Stiri recente:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 din data de 03.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fă

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Regulament.pdf)Regulament.pdf[ ]131 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13

din data de 03.02.2023

privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul de salubrizare şi pentru instituirea şi aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu

 operatorul de salubritate

 

Consiliul Local al comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședința ordinară din data de .....................,  

Analizând:

 1. Adresa Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, cu nr. 86 din 25.01.2023, înregistrată la Primăria Iara, cu nr. 655/31.01.2023;
 2. Nota de fundamentare emisă de aparatul tehnic al ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ, nr. 84 din 25.01.2023.  

Ținând cont de:

 1. Art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (8), art. 2814 alin. (1), (2), (3), art. 2818 alin. (2) Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţilor;
 2. Art. 9, art. 16 alin. (2) lit. c), art. 61 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022;
 3. Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. c), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  Luând act de:

 1. Referatul de aprobare al primarului, înregistrat cu nr. 754/03.02.2023;
 2. Raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 755/03.02.2023;
 3. Avizul comisiei de specialitate, nr. 1 și 2.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, art. 136, alin. 1, art. 139, și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ          

Se propune  prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de instituire şi administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare, care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul de salubrizare, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă instituirea taxei de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul de salubrizare, după cum urmează:

 a) 38,22 lei/persoană/lună, în cazul utilizatorilor casnici, persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari;

 b) 1.000 lei/mc/lună, în cazul utilizatorilor noncasnici, persoane juridice, altele decât asociaţiile de proprietari.

Art. 3. Taxele menționate la art. 2, intră în vigoare începând cu data de ______________.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează: Primarul comunei Iara, Secretarul General al comunei, Compartimentul buget contabilitate, salarizare, impozite și taxe locale, precum și Compartimentul Poliția Locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al comunei Iara, în termenul prevăzut de lege:

 • Primarului comunei Iara
 • Instituției Prefectului Județului Cluj
 • Asociația De Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj
 • Compartimentului buget contabilitate, salarizare, impozite și taxe locale
 • Compartimentului Poliția Locală
 • http://www.primariaiara.ro

 

Inițiator Primarul comunei Iara,

Popa Ioan Dorin

 

 

                                                                                                         Avizat pentru legalitate

                                                                                                                Secretar General,

                                                                                                             Bica Ciprian -Ovidiu

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL