Stiri recente:

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 17/24.01.2020 privind aprobarea Bugetului  Local  Inițial pe anul 2020 si a estimarilor pe anii 2021-2023,  aprobarea Bugetului Centralizat al instituțiilor publice

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 17/24.01.2020

privind aprobarea Bugetului  Local  Inițial pe anul 2020 si a estimarilor pe anii 2021-2023,  aprobarea Bugetului Centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  al comunei Iara pe anul 2020, precum și aprobarea listei de investiții pe anul 2020 din excedentul anilor precedenți

 

Consiliul Local al Comunei Iara,județul Cluj,  întrunit în sedință ordinara în  data de  13.02.2020

Având în vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile :

  • art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art.121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5) din Constituția României, republicată ;

- art. 3, 4 și 9 din Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 ”

  • art. 3, art.75 alin. (1) lit. g), art. 87 alin. (3), art. 88, art.89 alin. (6), art. 90 alin. (1), art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art.104 alin. (4), art. 105 alin.(1), art. 109 alin. (4), art. 129  alin. (1) , alin. (2), lit. b)   alin. (4), lit. a), alin. (5), art.197 alin. (1), (2), (4) și (5) ., art. 198 alin. (1) , din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
  • Art.4-art.7 și anexa 10 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
  • Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificorile și completările ulterioare;
  • Art. 2 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 138 din Codul fiscal al României , adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art. 1 alin. (2) lit. a), art. 4 și art. (5) alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. a) , art.20 alin. (1) și lit. j) , art. 26 alin. (4), art. 30 alin. (6),  art. 51 alin. (3) și art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
  • Asigurând afișarea  proiectului Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 la Primăria comunei Iara , în contextul prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006

Vazând  referatul de aprobare al primarului nr. 399/22.01.2020  prin care Primarul comunei – dl Popa Ioan Dorin propune aprobarea  proiectului Bugetului  Local  Inițial pe anul 2020 si a estimarilor pe anii 2021-2023,  aprobarea Bugetului Centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  al comunei Iara pe anul 2020, precum și aprobarea listei de investiții pe anul 2020

Tinand cont de  Avizul comisiei de Specialitate  din cadrul Consiliului Local Iara nr. 1  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

In temeiul prevederilor  art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3 lit. a) art 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNE   :

Art.1- Se aproba  Bugetul Local  Inițial  pe anul 2020 și estimarile pentru anii 2020-2022,   conform anexei 1

Art.2- Se aprobă  Bugetul Centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  al comunei Iara  pe anul 2020 conform  anexei nr.2    .

Art.3- Se aprobă  Lista de Investitii a comunei Iara  pe  anul 2020 conform anexei 3 ;Sursele de investiții sunt: excedentul anului precedent , fonduri PNDL și fonduri europene nerambursabile

Art.4- Primarul comunei Iara prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari;

Art.5- Prezenta se comunica Prefectului Judetului Cluj în vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul economic pentru luarea la cunostinta si conformare.

 

                                                                        Primar,

                                                             Popa Ioan Dorin

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL