitate de către constructor.

Dl. Primar, menționează faptul că datorită sumei acordate de către finanțator, în devizul de lucrări, nu au putut fi prevăzute sume pentru aducerea infrastructurii rutiere, la starea inițială.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 61, privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.

În urma votului rezultă:

voturi pentru: 12

voturi împotrivă: 0

abțineri: 0

Se adoptă Hotărârea nr. 58/29.07.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 62 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Iara, la data de 30.06.2022, precum și a situației financiare la data de 30.06.2022.

Dl. Președinde de ședință dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, solicită ca proiectul de hotărâre nr. 62 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Iara, la data de 30.06.2022, precum și a situației financiare la data de 30.06.2022, șă fie prezentat de către d-na contabil Ghișa Margareta.

D-na contabil Ghișa Margareta, prezintă situația financiară pe trimestrul II, la data de 30.06.2022

Dl. consilier Popa Adrian, solicită detalii legate de iluminatul public, în sensul că dacă investiția a fost în jurul în jurul valorii de 492.000 lei, iar din acea valoare au fost cheltuiți 397.000, ce se întâmplă cu banii rămași.

D-na contabil, menționează faptul că încă nu au fost finalizate toate plățiile, iar dl. Secretar General, a intervenit, menționând faptul că sumele de bani ce nu sunt folosite integral în cadrul contractelor de finanțare, se întorc la finanțator, întrucât de fiecare dată, după depunerea unui proiect, și obținerea finanțării pe obiectul de investiții propus spre finanțare, după semnarea contractului de finanțare, investiția se scoate la licitație, iar în urma licitației, contractul poate fi atribuit la un preț mai mic, față de suma finanțată.  

Tot la acest punct, dl. consilier Popa Adrian, mai solicită informații, legat de aprobarea celor 25.000 lei, care au fost alocați spitalului Iara, în vederea demarărilor lucrărilor de reabilitare a spitalului, întrebând dacă acestea au fost întreprinse până în acest moment.

Dl. Primar, menționează faptul că aceste lucrări au fost finalizate, fiind prezentă și comisia pentru acreditare a spitalului, în decursul zilei de 28.07.2022.

Dl. consilier Boca Ioan Ilie, solicită informații legate de plata salariilor angajațiilor de la pompe, în sensul mutării unor sume de bani de la alte capitole în vederea achitării salariilor anagajațiilor de la pompe.

D-na contabil, menționează faptul că acele salarii pot fi achitate doar din bugetul de venituri, ne fiind posibilă o rectificare în acest sens.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 62 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Iara, la data de 30.06.2022, precum și a situației financiare la data de 30.06.2022.

În urma votului rezultă:

  • voturi pentru: 12
  • voturi împotrivă: 0
  • abțineri: 0

Se adoptă Hotărârea nr. 59/29.07.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 60 privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar din patrimoniul Școlii Gimnaziale Iara.

Dl. Președinde de ședință dă cuvântul d-lui primar, acesta din urmă, prezentând proiectul de HCL nr. 60 privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar din patrimoniul Școlii Gimnaziale Iara.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre nr. 60 privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar din patrimoniul Școlii Gimnaziale Iara.

În urma votului rezultă:

-           voturi pentru: 12

-           voturi împotrivă: 0

-           abțineri: 0

Se adoptă Hotărârea nr. 60/29.07.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 59 privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Societății Eco 5 Ardeal SRL, respectiv dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Asociației De Dezvoltare Intercomunitară 5 Ardeal.

Dl. Președinde de ședință dă cuvântul d-lui primar, acesta din urmă, prezentând proiectul de HCL nr. 59 privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Societății Eco 5 Ardeal SRL, respectiv dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Asociației De Dezvoltare Intercomunitară 5 Ardeal.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 59 privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Societății Eco 5 Ardeal SRL, respectiv dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Asociației De Dezvoltare Intercomunitară 5 Ardeal.   

În urma votului rezultă:

-           voturi pentru: 12

-           voturi împotrivă: 0

-           abțineri: 0

Se adoptă Hotărârea nr. 61/29.07.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 58 privind alocarea Bazei Sportive Minerul Iara, și a unei finanțări în cuantum de 10.000 lei, în vederea organizării evenimentului cultural sportiv ,,RECUNOȘTINȚĂ SATULUI MEU – VIAȚA CA O AMINTIRE”, și pentru comemorarea victimelor accidentelor miniere de la Exploatarea Minieră Iara.

Dl. președinde de ședință dă cuvântul d-lui consilier Bâlc Nicolae-Sorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, dl. consilier Popa Adrian solicitând dreptul la cuvânt în vederea prezentării proiectului de hotărâre.

Dl. președinte, acordă dreptul la cuvânt d-lui consilier Popa Adrian, în vederea prezentării proiectului de HCL nr. 58.

Dl. consilier Popa Adrian, prezintă Proiectul de HCL nr. 58 privind alocarea Bazei Sportive Minerul Iara, și a unei finanțări în cuantum de 10.000 lei, în vederea organizării evenimentului cultural sportiv ,,RECUNOȘTINȚĂ SATULUI MEU – VIAȚA CA O AMINTIRE”, și pentru comemorarea victimelor accidentelor miniere de la Exploatarea Minieră Iara, după finalizarea prezentării proiectului de hotărâre, solicitând acordarea cuvântului d-lui Ilie Lazăr, în calitate de invitat și organizator al evenimentului.

Dl. președinte, acordă dreptul la cuvânt d-lui Ilie Lazăr, acesta din urmă prezentând beneficiul organizării unui astfel de eveniment, pe raza comunei Iara.

Dl. primar, solicită modificarea art. 2 din proiectul de hotărâre, pentru a nu exista probleme legate de decontarea celor 10.000 lei, sumă reprezentând asigurarea mesei invitaților, care după consultarea consiliului local, s-a luat decizia de a fi modificat, având următorul cuprins: ,,Se aprobă din Bugetul local, alocarea sumei de 10.000 lei, reprezentând cheltuieli cu asigurarea mesei invitaților prezenți, în cadrul evenimentului cultural sportiv “RECUNOȘTIINȚĂ SATULUI MEU - VIAȚA CA O AMINTIRE”, în vederea organizării și desfășurării evenimentului”.

Dl. consilier Popa Mihai, solicită ca pe viitor, să fie acordate finanțări și altor evenimente sportive, evenimente desfășurate pe raza comunei Iara.

Dl. președinte, menționează faptul că datorită faptului că doar o parte din consilieri au fost trecuți pe proiectul de hotărâre ca inițiatori, precum și a faptului că legat de organizarea acestui evnimnt, s-a discutat doar în cadrul unui grup de consilieri fără a fi informați toți consilierii cu privire la organizarea evenimentului, au apărut anumite controverse la nivel de consiliu, motiv pentru care a suspendat ședința pentru o durată de 5 minute, în vederea consultării grupului de consilieri care nu au fost informați cu privire la organizarea respectivului eveniment.

După expirarea celor 5 minute în care a fost suspendată ședința consiliului local, consilierii s-au reunit în cadrul ședinței, iar ședința a fost reluată, dl. președinte, supunând la vot proiectul de hotărâre, nr. 58 privind alocarea Bazei Sportive Minerul Iara, și a unei finanțări în cuantum de 10.000 lei, în vederea organizării evenimentului cultural sportiv ,,RECUNOȘTINȚĂ SATULUI MEU – VIAȚA CA O AMINTIRE”, și pentru comemorarea victimelor accidentelor miniere de la Exploatarea Minieră Iara.

În urma votului rezultă:

-           voturi pentru: 12

-           voturi împotrivă: 0

-           abțineri: 0

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, dl. președinte de ședință, declară ședința extraordinară de astăzi închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

        Presedinte de ședință                                                      Secretar General

              MUREȘAN ADRIAN IOAN                                         BICA CIPRIAN OVIDIU

                    

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL