Stiri recente:

PROIECT DE HOTARARE Nr. 23 din data de 05.04.2023 privind aprobarea închirierii, prin licitatie publică, a trupurilor de pășune din comuna IARA, aflate în domeniul public și privat al comunei Iara, judetul Cluj

PROIECT DE HOTARARE Nr. 23

 Din data de 05.04.2023

privind aprobarea închirierii, prin licitatie publică, a trupurilor de pășune din comuna IARA, aflate în domeniul public și privat al comunei Iara, judetul Cluj

 

Consiliul Local al comunei Iara, judetul Cluj, întrunit în ședință ………………….în ziua de ……………

I.Analizând temeiurile juridice:

a)858,art,859-8703 din Legea nr,287/2009 privind Cod civil, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)Ordinului nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si închiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv  al municipiilor;

c)art.3, lit.b”, art.9, alin.(1), art.10, alin.(1) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

d)prevederile H.G.nr.1064/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr,18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

e)Legea nr.32 din 16 ianuarie 2019 a zootehniei;

f)Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata;

g)Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

h)art,312,alin,(1),alin,(3),art.332,art.333,art.334,art.335 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

II.Ținand cont de:

a)Referatul de aprobare al primarului comunei Iara, înregistrat cu nr.2755 /05.04.2023

b)Referatul de specialitate al compartimentului Fond Funciar și Registrul Agricol  ,înregistrat cu nr.2756/05.04.2023

c)Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

In temeiul prevederilor art.87 alin.(1), alin.(5), art.129, alin.(1), alin.(2), lit„c”, alin.(6), lit„b”, art,133, alin(1), art.134, alin(1), lit.„a”, art.139,alin.(3) lit.„g”, art.196 alin.(1), lit.„a”,art,243,alin.(1),lit.„a” din OUG nr,57/2019 privind Codul administrativ ,cu completarile ulterioare;

Se propune prezenta hotărâre:

Art.1.Se aproba închirierea, prin licitatie publică, deschisă, a trupurilor de pășune   din comuna Iara cuprinse în Tabelul nr. 1 din Caietul de sarcini, terenuri aflate în domeniul public și privat al comunei Iara,jud.Cluj.

Art.2 Bunul ce face obiectul închirierii are destinație de pajiști permanente .

Art.3 Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru licitație privind închirierea suprafeței de teren cu destinația de pajiști permanente, menționată la Art.1,Conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitația privind închirierea suprafeței de teren cu destinația de pajiști permanente, menționată la Art.1,conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă Documentația de atribuire pentru licitația privind închirierea suprafeței de teren cu destinația de pajiști permanente, menționată la Art. 1,conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Contractul-cadru de închiriere, prin licitație, a suprafeței de teren cu destinația de pajiști permanente, arătată la Art.1,conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Prețul de pornire al licitației este de 400 lei/ha/an stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, raportat la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 233/21.12.2022 privind stabilirea prețurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2023.

Art.6 Se împuternicește primarul comunei Iara să semneze contractele  de închiriere a suprafețelor  de teren cu destinația de pajisti permanente , menționată în Tabelul nr. 1, din Caietul de Sarcini .

Art.7 Se desemnează  componența Comisiei de evaluarea a ofertelor, dupa cum urmează:

        1. ……………………… -președinte;

        2. ………………………  reprezentant primaria Comunei Iara -secretar comisie ;

        3………………………..-reprezentant finanțe publice;-membru

       4………………………, reprezentant primăria Comunei Iara -membru ;

       5. …………………….. -reprezentant Consiliul Local Iara -membru;

Art.8 Se desemnează membrii supleanți pentru membrii Comisiei de evaluare  a ofertelor, după cum urmează:

1…………………………….-președinte;

2…………………………….-membru supleant comuna Iara

3.…………………………… -membru supleant Consiliul Local Iara

4. ……………………………-membru reprezentant finanțe publice

Art.9 Se desemnează  componența Comisiei de soluționare a contestațiilor ,după cum urmează:

  1. ………………………..- reprezentant primăria Comunei Iara-președinte ;
  2. ………………………..-reprezentant primaria Comunei Iara-secretar;
  3. ………………………..-reprezentant Consiliul Local Iara -membru;

Art.10 Se desemnează membrii supleanți pentru membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor ,dupa cum urmează:

  1. …………………………..- reprezentant primăria Comunei Iara

Art.11 Primarul comunei Iara și membrii comisiei stabilite la art.7,8,9,10 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

Art.12 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.

                                                  Inițiator Primar,

                                                   Popa Ioan Dorin

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL