Stiri recente:

PROCES-VERBAL încheiat în data de 29 noiembrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara

PROCES-VERBAL

 Convocarea consilierilor locali, s-a făcut în scris, la data de 28.11.2022, în baza convocatorului nr. 10177/28.11.2022, prin Dispoziția nr. 343 din 28.11.2022, cu anexa proiectului Ordinii de zi, emisă de către Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, pe grupul Consiliul Local Iara 2020-2024, creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, precum și prin afișare la sediul primăriei comunei Iara, în conformitate cu H.C.L. nr. 73 / 2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Iara.

Încheiat azi, data de 29 noiembrie 2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara, cu convocare de îndată, conform dispoziției primarului comunei Iara, nr. 343 din 28.11.2022.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 și 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ, se face prezența și se constată faptul că, din  cei 13 consilieri în funcție, ai Consiliului Local Iara, sunt prezenți  11  consilieri, după cum urmează:

Prezenți online:

Prezenți fizic: dl. Andrea Alin, dl. Bâlc Nicolae -Sorin, dl. Bica Remus Radu, dl. Bica Vasile, d-na.  Bocșa Loredana Claudia, dl. Lung Vasile, dl. Luca Axente, dl. Mureșan Adrian Ioan, dl. Popa Adrian, dl. Popa Mihai Viorel, dl. Ursulean Lucian Vasile.

Absenți: dl. Boca Ioan Ilie, dl. Pocol Rareș - Cristian.

Dl Secretar General, Bica Ciprian Ovidiu, arată că ședința a fost convocată conform DISPOZIȚIEI Primarului nr. 343 din 28.11.2022, și este legal constituită, fiind prezenți 11 consilieri, din totalul de 13 consilieri locali.

Pentru buna desfășurare a ședinței, dl. Secretar General, arată faptul că, în conformitate cu art. 123, alin. 1, din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ, președinte de ședință ales, este dl. consilier Popa Mihai Viorel.

Se supune la vot de către președintele de ședință dl. Popa Mihai Viorel, procesul verbal al ultimei ședințe de C.L., acesta fiind aprobat în unanimitate.

Președintele de ședință, dl. Popa Mihai Viorel, supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

Ordinea de zi

  1. Proiect HCL nr. 95 din 28.11.2022, privind modificarea HCL nr. 74 din 13.10.2022, având ca obiect aprobarea proiectului ,,Sistem de siguranță și supraveghere video în Comuna Iara, județul Cluj”, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.
  1. Proiect HCL nr. 96 din 28.11.2022, privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.

Se adoptă Proiectul de Hotărâre nr. 95 din 28.11.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de Hotărâre nr. 95 din 28.11.2022, privind modificarea HCL nr. 74 din 13.10.2022, având ca obiect aprobarea proiectului ,,Sistem de siguranță și supraveghere video în Comuna Iara, județul Cluj”, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Dl. Președinte de ședință Popa Mihai Viorel, dă cuvântul d-lui Secretar General, iar dl. Secretar, prezintă Proiectul de Hotărâre nr. 95 din 28.11.2022, privind modificarea HCL nr. 74 din 13.10.2022, având ca obiect aprobarea proiectului ,,Sistem de siguranță și supraveghere video în Comuna Iara, județul Cluj”, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

În continuare dl. Secretar, prezintă clarificarea AFIR, clarificare în baza căreia a fost necesară modificarea HCL nr. 74 din 13.10.2022, prin introducerea art. 4, articol care prevede faptul că, consiliul local al comunei Iara, suportarea de la bugetul local, a tuturor cheltuielilor neeligibile, în vederea implementării proiectului ,,Sistem de siguranță și supraveghere video în Comuna Iara, județul Cluj”.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre nr. 95 din 28.11.2022, privind modificarea HCL nr. 74 din 13.10.2022, având ca obiect aprobarea proiectului ,,Sistem de siguranță și supraveghere video în Comuna Iara, județul Cluj”, propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

În urma votului rezultă:

  • voturi pentru: 11
  • voturi împotrivă: 0
  • abțineri: 0

Se adoptă Proiectul de Hotărâre nr. 96 din 28.11.2022

Se propune spre dezbatere și aprobare punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de Hotărâre nr. 96 din 28.11.2022, privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.

Dl. Președinte de ședință Popa Mihai Viorel, dă cuvântul d-lui Secretar General, iar dl. Secretar, prezintă Proiectul de Hotărâre nr. 96 din 28.11.2022, privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.

Dl. președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre nr. 96 din 28.11.2022, privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA, pe anul 2022 și a listei de investiții a Comunei Iara.

În urma votului rezultă:

  • voturi pentru: 11
  • voturi împotrivă: 0
  • abțineri: 0

Întrucât toate punctele de pe ordinea de zi, au fost dezbătute, dl. președinte de ședință, declară ședința extraordinară de astăzi închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

        Presedinte de ședință                                                              Secretar General

                 POPA MIHAI VIOREL                                                    BICA CIPRIAN OVIDIU

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL