Stiri recente:

PROCES-VERBAL încheiat în data de 03 noiembrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara

PROCES-VERBAL

 Convocarea consilierilor locali, s-a făcut în scris, la data de 02.11.2022, în baza convocatorului nr. 9406/02.11.2022, prin Dispoziția nr. 302 din 02.11.2022, cu anexa proiectului Ordinii de zi, emisă de către Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, pe grupul Consiliul Local Iara 2020-2024, creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, precum și prin afișare la sediul primăriei comunei Iara, în conformitate cu H.C.L. nr. 73 / 2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Iara.

Încheiat azi, data de 03 noiembrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara, cu convocare de îndată, conform dispoziției primarului comunei Iara, nr. 302 din 02.11.2022.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 și 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ, se face prezența și se constată faptul că, din  cei 13 consilieri în funcție, ai Consiliului Local Iara, sunt prezenți  11  consilieri, după cum urmează:

Prezenți online: dl. Bica Vasile, dl. Boca Ioan Ilie, dl. Popa Adrian, dl. Pocol Rareș-Cristian.

Prezenți fizic: dl. Andrea Alin, dl. Bâlc Nicolae-Sorin, dl. Bica Remus Radu, d-na.  Bocșa Loredana Claudia, dl. Luca Axente, dl. Mureșan Adrian Ioan, dl. Popa Mihai Viorel,.

Absenți: dl. Lung Vasile, dl. Ursulean Vasile.

Dl Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, arată că ședința a fost convocată conform DISPOZIȚIEI Primarului nr. 302 din 02.11.2022, și este legal constituită, fiind prezenți 11 consilieri, din totalul de 13 consilieri locali.

Pentru buna desfășurare a ședinței, dl. Secretar General, arată faptul că, în conformitate cu art. 123, alin. 1, din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ, președinte de ședință ales, este dl. consilier Andrea Alin, urmând ca în cadrul ședinței din data de 03.11.2022, să fie ales noul președinte de ședință.

Se supune la vot de către actualul președinte de ședință dl. Andrea Alin, procesul verbal al ultimei ședințe de C.L., acesta fiind aprobat în unanimitate.

Actualul președinte de ședință dl. Andrea Alin, supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

Ordinea de zi

  1.       Proiect HCL nr. 84, privind alegerea președintelui de ședință;
  2. Proiect HCL nr. 85, privind aprobarea proiectului “Realizare piste de biciclete în comuna Iara, județul Cluj, propus spre finanțarea în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru, biciclete derulat de către AFM în anul 2022.

Se adoptă Proiectul de Hotărâre nr. 84 din 01.11.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 1, de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de Hotărâre nr. 84 din 01.11.2022, privind alegerea președintelui de ședință.

Dl. Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, menționează faptul că datorită faptului că au trecut trei luni, de când a fost ales ca președinte de ședință dl. Andrea Alin, în conformitate cu art. 123 alin. (1), din Codul Administrativ, trebuie ales un nou președinte, întrucât după declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 84 din 01.11.2022, privind alegerea președintelui de ședință.

Actualul președinte de ședință dl. Andrea Alin, solicită propuneri cu privire la alegerea noului președinte de ședință, unde după ce au fost făcute propunerile, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 84 privind alegerea președintelui de ședință, ocazie cu care a fost ales în unanimitate ca președinte de ședință, pentru următoarele trei luni dl. consilier, Popa Mihai Viorel.

În urma votului rezultă:

voturi pentru: 11

voturi împotrivă: 0

abțineri: 0

Se adoptă Proiectul de Hotărâre nr. 85 din 02.11.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv respectiv Proiect de Hotărâre nr. 85 din 02.11.2022, privind aprobarea proiectului “Realizare piste de biciclete în comuna Iara, județul Cluj, propus spre finanțarea în cadrul Programului de realizare a pistelor, pentru biciclete derulat de către AFM în anul 2022,,.

Dl. Președinde de ședință Popa Mihai Viorel, dă cuvântul d-lui Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, iar dl. Secretar General, prezintă Proiectul de Hotărâre nr. 85 din 02.11.2022, privind aprobarea proiectului “Realizare piste de biciclete în comuna Iara, județul Cluj, propus spre finanțarea în cadrul Programului de realizare a pistelor, pentru biciclete derulat de către AFM în anul 2022,,.

În continuare dl. Primar, prezintă traseul pistelor de bicicletă, și totodată, punctele de legătură.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 85 din 02.11.2022, privind aprobarea proiectului “Realizare piste de biciclete în comuna Iara, județul Cluj, propus spre finanțarea în cadrul Programului de realizare a pistelor, pentru biciclete derulat de către AFM în anul 2022,,..

În urma votului rezultă:

  • voturi pentru: 11
  • voturi împotrivă: 0
  • abțineri: 0

Întrucât toate punctele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, dl. președinte de ședință, declară ședința extraordinară de astăzi închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

        Presedinte de ședință                                                              Secretar General

                 POPA MIHAI VIOREL                                                    BICA CIPRIAN OVIDIU

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL