Stiri recente:

PROCES-VERBAL încheiat în data de 13 octombrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara

PROCES-VERBAL

Convocarea consilierilor locali, s-a făcut în scris, la data de 12.10.2022, în baza convocatorului nr. 8631/12.10.2022, prin Dispoziția nr. 286 din 12.10.2022, cu anexa proiectului Ordinii de zi, emisă de către Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, pe grupul Consiliul Local Iara 2020-2024, creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, precum și prin afișare la sediul primăriei comunei Iara, în conformitate cu H.C.L. nr. 73 / 2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Iara.

Încheiat azi, data de 13 octombrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara, cu convocare de îndată, conform dispoziției primarului comunei Iara, nr. 286 din 12.10.2022.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 și 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ, se face prezența și se constată faptul că, din  cei 13 consilieri în funcție, ai Consiliului Local Iara, sunt prezenți  13  consilieri, după cum urmează:

Prezenți online: dl. Boca Ioan Ilie, dl. Lung Vasile și dl. Pocol Rareș-Cristian.

Prezenți fizic: dl. Andrea Alin, dl. Bâlc Nicolae-Sorin, dl. Bica Remus Radu, dl. Bica Vasile, d-na.  Bocșa Loredana Claudia, dl. Luca Axente, dl. Mureșan Adrian Ioan, dl. Popa Adrian, dl. Popa Mihai Viorel, dl. Ursulean Vasile.

Absenți: 0.

La ședința Consiliului Local, participa dl. primar – Popa Ioan Dorin.

Dl Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, arată că ședința a fost convocată conform DISPOZIȚIEI Primarului nr. 286 din 12.10.2022, și este legal constituită, fiind prezenți 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri locali.

Pentru buna desfășurare a ședinței, dl. Secretar General, arată faptul că, în conformitate cu art. 123, alin. 1, din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ, președinte de ședință ales, este dl. consilier Andrea Alin.

Se supune la vot, procesul verbal al ultimei ședințe de C.L., acesta fiind aprobat în unanimitate.

Se adoptă Hotărârea nr. 74 din data de 13.10.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 1, de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 75 din data de 12.10.2022, privind aprobarea proiectului Sistem de siguranță și supraveghere video în Comuna Iara, județul Cluj, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, pentru a prezenta proiectul de HCL nr. 75 din data de 12.10.2022, privind aprobarea proiectului Sistem de siguranță și supraveghere video în Comuna Iara, județul Cluj, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.  

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 75 din data de 12.10.2022, privind aprobarea proiectului Sistem de siguranță și supraveghere video în Comuna Iara, județul Cluj, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Dl. Secretar General, menționează Consiliului Local Iara, faptul că, față de proiectul de hotărâre inițial, proiectul a suferit câteva modificări cu privire la suplimentarea numărului de camere, fapt ce a dus la modificarea valorii cheltuielilor legate de proiect, acum având următoarele cheltuieli legate de proiect:

-           valoarea eligibilă de 167.590,96 euro fără TVA, echivalent al sumei de 825.000,02 Lei fără TVA (curs euro 4.9227 aferent lunii mai 2021);

-           valoarea neeligibilă 1.421,99 euro fără TVA, echivalent al sumei de 7.000,00 Lei fără TVA (curs euro 4.9227 aferent lunii mai 2021);

-           valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile de 31.842,28 euro, echivalent al sumei de 156.749,99 lei (curs euro 4.9227 aferent lunii mai 2021);

-           valoare  TVA aferentă cheltuielilor neeligibile de 270,18 euro, echivalent al sumei de 1.330,00 lei (curs euro 4.9227 aferent lunii mai 2021),

față de:

-           valoarea eligibilă de 159.465,35 euro fără TVA, echivalent al sumei de 785.000,00 Lei fără TVA (curs euro 4.9227 aferent lunii mai 2021);

-           valoarea neeligibilă 1.421,99 euro fără TVA, echivalent al sumei de 7.000,00 Lei fără TVA (curs euro 4.9227 aferent lunii mai 2021);

-           valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile de 30.298,42 euro, echivalent al sumei de 149.150,00 lei (curs euro 4.9227 aferent lunii mai 2021);

-           valoare  TVA aferentă cheltuielilor neeligibile de 270,18 euro, echivalent al sumei de 1.330,00 lei (curs euro 4.9227 aferent lunii mai 2021),

așa, cum erau cuprinse în cuprinsul proiectului de hotărâre nr. 75 din data de 12.10.2022, privind aprobarea proiectului Sistem de siguranță și supraveghere video în Comuna Iara, județul Cluj, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.  

Dl. consilier Popa Adrian, se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta întreabă dacă la amplasarea camerelor de supraveghere nu ar fi indicat, să se monteze camerele astfel încât, acestea să aibă o acțiune de bătaie ce să permită acțiunea video, a camerei din imediata apropiere, astfel încât acestea să nu poată fi distruse ori furate.

Dl. Secretar General, intervine în discuție, menționând faptul că majoritatea camerelor ce vor fi amplasate, vor avea un unghi de monitorizare de 360o, iar imaginile sunt transmise în timp real, sistemului CCTV, din cadrul primăriei, unde de altfel are loc și stocarea tuturor informațiilor, fapt ce poate permite ușor, identificarea persoanelor care au procedat la avarierea respectivelor sisteme de supraveghere. 

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 75 din data de 12.10.2022, privind aprobarea proiectului Sistem de siguranță și supraveghere video în Comuna Iara, județul Cluj, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.  

În urma votului rezultă:

  • voturi pentru: 13
  • voturi împotrivă: 0
  • abțineri: 0

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, dl. președinte de ședință, declară ședința extraordinară de astăzi închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

        Președinte de ședință                                                      Secretar General

                      ANDREA ALIN                                                    BICA CIPRIAN OVIDIU

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL