Stiri recente:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19/23.02.2022 privind aprobarea închirierii,prin licitatie publică,a trupurilor de pășune din comuna IARA,aflate in domeniul public/privat al comunei Iara,judetul Cluj

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19/23.02.2022

privind aprobarea închirierii,prin licitatie publică,a trupurilor  de pășune din comuna IARA,aflate in domeniul public/privat al comunei Iara,judetul Cluj

 

Consiliul Local al comunei Iara,judetul Cluj,intrunit in sedinta ordinara,in ziua de ……………………...

I.Analizând temeiurile juridice:

a)858,art,859-8703 din Legea nr,287/2009 privind Cod civil,cu modificarile si completarile ulterioare;

b)Ordinului nr,407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si închiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privatal comunelor,oraselor,respective al municipiilor;

c)art,3,lit.„b”,art,9,alin,(1),art.10,alin.(1) din OUG nr.34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completareaLegii fondului funciar nr.18/1991.

d)prevederile  H.G.nr.1064/2013,privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG34/2013,privind organizarea,administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr,18/1991,cu modificarile si completarile ulterioare;

e)Legea nr.32 din 16 ianuarie 2019 a zootehniei;

f)Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata;

g)Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

h)art,312,alin,(1),alin,(3),art.332,art.333,art.334,art.335 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

II.Ținand cont de:

a)Referatul de aprobare al primarului comunei Iara,inregistrat cu nr.1546/25.02.2022

b)Referatul comun de specialitate al compartimentului Fond Funciar ,inregistrat cu.

c)Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

In temeiul prevederilor art.87 alin.(1),alin.(5),art.129,alin.(1),alin.(2),lit„c”,alin.(6),lit„b”,art,133,alin(1),art,134,alin(1),lit.„a”,art.139,alin.(3) lit.„g”,art.196.alin.(1),lit.„a”,art,243,alin.(1),lit.„a” din OUG nr,57/2019 privind Codul administrativ ,cu completarile ulterioare;

                                                    Se propune prezenta hotărâre :

Art.1.Se aproba inchirierea,prin licitatie publică,deschisă cu strigare,pentru trupurile de pășune  din „COMUNA IARA”conform  Tabelului nr. 1 aflat in domeniul public sau privat al comunei Iara,jud.Cluj.

Art.2 Bunul ce face obiectul inchirierii are destinație de pășunat.

Art.3 Se aproba Studiul de Oportunitate pentru licitatie privind închirierea suprafeței de teren cu destinatia de pășune ,menționată la Art.1,Conform Anexei nr.1,care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aproba Caietul de sarcini pentru licitatia privind inchirierea suprafeței de teren cu destinația pășune,menționată la Art.1,conform Anexei nr.2,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aproba Documentația de atribuire pentru licitația privind inchirierea suprafeței de teren cu destinația de pășune,menționată la Art. 1,conform Anexei nr.3,care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aproba Contractul-cadru de închiriere,prin licitație,a suprafeței de teren cu destinația de pășune ,arătată la Art.1,conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Prețul de pornire al licitației este de 400 lei/ha/an.

Art.6 Se imputernicește primarul comunei Iara să semneze contractul de închiriere a suprafeței de teren cu destinația de pășune,menționată în Tabelul nr. 1.

Art.7 Se stabilește componența comisiei de licitație ,dupa cum urmează:

       1  reprezentant primaria Comunei Iara -președinte;

        2. reprezentant primaria Comunei Iara -secretar comisie ;

        3.-reprezentant finanțe publice;-membru

         4  -reprezentant primaria Comunei Iara -membru ;

          5.-reprezentant  Consiliul Local Iara -membru;

Art.8 Se desemnează membrii supleanti pentru membrii comisiei de organizare si desfășurare a licitației,după cum urmează:

1.-membru supleant comuna Iara

2.-membru supleant  Consiliul Local Iara

3. -membru  reprezentant finanțe publice

Art.9 Primarul comunei Iara,membrii comisiei stabilite la art.8 ,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

Art.10 La data intrării in vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă orice alte prvederi contrare.

                                                         Primar,

                                                            Popa Ioan Dorin

 

                                                                             Secretar ,

                                                                     Draghiciu Petruta Mariana

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL