Stiri recente:

PROCES-VERBAL încheiat în data de 16 noiembrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local Iara

PROCES-VERBAL

Convocarea consilierilor locali, s-a făcut în scris, la data de 09.11.2022, în baza convocatorului nr. 9654/09.11.2022, prin Dispoziția nr. 305 din 09.11.2022, cu anexa proiectului Ordinii de zi, emisă de către Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, pe grupul Consiliul Local Iara 2020-2024, creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, precum și prin afișare la sediul primăriei comunei Iara, în conformitate cu H.C.L. nr. 73 / 2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Iara.

Încheiat azi, data de 16 noiembrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local Iara, cu convocare de îndată, conform dispoziției primarului comunei Iara, nr. 305 din 09.11.2022.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 și 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ, se face prezența și se constată faptul că, din  cei 13 consilieri în funcție, ai Consiliului Local Iara, sunt prezenți  9 consilieri, după cum urmează:

Prezenți online: 0.

Prezenți fizic: dl. Bica Remus Radu, dl. Bica Vasile, dl. Boca Ioan Ilie, d-na.  Bocșa Loredana Claudia, dl. Luca Axente, dl. Lung Vasile, dl. Mureșan Adrian Ioan, dl. Pocol Rareș-Cristian, dl. Ursulean Vasile.

Absenți: 4.

La ședința Consiliului Local, participa dl. primar – Popa Ioan Dorin.

Participă ca invitați: d-na contabil, Ghișa Margareta.

Dl Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, arată că ședința a fost convocată conform DISPOZIȚIEI Primarului nr. 305 din 09.11.2022, și este legal constituită, fiind prezenți 9 consilieri, din totalul de 13 consilieri locali.

Pentru buna desfășurare a ședinței, dl. Secretar General, arată faptul că, în conformitate cu art. 123, alin. 1, din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ, președinte de ședință ales, este dl. consilier POPA MIHAI VIOREL, însă acesta lipsâd, este nevoie a se proceda la alegerea ad-hoc, al unui președinte de ședință pentru ședința din 16 noiembrie 2022, conform art. 123, alin. (3) din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ.

Se face o singură propunere cu privire la alegerea președintelui de ședință, respectiv a d-lui Ursulean Vasile, această propunere fiind supusă la vot, și fiind aprobată în unanimitate.

Se supune la vot, procesul verbal al ultimei ședințe de C.L., acesta fiind aprobat în unanimitate.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, propune suplimentarea ordinii de zi, cu Proiectul de Hotărâre nr. 89, din data de 10.11.2022, privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii octombrie  2022, Proiectul de Hotărâre nr. 90, din data de 10.11.2022, privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara   la data de 30.09.2022 precum și a situației financiare la data de 30.09.2022, Proiectul de Hotărâre nr. 91, din data de 14.11.2022, privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara, și Proiectul de Hotărâre nr. 92, din data de 15.11.2022, privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”.

Președintele de ședință dl. Ursulean Vasile, supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate, și având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi

1. Proiect HCL nr. 86, privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult religioase din comuna IARA, în anul 2022.

2. Proiect HCL nr. 87, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 29.05.2023 si a termenului de executie pana in 28.03.2023 a proiectului“REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ” Contractul de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017.  

3. Proiect HCL nr. 88, privind aprobarea prelungirii cu 6 luni a Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului, acordata de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru acoperirea sumei solicitate ca avans conform prevederilor Contractului de finanţare nr. C0760CN00011661300135/29.08.2017 pentru proiectul “REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ”.

4. Proiect de Hotărâre nr. 89, din data de 10.11.2022, privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii octombrie 2022.

5. Proiect de Hotărâre nr. 90, din data de 10.11.2022, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara   la data de 30.09.2022 precum și a situației financiare la data de 30.09.2022.

6. Proiectul de Hotărâre nr. 91, din data de 14.11.2022, privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.

7. Proiect de Hotărâre nr. 92, din data de 15.11.2022, privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”.

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 86

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 1, de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 86, privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult religioase din comuna IARA, în anul 2022.

Dl. Președinde de ședință Ursulean Vasile, dă cuvântul d-lui primar, pentru a prezenta proiectul de HCL nr. 86, privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult religioase din comuna IARA, în anul 2022.

Dl. primar Popa Ioan Dorin, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, prezintă și susține proiectul de hotărâre nr. 86, privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult religioase din comuna IARA, în anul 2022.

Dl. consilier Bica Remus Radu, se înscrie la cuvânt, iar după acordarea cuvântului de către președintele de ședință, acesta întreabă Secretarul General, motivul neconstituirii unei comisii de evaluare a cererilor depuse, onform HCL nr. 45 din 24.06.2022, de aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult religioase din comuna IARA.

Dl. Secretar, menționeză faptul că a fost nevoie urgentă de o rectificare de buget, rectificare în care vor fi cuprinse în buget, sumele alocate fiecărei unități de cult, iar după alocarea sumelor, se va constitui în baza art. 12, din Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local pentru unitățile de cult religioase din comuna Iara, o comisie de evaluare.

Se fac propuneri cu privire la sprijinul financiar alocat de C.L. Iara, în funcție de nevoile reale ale fiecărei unități de cult, reieșind următoarele propuneri:

Nr.

 crt.

Denumire beneficiar

Suma

 acordată

Scopul acordării sprijinului financiar

1.

Parohia Ortodoxă Buru

2.000 lei

Renovare exterioară, pentru Biserica

Ortodoxă Buru

2.

Parohia Ortodoxă Iara

18.000 lei

Reabilitare învelitoare acoperiș, pentru

Biserica Ortodoxă Iara

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 86, privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult religioase din comuna IARA, în anul 2022.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 9
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 87

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 87, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 29.05.2023 si a termenului de executie pana in 28.03.2023 a proiectului“REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ” Contractul de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017.

Dl. Președinde de ședință Ursulean Vasile, dă cuvântul d-lui primar, iar dl. Primar, prezintă proiectul de HCL nr. 87, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 29.05.2023 si a termenului de executie pana in 28.03.2023 a proiectului“REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ” Contractul de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017.

În continuare, dl. primar, menționează faptul că atât în cazul proiectului de hotărâre nr. 87, cât și în cazul proiectului de hotărâre nr. 88, această prelungire este necesară, datorită duratei de implementare care s-a prelungit din cauza dotărilor, care s-a datorat faptului că au crescut prețurile produselor necesare dotării, iar în acest momen, se găsesc mult mai greu produse pe dotare care să se încadreze în preț, și care totodată să respecte proiectul tehnic, al proiectului de investiții.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 87 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 29.05.2023 si a termenului de executie pana in 28.03.2023 a proiectului“REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ” Contractul de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 9
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 88

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 88, privind aprobarea prelungirii cu 6 luni a Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului, acordata de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru acoperirea sumei solicitate ca avans conform prevederilor Contractului de finanţare nr. C0760CN00011661300135/29.08.2017 pentru proiectul “REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ”.

Dl. Președinte de ședință Ursulean Vasile, dă cuvântul d-lui primar, în vederea prezentării proiectului de hotărâre, iar dl primar, prezintă proiectul de HCL nr. 88, privind aprobarea prelungirii cu 6 luni a Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului, acordata de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru acoperirea sumei solicitate ca avans conform prevederilor Contractului de finanţare nr. C0760CN00011661300135/29.08.2017 pentru proiectul “REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ”.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 88, privind aprobarea prelungirii cu 6 luni a Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului, acordata de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru acoperirea sumei solicitate ca avans conform prevederilor Contractului de finanţare nr. C0760CN00011661300135/29.08.2017 pentru proiectul “REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ”.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 9
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 89

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 89, privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii octombrie 2022.

Dl. Președinte de ședință Ursulean Vasile, dă cuvântul d-nei contabil, Ghișa Margareta, în vederea prezentării proiectului de hotărâre, iar d-na contabil, prezintă proiectul de HCL nr. 89, privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii octombrie 2022.

Dl. președinte de ședință Ursulean Vasile, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 89, privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice aferentă lunii octombrie 2022.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 9
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 90

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 90, din data de 10.11.2022, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara   la data de 30.09.2022 precum și a situației financiare la data de 30.09.2022.

Dl. Președinte de ședință Ursulean Vasile, dă cuvântul d-nei contabil, Ghișa Margareta, în vederea prezentării proiectului de hotărâre, iar d-na contabil, prezintă proiectul de HCL nr. 90, din data de 10.11.2022, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara   la data de 30.09.2022 precum și a situației financiare la data de 30.09.2022.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 90, din data de 10.11.2022, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara   la data de 30.09.2022 precum și a situației financiare la data de 30.09.2022.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 9
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 91

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 91, din data de 14.11.2022, privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.

Dl. Președinte de ședință Ursulean Vasile, dă cuvântul d-nei contabil, Ghișa Margareta, în vederea prezentării proiectului de hotărâre, iar d-na contabil, prezintă proiectul de HCL nr. 91, din data de 14.11.2022, privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 91, din data de 14.11.2022, privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 9
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

Se adoptă proiectul de hotărâre nr. 92

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect HCL nr. 92, din data de 15.11.2022, privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”.

Dl. Președinte de ședință Ursulean Vasile, dă cuvântul d-lui Secretar General, iar dl. Secretar General, prezintă proiectul de HCL nr. 92, din data de 15.11.2022, privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, nr. 92, din data de 15.11.2022, privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”.

În urma votului rezultă:

 • voturi pentru: 9
 • voturi împotrivă: 0
 • abțineri: 0

            La punctul diverse, dl. primar, prezintă programul evenimentului de crăciun, mai exact Târgul de Crăciun, cu produse locale, ce va avea loc pe data de 27 noiembrie 2022.

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, dl. președinte de ședință, declară ședința ordinară de astăzi închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

        Presedinte de ședință                                                            Secretar General

                   URSULEAN VASILE                                                    BICA CIPRIAN OVIDIU

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL