• Home
  • Proiecte de hotărâre
  • Hotarari
  • HOTĂRÂREA NR. 109 din data de 27.12.2018 privind modificare HCL nr.  97/14.09.2017privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara

HOTĂRÂREA NR. 109 din data de 27.12.2018 privind modificare HCL nr.  97/14.09.2017privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara

HOTĂRÂREA NR. 109

din data de 27.12.2018

privind modificare HCL nr.  97/14.09.2017 privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, aprobarea Actului Costitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, aprobarea Statutului Modificat și Actualizat al asociaţiei, numirea reprezentantului în Adunarea Generală şi Consiliul Director al asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către asociaţie

 

                        Consiliul Local Iara întrunit în şedinţă extraordinară din data de 27.12.2018

În baza expunerii de motive  şi a raportului de aprobare a primarului comunei Iara cu privire la Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 97/14.09.2017 privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, aprobarea Actului Costitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, aprobarea Statutului Modificat și Actualizat al asociaţiei, numirea reprezentantului în Adunarea Generală şi Consiliul Director al asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către asociaţie

            În temeiul   prevederilor

    -art. 46 pct a) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată

          -art. 3 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, modificată şi completată,  precum şi ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată

           -art. 36, alin 2, lit. b) şi  d) şi e),  alin. 7, lit. a) din Legea 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată;

          - art. 35 alin. 1 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale;    

În temeiul  art. 36 alin 6 lit.a, punctul 6,  a art.44-45   si art .115 alin(1) alin .1 litera b din Legea nr. 215/2001- republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare:                                                               

HOTĂREȘTE

             Art.1. Se aproba modificarea   art. 2al  HCL nr. 97/2017 privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, aprobarea Actului Costitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, aprobarea Statutului Modificat și Actualizat al asociaţiei, numirea reprezentantului în Adunarea Generală şi Consiliul Director al asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către asociaţie, și va avea următorul conținut:

„Art. 2 Se împuternicește dl Popa Ioan Dorin să semneze Actul Constitutiv Modificat și Actualizat și Statutul Modificat și Actualizat al ASOCIAŢIEI FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA şi  totodată să participe la şedinţele Adunării Generale  şi a Consiliului Director al asociaţiei . „

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 1 alin(1 )şi alin.( 2)al HCL 97/2017 privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, aprobarea Actului Costitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, aprobarea Statutului Modificat și Actualizat al asociaţiei, numirea reprezentantului în Adunarea Generală şi Consiliul Director al asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către asociaţie,  privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, conform modificărilor aprobate în articolul precedent .

          (2) Se aprobă Actul Constitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (3) Se aprobă Statutul Modificat și Actualizat al asociaţiei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei.

            Art. 4. Prezenta se va comunica Instituţiei Perfectului Judeţului Cluj , primarul comunei Iara, Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara si va fi adusa la cunostiinta publica prin afişare.                                                                                                                               

 Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____ 11__

Nr. Voturi “contra”:____ - ____

Nr. Voturi atineri  ____ - _____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                        Contrasemnează secretar

        BICA VASILE                                                          Drăghiciu Petruța- Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates