Stiri recente:

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul IV al anului 2019, precum şi darea de seamă la data de 31.12.2019

Nr.18/07.02.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul IV al anului 2019, precum şi darea de seamă la data de 31.12.2019

             

            Ţinând seama de Referatul de aprobare al Primarului Comunei Iara înregistrat sub nr.712/07.02.2019 referatul de specialitate nr.711/07.02.2019, formulat de compartimentul financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului având în vedere prevederile art. 49, alin.12 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   în temeiul prevederilor în baza art. 129, al.1 și al.2, lit.b, al.4, lit.a, din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

                                                 SE PROPUNE :

                        Art.l.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul IV, al anului 2019 la data de 31.12.2019,  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2019, conform contului de executie bugetara.

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul secretarului comunei şi primarului comunei  Iara şi Instituţiei  Prefectului Judeţului Cluj .

 

Primar,

Popa Ioan Dorin

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL