Stiri recente:

PROCES-VERBAL încheiat în data de 22 septembrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local Iara

PROCES-VERBAL

Convocarea consilierilor locali, s-a făcut în scris, la data de 15.09.2022, în baza convocatorului nr. 7986/15.09.2022, prin Dispoziția nr. 261 din 15.09.2022, cu anexa proiectului Ordinii de zi, emisă de către Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, pe grupul Consiliul Local Iara 2020-2024, creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, precum și prin afișare la sediul primăriei comunei Iara, în conformitate cu H.C.L. nr. 73 / 2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Iara.

Încheiat azi, data de 22 septembrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local Iara, cu convocare de îndată, conform dispoziției primarului comunei Iara, nr. 261 din 15.09.2022.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 și 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ, se face prezența și se constată faptul că, din  cei 13 consilieri în funcție, ai Consiliului Local Iara, sunt prezenți  13  consilieri, după cum urmează:

Prezenți online: dl. Lung Vasile.

Prezenți fizic: dl. Andrea Alin, dl. Bâlc Nicolae-Sorin, dl. Bica Remus Radu, dl. Bica Vasile, dl. Boca Ioan Ilie, d-na.  Bocșa Loredana Claudia, dl. Luca Axente, dl. Mureșan Adrian Ioan, dl. Pocol Rareș-Cristian, Popa Adrian, dl. Popa Mihai Viorel, dl. Ursulean Vasile.

Absenți: 0.

La ședința Consiliului Local, participa dl. primar – Popa Ioan Dorin.

Participă ca invitați: reprezentantul societății AGHOG SRL, dl. Szabo Norbert Istvan.

Dl Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, arată că ședința a fost convocată conform DISPOZIȚIEI Primarului nr. 261 din 15.09.2022, și este legal constituită, fiind prezenți 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri locali.

Pentru buna desfășurare a ședinței, dl. Secretar General, arată faptul că, în conformitate cu art. 123, alin. 1, din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ, președinte de ședință ales, este dl. consilier Andrea Alin.

Se supune la vot, procesul verbal al ultimei ședințe de C.L., acesta fiind aprobat în unanimitate.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, propune suplimentarea ordinii de zi, cu Proiectul de Hotărâre nr. 70, din data de 19.09.2022, privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Iara, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Iara, pentru anul școlar 2022-2023, Proiectul de Hotărâre nr. 71, din data de 20.09.2022, privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, prin modificările tehnice aduse, conform Dispoziției de Șantier nr. 3/04.05.2022, precum și modificările financiare, conform noului deviz modificat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”, Proiectul de Hotărâre nr. 63, din data de 10.08.2022, privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a trupurilor de pășune din comuna IARA, aflate în domeniul public și privat al comunei Iara, județul Cluj, Proiectul de Hotărâre nr. 72, din data de 20.09.2022, privind reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei IARA, județul Cluj, Proiectul de Hotărâre nr. 73, din data de 20.09.2022, privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Iara, a lucrărilor de ”REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN LOCALITATEA IARA, COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ – LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ”, Proiectul de Hotărâre nr. 74, din data de 20.09.2022, privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Iara, a lucrărilor de ”REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019, DIN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”.

Președintele de ședință dl. Andrea Alin, supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate, și având următoarea ordine de zi:

 

Ordinea de zi

 1. Proiect HCL nr. 67 privind aprobare P.U.Z. și R.L.U., introducere teren în intravilan, pentru CONSTRUIRE FERMĂ REPRODUCȚIE PORCINE și F.N.C.
 1. Proiect HCL nr. 68 pentru validarea dispoziției primarului, nr. 260, din 13.09.2022, privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie anul 2022.
 2. Proiect HCL nr. 69 privind aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice

care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în Comuna Iara, și care beneficiază de reducerea cu 50%, a preţului final al energiei electrice.

 1. Proiect HCL nr. 70 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Iara, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Iara, pentru anul școlar 2022-2023.
 2. Proiect HCL nr. 71 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, prin modificările tehnice aduse, conform Dispoziției de Șantier nr. 3/04.05.2022, precum și modificările financiare, conform noului deviz modificat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”.
 3. Proiect HCL nr. 63 , privind aprobarea închirierii, prin licițatie publică, a trupurilor de pășune din comuna IARA, aflate în domeniul public și privat al comunei Iara, județul Cluj.
 4. Proiect HCL nr. 72 privind reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei IARA, județul Cluj.
 5. Proiect HCL nr. 73 privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Iara, a lucrărilor de ”REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN LOCALITATEA IARA, COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ – LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ”.
 6. Proiect HCL nr. 74 privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Iara, a lucrărilor de ”REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019, DIN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”.

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 67

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 1, de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 67 privind aprobare P.U.Z. și R.L.U., introducere teren în intravilan, pentru CONSTRUIRE FERMĂ REPRODUCȚIE PORCINE și F.N.C.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, pentru a prezenta proiectul de HCL nr. 67 privind aprobare P.U.Z. și R.L.U., introducere teren în intravilan, pentru CONSTRUIRE FERMĂ REPRODUCȚIE PORCINE și F.N.C.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 67, privind aprobare P.U.Z. și R.L.U., introducere teren în intravilan, pentru CONSTRUIRE FERMĂ REPRODUCȚIE PORCINE și F.N.C, urmând a da cuvântul reprezentantului societății AGHOG SRL, dl. Szabo Norbert Istvan, în vedrerea prezentării proiectului de investiții, investiție ce are în vedere dezvoltarea comunei Iara.

Dl. Szabo Norbert Istvan, prezintă investițiile pe linia de FNG, acesta fiind principalul pilon, pentru susținera și dezvoltarea business-ului, expunând faptul că pe linia de producție porcine, vor exista un maxim de 300 de capete.

Dl. consilier Boca Ioan Ilie, se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta menționează faptul că lumea din zonă este slab informată cu privire la realizara unei astfel de investiții, investiție cu un important avantaj economic, atât pentru consiliul local Iara, cât și pentru locurile de muncă ce vor fi create, locuri ocupate prin angajare, de către locuitorii comunei Iara.

Dl. consilier Mureșan Adrian Ioan, se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta solicită reprezentantului societății AGHOG SRL, dl. Szabo Norbert Istvan, informații cu privire la avizele obținute de către societatea AGHOG SRL, , dl. Szabo Norbert Istvan,  menționând faptul că societatea, la momentul de față, are toate avizele la zi, deoarece în lipsa acestora, nu putea demara, respectivul proiect de investiții. În continuare, dl. consilier Mureșan Adrian Ioan, solicită informații cu privire la numărul de angajați de care ar fi nevoie în cadrul respectivului obiectiv de investiții. La această întrebare, reprezentantul societății AGHOG SRL, dl. Szabo Norbert Istvan, a menționat faptul că, pentru derularea activității în cadrul acestui proiect, va fi nevoie pentru început, de un număr cuprins între 7 și 10 persoane, pentru a fi angajate, în vederea desfășurării în bune condiții, a activității din cadrul fermei de reproducție porcine și F.N.C. F.N.C., însemnând fabricarea de nutrețuri combinate, iar în cadrul acestui obiectiv, însemnând inclusiv depozitarea de mari cantități de cereale, cereale care pot fi puse la vânzare spre comercializare, fermierilor din zonă.

Dl. consilier Popa Adrian, se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta menționeză faptul că a încercat să facă public respectivul punct de pe ordinea de zi. În continuare, acesta menționează faptul că având în vedere experiența cu vechea fermă de porci, care prin mirosurile emanate, a afectat proprietăția din imediata vecinătate, nu consideră oportună dezvoltarea unui astfel de business, în respectiva locație. Dl. Szabo Norbert Istvan, menționează faptul că vechea fermă la care face referire dl. consilier Popa Adrian, era o fermă de creștere, respectiv de îngrășare a porcilor, pe când în situația de față este vorba de o fermă de reproducție porcine, fermă în care vor fi un număr de maximum 300 de scroafe, care după fătare, vor fi separate de purcei, aceștia din urmă, fiind transferți la alte ferme pentru creștere.

În continuare dl. consilier Popa Adrian, menționează faptul că întrucât la ieșirea din localitatea Iara, pe sensul spre Cluj, acea zonă va fi introdusă în intravilan, prilej cu care respectiva fermă va constitui un dezavantaj, împotriva dezvoltării. Dl. primar Popa Ioan Dorin, menționează faptul, în acea zonă, prin noul P.U.G. elaborat de către Consiliul Județean Cluj, terenurile care au fost introduse în intravilan, pot fi folosite doar pentru construirea unor hale de producție, respectiv de depozitare, fiind interzisă prin P.U.G., construirea de construcții civile.

Dl. consilier Popa Adrian, menționează faptul că locuințele din apropiere vor fi din nou afectate de către mirosurile emanate de respectiva fermă, moment în care intervine în discuție dl. Szabo Norbert Istvan, menționând faptul că aceasta nu este o fermă de creștere cu mii de porci, este o fermă de reproducție, și totodată aceasta respectă toate normativele europene în vigoare, în materia filtrării aerului de la fermă, motiv pentru care, aceasta nu va crea nici un disconfort olfactiv.

Dl. consilier Bâlc Nicolae-Sorin se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta solicită informații cu privire la posibilitatea renunțării în cadrul proiectului de ,,CONSTRUIRE FERMĂ REPRODUCȚIE PORCINE și F.N.C.”, dacă se poate renunța la partea de producție porcine și să se continuie doar pe partea de F.N.C.

Dl. Szabo Norbert Istvan, menționează faptul că pentru obținerea finanțării prin AFIR, nu se poate renunța la nici o parte din cadrul proiectului depus spre finanțare, în sens contrar, acesta devenind neeligibil, drept pentru care va fi exclus de la finanțare. În cadrul acestei discuții dl. consilier Popa Mihai Viorel, atrage atenția consiliului local, cu privire la faptul că în ultimii ani, nu au existat proiecte de dezvoltare a unor business-uri pe raza comunei Iara, business-uri ce pot crea mai multe avantaje, în primul rând prin crearea locurilor de muncă, iar mai apoi prin sumele de bani care prin impozitare se adună la bugetul local, bani ce sunt mai apoi utilizați în scopul dezvoltării comunei Iara.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 67 privind aprobare P.U.Z. și R.L.U., introducere teren în intravilan, pentru CONSTRUIRE FERMĂ REPRODUCȚIE PORCINE și F.N.C..

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 9
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 4

* la solicitarea reprezentantului partidului Pro România, dl. Popa Adrian, vor fi menționate persoanele care s-au abținul de la promovarea proiectului de hotărâre, nr. 67, aceștia fiind: dl. Bâlc Nicolae-Sorin, dl. Bica Remus Radu, dl. Luca Axente, respectiv dl. Popa Adrian.

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 68

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 68 pentru validarea dispoziției primarului, nr. 260, din 13.09.2022, privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie anul 2022.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, prezintă proiectul de HCL nr. 68 pentru validarea dispoziției primarului, nr. 260, din 13.09.2022, privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie anul 2022.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 68 pentru validarea dispoziției primarului, nr. 260, din 13.09.2022, privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie anul 2022.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 69

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 69 privind aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în Comuna Iara, și care beneficiază de reducerea cu 50%, a preţului final al energiei electrice.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui Secretar General în vederea prezentării proiectului de hotărâre, iar dl. Secretar General, Ciprian Bica, prezintă proiectul de HCL nr. 69 privind aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în Comuna Iara, și care beneficiază de reducerea cu 50%, a preţului final al energiei electrice.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 69 privind aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în Comuna Iara, și care beneficiază de reducerea cu 50%, a preţului final al energiei electrice.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 70

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 70 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Iara, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Iara, pentru anul școlar 2022-2023.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, prezintă proiectul de HCL nr. 70 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Iara, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Iara, pentru anul școlar 2022-2023.

Se fac propuneri cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local Iara, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Iara, pentru anul școlar 2022-2023, iar în urma propunerilor, este ales ca reprezentant dl. consilier Bica Remus Radu.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. nr. 70 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Iara, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Iara, pentru anul școlar 2022-2023.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 71

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 71 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, prin modificările tehnice aduse, conform Dispoziției de Șantier nr. 3/04.05.2022, precum și modificările financiare, conform noului deviz modificat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, prezintă proiectul de HCL nr. 71 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, prin modificările tehnice aduse, conform Dispoziției de Șantier nr. 3/04.05.2022, precum și modificările financiare, conform noului deviz modificat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”, menționând motificările ce au fost aduse în cadrul proiectului de reabilitare și dotare a căminului cultural Iara, modificări ce reies din noul deviz emis în baza Dispoziției de Șantier nr. 3/04.05.2022.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 71 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, prin modificările tehnice aduse, conform Dispoziției de Șantier nr. 3/04.05.2022, precum și modificările financiare,bconform noului deviz modificat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 63

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 63 privind aprobarea închirierii, prin licițatie publică, a trupurilor de pășune din comuna IARA, aflate în domeniul public și privat al comunei Iara, județul Cluj.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, prezintă proiectul de HCL nr. 63 privind aprobarea închirierii, prin licițatie publică, a trupurilor de pășune din comuna IARA, aflate în domeniul public și privat al comunei Iara, județul Cluj, arătânt harta pusă la dispozițe de către compartimentul registru agricol, cu trupurile de pășune, ce vor fi scoase la licicitație și totodată supune dezbaterii documentația de atribuire privind aprobarea închirierii, prin licițatie publică, a trupurilor de pășune din comuna IARA, aflate în domeniul public și privat al comunei Iara, județul Cluj.

Dl. Secretar General solicită propuneri din partea consiliului local, privind alegerea membrilor din comisia de licitație și din comisia de soluționare a contestațiilor, fiind făcute propunerile în acest sens.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 63 privind aprobarea închirierii, prin licițatie publică, a trupurilor de pășune din comuna IARA, aflate în domeniul public și privat al comunei Iara, județul Cluj.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 72

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 72 privind reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei IARA, județul Cluj.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, prezintă proiectul de HCL nr. 72 privind reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei IARA, județul Cluj, enumerând în acest sens, bunurile care vor fi incluse în domeniul privat al comunei Iara.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 72 privind reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei IARA, județul Cluj.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 73

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 73 privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Iara, a lucrărilor de ”REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN LOCALITATEA IARA, COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ – LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ”.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, prezintă proiectul de HCL nr. 73 privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Iara, a lucrărilor de ”REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN LOCALITATEA IARA, COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ – LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ”.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 73 privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Iara, a lucrărilor de ”REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN LOCALITATEA IARA, COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ – LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ”.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 74

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 74 privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Iara, a lucrărilor de ”REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019, DIN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, prezintă proiectul de HCL nr. 74 privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Iara, a lucrărilor de ”REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019, DIN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 74 privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Iara, a lucrărilor de ”REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 30-31.05.2019, DIN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

            La punctul diverse, dl primar Popa Ioan Dorin, prezintă noul obiectiv de investiții ce se dorește a fi realizat prin POIM, cu privire la realizarea producției proprii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul U.A.T. Iara, prin cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

            Tot la punctul diverse, se înscriu la uvânt următorii consilieri:

 • dl. Popa Adrian;
 • dl. Bica Remus Radu;
 • d-na.  Bocșa Loredana Claudia;

Dl. consilier Popa Adrian, menționeză că are două întrebări, și anume:

 1. Care este situația câinilor comunitari, și
 2. Care este situația drumurilor din zona râtului.

La prima întrebare, dl Primar, menționează faptul că până în momentul de față, au fost

ridicați10 câini comunitari, de către societatea cu care primăria are încheiat un contract în acest sens, însă din păcate au apărut în localitatea Iara, noi câini fără stăpâni, urmând ca în continuare să fie luate măsuri în acest sens.

La cea de-a doua întrebare, dl. Primar, menționează faptul că lucrările de asfaltare în respectiva zonă, vor avea loc de îndată ce va fi emis și aprobat, devizul general de lucrări.

Dl. consilier Bica Remus Radu, menționeză că are și dânsul două întrebări, și anume:

 1. Care este situația lemnelor pentru școală, și
 2. Care este situația lucrărilor la rețeaua de apă din loc. Cacova Ierii, în vederea realizării racordurilor la rețeaua de apă.

La prima întrebare, dl Primar, menționează faptul că lemnele de foc, sunt pregătite și trase la rampă, însă nu au putut fi aduse, datorită faptului că până la acest moment nu s-a obținut acordul primăriei Petrești, cu privire la transportarea masei lemnoase pe drumul comunal din loc. Petrești, datorită gabaritului depășit.

La cea de-a doua întrebare, dl. Primar, menționează faptul că pentru fi făcută recepția la finalizarea lucrărilor, mai trebuie adusă o modificare la autorizația de construcție, pentru lucrările suplimentare, urmând ca mai apoi să fie făcute plățile către I.S.C., iar în final, lucrarea să fie predată companiei de apă.

D-na. consilierBocșa Loredana Claudia, solicită consiliului local, o formulă prin care să poată fi acordat un sprijin financiar, tinerei familii care s-a mutat recent în loc. Mașca, sprijin financiar acordat mai cu seamă, celor trei copii ai tinerei familii, familie care de cele mai multe ori se află în imposibilitatea asigurării hranei necesare, celor trei minori.

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, dl. președinte de ședință, declară ședința ordinară de astăzi închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

        Presedinte de ședință                                                      Secretar General

                      ANDREA ALIN                                                    BICA CIPRIAN OVIDIU

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL