Stiri recente:

PROCES-VERBAL încheiat în data de 27 octombrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local Iara

PROCES-VERBAL

Convocarea consilierilor locali, s-a făcut în scris, la data de 20.10.2022, în baza convocatorului nr. 8861/20.10.2022, prin Dispoziția nr. 292 din 20.10.2022, cu anexa proiectului Ordinii de zi, emisă de către Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, pe grupul Consiliul Local Iara 2020-2024, creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, precum și prin afișare la sediul primăriei comunei Iara, în conformitate cu H.C.L. nr. 73 / 2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Iara.

Încheiat azi, data de 27 octombrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local Iara, cu convocare de îndată, conform dispoziției primarului comunei Iara, nr. 292 din 20.10.2022.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 și 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ, se face prezența și se constată faptul că, din  cei 13 consilieri în funcție, ai Consiliului Local Iara, sunt prezenți  13  consilieri, după cum urmează:

Prezenți online: 0.

Prezenți fizic: dl. Andrea Alin, dl. Bâlc Nicolae-Sorin, dl. Bica Remus Radu, dl. Bica Vasile, dl. Boca Ioan Ilie, d-na.  Bocșa Loredana Claudia, dl. Luca Axente, dl. Lung Vasile, dl. Mureșan Adrian Ioan, dl. Pocol Rareș-Cristian, Popa Adrian, dl. Popa Mihai Viorel, dl. Ursulean Vasile.

Absenți: 0.

La ședința Consiliului Local, participa dl. primar – Popa Ioan Dorin.

Participă ca invitați: d-na contabil, Ghișa Margareta.

Dl Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, arată că ședința a fost convocată conform DISPOZIȚIEI Primarului nr. 292 din 20.10.2022, și este legal constituită, fiind prezenți 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri locali.

Pentru buna desfășurare a ședinței, dl. Secretar General, arată faptul că, în conformitate cu art. 123, alin. 1, din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ, președinte de ședință ales, este dl. consilier Andrea Alin.

Se supune la vot, procesul verbal al ultimei ședințe de C.L., acesta fiind aprobat în unanimitate.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, propune suplimentarea ordinii de zi, cu Proiectul de Hotărâre nr. 81, din data de 24.10.2022, privind aprobarea proiectului Renovare energetica Spital in Comuna Iara propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Proiectul de Hotărâre nr. 82, din data de 26.10.2022, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Iara, pentru perioada 2019 – 2027, și Proiectul de Hotărâre nr. 83, din data de 26.10.2022, privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor obiecte de inventar și mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor aparținând patrimoniului privat al Comunei Iara.

Dl. Secretar General, propune consiliului local, ca după aprobarea suplimentării ordinii de zi, să fie modificată ordinea de zi a proiectelor de hotărâre, aceasta începând cu punctele suplimentare, datorită necesetății depunerii proiectului de Renovare energetica Spital in Comuna Iara propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, după finalizarea ședinței.

Președintele de ședință dl. Andrea Alin, supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate, și având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi

 1. Proiect HCL nr. 81, din data de 24.10.2022, privind aprobarea proiectului Renovare energetica Spital in Comuna Iara propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.
 1. Proiect HCL nr. 82, din data de 26.10.2022, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Iara, pentru perioada 2019 – 2027.
 2. Proiect HCL nr. 83, din data de 26.10.2022, privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor obiecte de inventar și mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor aparținând patrimoniului privat al Comunei Iara.
 3. Proiect HCL nr. 76, pentru validarea dispoziției primarului, nr. 276, din 27.09.2022, privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie anul 2022.
 4. Proiect HCL nr. 77, privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii iulie, august și septembrie 2022.
 5. Proiect HCL nr. 78, privind actualizarea organigramei și a statului de funcții, al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iara, județul Cluj.
 6. Proiect HCL nr. 79, privind reactualizarea statutului comunei Iara, județul Cluj.

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 81

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 1, de pe ordinea de zi, respectiv 1,   Proiect HCL nr. 81, din data de 24.10.2022, privind aprobarea proiectului Renovare energetica Spital in Comuna Iara propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, pentru a prezenta proiectul de HCL nr. 81, din data de 24.10.2022, privind aprobarea proiectului Renovare energetica Spital in Comuna Iara propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 81, din data de 24.10.2022, privind aprobarea proiectului Renovare energetica Spital in Comuna Iara propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, susținând astfel nota de fundamentare ce constituie anexă la proiectul de hotărâre, și menționând totodată principalele lucrări ce se vor efectua prin proiectul propus spre finanțare prin PNRR.

Dl. consilier Popa Adrian, se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta întreabă dacă la acoperiș, cornii care se află în acest moment vor fi inlocuiți. Dl. primar, menționează faptul că șarpanta va fi refăcută, moment în care se va înlocui tot ce ține de acoperiș. În continuare, acesta solicită informații cu privire la durata de execuție a lucrărilor. Pentru a răspunde la această întrebare, dl. Secretar General, ia cuvântul, menționânt faptul că este prematur pentru a se discuta legat de durata de execuție a contractului, deoarece durata de execuție a contractului va fi strict legată de perioada de implementare, care va fi prevăzută în contractul de finanțare.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 81, din data de 24.10.2022, privind aprobarea proiectului Renovare energetica Spital in Comuna Iara propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 82

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 82, din data de 26.10.2022, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Iara, pentru perioada 2019 – 2027.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, prezintă proiectul de HCL nr. 82, din data de 26.10.2022, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Iara, pentru perioada 2019 – 2027. În continuare, dl. Secretar General, menționează faptul că, politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă a societății, din toate punctele de vedere asigurând statelor membre, diverse instrumente financiare pentru rezolvarea problemelor economice şi sociale. În vederea atragerii de surse de finanțare europene, nerambursabile, este absolut necesară elaborarea unor astfel de strategii de dezvoltare locală, pentru fiecare unitate administrativ teritorială din România. Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul comunității, stabilirea planului de acțiune locală pentru dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de finanțare şi pregătirea portofoliului local de proiecte au în vedere direcțiile perioadei cuprinse în intervalul 2021- 2027, de programare financiare a fondurilor Uniunii Europene.

Dl. consilier Popa Adrian, se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta menționează faptul că din punctul său de vedere, având în vedere că respectiva strategie de dezvoltare vine din urmă, aceasta să fie votată pentru programul 2022-2027.  Dl. Secretar General, menționează faptul că o astfel de abordare este imposibilă, deoarece aceasta este elaborată în concordanță cu bugetul european, stabilit prin programul de finanțare 2021-2027, prin care Comisia Europeană ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu strategii de inovare solide, sprijinite de fondurile U.E., în următorul buget european 2021-2027, ne putând aduce astfel modificări perioadei cuprinse în strategia de dezvoltare. În condinuare, dl. primar, menționează faptul că pe parcursul întregii perioade de implementare a strategiei de dezvoltare locală, aceasta se poate modifica, actualiza, și îmbunătăți, în funcție de alte nevoi locale survenite pe parcursul implementării, în funcție de noile oportunități de finanțare ce vor fi identificate.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 82, din data de 26.10.2022, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Iara, pentru perioada 2019 – 2027.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 83

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL 83, din data de 26.10.2022, privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor obiecte de inventar și mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor aparținând patrimoniului privat al Comunei Iara.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-nei contabil, Ghișa Margareta, în vederea prezentării proiectului de hotărâre, iar d-na contabil, prezintă proiectul de HCL nr. 83, din data de 26.10.2022, privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor obiecte de inventar și mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor aparținând patrimoniului privat al Comunei Iara.

Dl. consilier Bâlc Nicolae-Sorin, se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta solicită informații cu privire la destinația obiectelor de inventar care se vor casa, mai exact cele de neatură tehnică.

D-na contabil, a răspuns menționând faptul că respectivele obiecte de inventar, vor fi colectate de către firme specializate, iar sumele încasate vor constitui venituri la bugetul local.

Dl. consilier Popa Adrian, se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta solicită informații cu privire la lista de inventariere de la obiecte de inventar, în sensul că sunt câteva obiecte cu valoare mare care sunt trecute la obiecte de inventar, dând exemplu în acest caz ,,mesele din piața agro-alimentară”, dl. Primar, menționând faptul că mesele figurează de când era piața veche, acestea fiind mesele vechi, mese fabricate din beton, de unde rezultă valoarea mare de inventar.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 83, din data de 26.10.2022, privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor obiecte de inventar și mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor aparținând patrimoniului privat al Comunei Iara.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 12
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 1

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 76

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 76, pentru validarea dispoziției primarului, nr. 276, din 27.09.2022, privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie anul 2022.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-nei contabil, Ghișa Margareta, în vederea prezentării proiectului de hotărâre, iar d-na contabil, prezintă proiectul de HCL nr. 76, pentru validarea dispoziției primarului, nr. 276, din 27.09.2022, privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie anul 2022.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 76, pentru validarea dispoziției primarului, nr. 276, din 27.09.2022, privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie anul 2022.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 77

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 77, privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii iulie, august și septembrie 2022.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-nei contabil, Ghișa Margareta, în vederea prezentării proiectului de hotărâre, iar d-na contabil, prezintă proiectul de HCL nr. 77, privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii iulie, august și septembrie 2022.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 77, privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii iulie, august și septembrie 2022.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 78

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL 78, privind actualizarea organigramei și a statului de funcții, al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iara, județul Cluj.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui Secretar General, iar dl. Secretar General, prezintă proiectul de HCL nr. 78, privind actualizarea organigramei și a statului de funcții, al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iara, județul Cluj.

Dl. consilier Popa Adrian, se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta propune redenumirea și crearea unei funcții în departamentul de contabilitate, funcție privind implementarea de proiecte. Dl. Secretar General, menționează faptul că în departamentul de contabilitate nu se pot introduce noi funcții sau modifica departamentul prin redenumirea acestuia, întrucât această modificare a fost făcută în tocmai cum a fost stabilit prin ultimul raport al curții de conturi. În schimb, este posibilă redenumirea altor compartimente, și transformarea unor funcții din statul de funcții. Legat de implementare, acesta a menționat faptul că la momentul de față, există persoane specializate în acest sens, care prin delegare de atribuții desfășoară astfel de activități, ne fiind necesară crearea unor astfel de posturi, remarcând faptul că își aduce personal aportul în vederea atragerii și implementării fondurilor europene, punând astfel în operă experiența acumulată în ultimii ani, până la momentul ocupării funcției de Secretar General.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 78, privind actualizarea organigramei și a statului de funcții, al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iara, județul Cluj.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 79

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 79, privind reactualizarea statutului comunei Iara, județul Cluj.

Dl. Președinde de ședință Andrea Alin, dă cuvântul d-lui Secretar General, iar dl. Secretar General, prezintă proiectul de HCL nr. nr. 79, privind reactualizarea statutului comunei Iara, județul Cluj.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 79, privind reactualizarea statutului comunei Iara, județul Cluj.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 13
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

            La punctul diverse, dl. președedinte de ședință Andrea Alin, propune consliliului local Iara, prinderea în bugetul local a unei sume de bani, în vederea premierii d-lui Sebi Drăgan, pentru rezultatele obținute înafara țării, cu echipa de fotbal. Dl. Primar, menționează faptul că s-a gândit la acest aspect iar în bugetul pentru anul 2023, se vor prinde bani pentru premierea d-lui Drăgan, urmând ca premierea să se facă, în vara anului 2023.

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, dl. președinte de ședință, declară ședința ordinară de astăzi închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

        Presedinte de ședință                                                      Secretar General

                      ANDREA ALIN                                                    BICA CIPRIAN OVIDIU

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL