Stiri recente:

PROCES-VERBAL încheiat în data de 18 august 2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local Iara

PROCES-VERBAL

Convocarea consilierilor locali, s-a făcut în scris, la data de 11.08.2022, în baza convocatorului nr. 6269/11.08.2022, prin Dispoziția nr. 245 din 11.08.2022, cu anexa proiectului Ordinii de zi, emisă de către Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, pe grupul Consiliul Local Iara 2020-2024, creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, precum și prin afișare la sediul primăriei comunei Iara, în conformitate cu H.C.L. nr. 73 / 2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Iara.

Încheiat azi, data de 18 august 2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local Iara, cu convocare de îndată, conform dispoziției primarului comunei Iara, nr. 245 din 11.08.2022.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 și 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ, se face prezența și se constată faptul că, din  cei 13 consilieri în funcție, ai Consiliului Local Iara, sunt prezenți  13  consilieri, după cum urmează:

Prezenți online: dl. Popa Adrian.

Prezenți fizic: dl. Andrea Alin, dl. Bâlc Nicolae-Sorin, dl. Bica Remus Radu, dl. Bica Vasile, dl. Boca Ioan Ilie, d-na.  Bocșa Loredana Claudia, dl. Lung Vasile, dl. Luca Axente, dl. Mureșan Adrian Ioan, dl. Pocol Rareș-Cristian, dl. Popa Mihai Viorel, dl. Ursulean Vasile.

Absenți: 0.

Dl Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, arată că ședința a fost convocată conform DISPOZIȚIEI Primarului nr. 245 din 11.08.2022, și este legal constituită, fiind prezenți 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri locali.

Pentru buna desfășurare a ședinței, dl. Secretar General, arată faptul că, în conformitate cu art. 123, alin. 1, din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ, președinte de ședință ales, este dl. consilier Mureșan Adrian Ioan, urmând ca în cadrul ședinței din data de 18.08.2022, să fie ales noul președinte de ședință.

Se supune la vot de către actualul președinte de ședință dl. Mureșan Adrian Ioan, procesul verbal al ultimei ședințe de C.L., acesta fiind aprobat în unanimitate.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, propune suplimentarea ordinii de zi, cu Proiectul de Hotărâre nr. 66, din data de 12.08.2022 privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice, aferentă lunii iunie 2022.

Actualul președinte de ședință dl. Mureșan Adrian Ioan, supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

Ordinea de zi

  1. Proiect HCL nr. 64 privind alegerea președintelui de ședință.
  1. Proiect HCL nr. 65 privind avizarea pentru crearea unui acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara, extras CF nr. 54197/Iara, pe domeniul public al comunei Iara.
  2. Proiect HCL nr. 66 privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii iunie 2022.

 

Se adoptă Hotărârea nr. 62/18.08.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 1, de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 64 privind alegerea președintelui de ședință.

Dl. Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, menționează faptul că datorită faptului că au trecut trei luni, de când a fost ales ca președinte de ședință dl. Mureșan Adrian Ioan, iar în conformitate cu art. 123 alin. (1), din Codul Administrativ, trebuie ales un nou președinte, întrucât după declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 64 privind alegerea președintelui de ședință.

Actualul președinte de ședință dl. Mureșan Adrian Ioan, solicită propuneri cu privire la alegerea noului președinte de ședință, unde după ce au fost făcute propunerile, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 64 privind alegerea președintelui de ședință, ocazie cu care a fost ales în unanimitate ca președinte de ședință, pentru următoarele trei luni dl. Andrea Alin.

În urma votului rezultă:

voturi pentru: 13

voturi împotrivă: 0

abțineri: 0

Se adoptă Hotărârea nr. 63/18.08.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 65 privind avizarea pentru crearea unui acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara, extras CF nr. 54197/Iara, pe domeniul public al comunei Iara.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, prezintă proiectul de HCL nr. 65 privind avizarea pentru crearea unui acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara, extras CF nr. 54197/Iara, pe domeniul public al comunei Iara.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 65 privind avizarea pentru crearea unui acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara, extras CF nr. 54197/Iara, pe domeniul public al comunei Iara.

În urma votului rezultă:

  • voturi pentru: 13
  • voturi împotrivă: 0
  • abțineri: 0

Se adoptă Hotărârea nr. 64/18.08.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 66 privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii iunie 2022.  

Dl. Președinde de ședință dă cuvântul d-lui primar, acesta din urmă, prezentând proiectul de HCL nr. 66 privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii iunie 2022.  

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre nr. 66 privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii iunie 2022.

În urma votului rezultă:

-           voturi pentru: 13

-           voturi împotrivă: 0

-           abțineri: 0

            La punctul diverse, dl primar Popa Ioan Dorin, prezintă adresa nr. 6433/18.08.2022, venită din partea clubului de fotbal A.F.C. Viitorul Transilvania, prin care solicită aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit, a suprafeței terenului de fotbal, pentru desfășurarea activităților sportive de fotbal.

            După lungi discuții purtate în cadrul consiliului local, a fost luată decizia ca terenul de fotbal, să fie folosit de tinerii din zonă, fiind astfel creată în acest sens, o asociație sportivă de fotbal.

Dl. consilier Popa Adrian, menționează fapul că pentru tineri, trebuie creată o astfel de asociație, având drept scop, promovarea sportului local.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, menționează faptul că au avut loc discuții în acest sens cu tinerii din comună în vederea creării unei astfel de asociații, urmând ca sâmbătă 19 august, să aibă o nouă întâlnire cu tinerii, unde va purta o nouă discuție cu privire la acest aspect, menționând totodată faptul că termenul de înscriere al asociațiilor sportive a fost depășit, fiind astfel necesară pregătirea tinerilor pentru anul 2023.

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, dl. președinte de ședință, declară ședința ordinară de astăzi închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

        Presedinte de ședință                                                      Secretar General

                      ANDREA ALIN                                                    BICA CIPRIAN OVIDIU

                    

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL